Metropoolregio wil 100.000 extra woningen realiseren voor 2020

10.04.09

Metropoolregio presenteert ambitieus investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april zijn ambitieus voor het komende decennium gepresenteerd. De bestuurders hebben afgesproken om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap.

Volgens de bestuurders is deze inzet hard nodig om minimaal te voldoen aan de grote vraag naar woningen in het economische hart van Nederland. In 2020 telt de Metropoolregio Amsterdam volgens de jongste prognose ongeveer 2.250.000 inwoners. Op dit moment is het woningtekort in de regio gemiddeld 3,4%. In Amsterdam is het tekort zelfs 5%. Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren als economische motor van Nederland zijn er dan ook forse investeringen nodig in de woningmarkt.

De crisis

“Dat de realisatie van het woningbouwprogramma veel werkgelegenheid biedt, ook op de korte termijn, is mooi meegenomen”, aldus Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam. “Ons gaat het echter om het klaarmaken van de regio voor het moment dat de economie weer aantrekt. Om te kunnen blijven concurreren met andere sterke regio’s in Europa is realisatie van dit ambitieuze woningbouwprogramma absoluut nodig.” Met het oog op de crisis willen de metropoolbestuurders wel zo snel mogelijk met het Rijk tot afspraken komen om een aantal bouwlocaties versneld te ontwikkelen. Van Poelgeest benadrukte dat het dan vooral belangrijk is dat het Rijk actief participeert en het niet laat bij het doorsluizen van extra gelden om de economie aan de praat te krijgen. “Om de spade snel de grond in te krijgen moet het Rijk risicodragend meedoen in de grote bouwprojecten, dus samen met de regio en marktpartijen. Dat geeft veel meer garanties en maakt het effect van het naar voren halen van geld veel en veel groter.”

Mede-metropoolbestuurder Ton Hooijmaijers benadrukte dat het realiseren van het woningbouwprogramma hand in hand moet gaan met forse investeringen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. “Juist het unieke, afwisselende landschap van de metropoolregio is in internationaal opzicht een winstpakker. Dat kan geen enkele andere metropoolregio bieden.” Verder is het minstens zo belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en in te zetten op het realiseren van een duurzame leefkwaliteit. “We moeten een goed woon-, werk- en leefmilieu bieden aan die 2,4 miljoen mensen die hier straks wonen.” In totaal is voor het realiseren van de ambities een investering nodig van rond de 2 miljard euro per jaar, op te brengen door regio en Rijk.

De woningbouwambitie is vastgelegd in het vandaag door de bestuurders onderschreven ‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt vooral ingezet op binnenstedelijk. Van Poelgeest: “Alleen op die manier kunnen we én het landschap openhouden én rendabele openbaar vervoersystemen ontwikkelen.” Deze inzet vergt extra investeringen in openbare ruimte, bereikbaarheid en voorzieningen.

Het woningbouwprogramma is opgebouwd uit vele tientallen individuele bouwprojecten. Deze bouwprojecten staan omschreven in het gebiedsdocument, met inbegrip van de knelpunten die een voortvarende realisatie in de weg staan. Vanuit deze totaalopgave zijn elf gebiedsontwikkelingsprojecten benoemd die van grote betekenis zijn voor de metropoolregio als geheel. Deze integrale projecten vragen stuk voor stuk ingewikkelde aanvullende inspanningen op het vlak van economie, groen, klimaatadaptatie, milieukwaliteit en mobiliteit. De komende maanden is er al overleg met het Rijk om te bezien op welke wijze Den Haag de helpende hand kan bieden. Soms is financiële hulp nodig, in andere gevallen gaat het om participatie of om het wegnemen van wettelijke barrières.

Het gebiedsdocument over de verstedelijkingsafspraken is vastgesteld tijdens de 1e Conferentie Metropoolregio Amsterdam op 9 april 2009 te Lelystad. Tijdens de laatste Noordvleugelconferentie is de nieuwe naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ vastgesteld. Lelystad is per 9 april het jongste lid van het bestuurlijke samenwerkingsverband.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 gemeenten. De betekenis van de Metropoolregio Amsterdam voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie is groot. De verdere ontwikkeling is gericht op het creëren van een hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.

Meer weten? Kijk op: www.metropoolregioamsterdam.nl

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.