Metropoolregio wil 100.000 extra woningen realiseren voor 2020

10.04.09

Metropoolregio presenteert ambitieus investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april zijn ambitieus voor het komende decennium gepresenteerd. De bestuurders hebben afgesproken om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap.

Volgens de bestuurders is deze inzet hard nodig om minimaal te voldoen aan de grote vraag naar woningen in het economische hart van Nederland. In 2020 telt de Metropoolregio Amsterdam volgens de jongste prognose ongeveer 2.250.000 inwoners. Op dit moment is het woningtekort in de regio gemiddeld 3,4%. In Amsterdam is het tekort zelfs 5%. Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren als economische motor van Nederland zijn er dan ook forse investeringen nodig in de woningmarkt.

De crisis

“Dat de realisatie van het woningbouwprogramma veel werkgelegenheid biedt, ook op de korte termijn, is mooi meegenomen”, aldus Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam. “Ons gaat het echter om het klaarmaken van de regio voor het moment dat de economie weer aantrekt. Om te kunnen blijven concurreren met andere sterke regio’s in Europa is realisatie van dit ambitieuze woningbouwprogramma absoluut nodig.” Met het oog op de crisis willen de metropoolbestuurders wel zo snel mogelijk met het Rijk tot afspraken komen om een aantal bouwlocaties versneld te ontwikkelen. Van Poelgeest benadrukte dat het dan vooral belangrijk is dat het Rijk actief participeert en het niet laat bij het doorsluizen van extra gelden om de economie aan de praat te krijgen. “Om de spade snel de grond in te krijgen moet het Rijk risicodragend meedoen in de grote bouwprojecten, dus samen met de regio en marktpartijen. Dat geeft veel meer garanties en maakt het effect van het naar voren halen van geld veel en veel groter.”

Mede-metropoolbestuurder Ton Hooijmaijers benadrukte dat het realiseren van het woningbouwprogramma hand in hand moet gaan met forse investeringen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. “Juist het unieke, afwisselende landschap van de metropoolregio is in internationaal opzicht een winstpakker. Dat kan geen enkele andere metropoolregio bieden.” Verder is het minstens zo belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en in te zetten op het realiseren van een duurzame leefkwaliteit. “We moeten een goed woon-, werk- en leefmilieu bieden aan die 2,4 miljoen mensen die hier straks wonen.” In totaal is voor het realiseren van de ambities een investering nodig van rond de 2 miljard euro per jaar, op te brengen door regio en Rijk.

De woningbouwambitie is vastgelegd in het vandaag door de bestuurders onderschreven ‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt vooral ingezet op binnenstedelijk. Van Poelgeest: “Alleen op die manier kunnen we én het landschap openhouden én rendabele openbaar vervoersystemen ontwikkelen.” Deze inzet vergt extra investeringen in openbare ruimte, bereikbaarheid en voorzieningen.

Het woningbouwprogramma is opgebouwd uit vele tientallen individuele bouwprojecten. Deze bouwprojecten staan omschreven in het gebiedsdocument, met inbegrip van de knelpunten die een voortvarende realisatie in de weg staan. Vanuit deze totaalopgave zijn elf gebiedsontwikkelingsprojecten benoemd die van grote betekenis zijn voor de metropoolregio als geheel. Deze integrale projecten vragen stuk voor stuk ingewikkelde aanvullende inspanningen op het vlak van economie, groen, klimaatadaptatie, milieukwaliteit en mobiliteit. De komende maanden is er al overleg met het Rijk om te bezien op welke wijze Den Haag de helpende hand kan bieden. Soms is financiële hulp nodig, in andere gevallen gaat het om participatie of om het wegnemen van wettelijke barrières.

Het gebiedsdocument over de verstedelijkingsafspraken is vastgesteld tijdens de 1e Conferentie Metropoolregio Amsterdam op 9 april 2009 te Lelystad. Tijdens de laatste Noordvleugelconferentie is de nieuwe naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ vastgesteld. Lelystad is per 9 april het jongste lid van het bestuurlijke samenwerkingsverband.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 gemeenten. De betekenis van de Metropoolregio Amsterdam voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie is groot. De verdere ontwikkeling is gericht op het creëren van een hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.

Meer weten? Kijk op: www.metropoolregioamsterdam.nl

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.