Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Zoektijd: nieuwe maat voor wachten

De Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties in dit gebied presenteerden kort geleden de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling. Dat is de laatste jaren geen vrolijk stemmend document: het aantal vrijkomende sociale huurwoningen zakt en de wachttijden lopen op.

We berichtten in het vorige nummer al dat in 2011 het aantal nieuwe verhuringen wederom flink is teruggelopen (daling van 10% naar 12.617).
Dat gelijktijdig het aantal 'actief woningzoekenden' is teruggelopen, komt mede doordat een deel van de potentiële huurders is weggedefinieerd door de ingevoerde inkomensgrens van 33.614 euro. Dit verklaart gedeeltelijk ook dat het gemiddelde aantal reacties op een vrijkomende huurwoning is teruggelopen (van 150 naar 123). Maar ook procentueel loopt het aantal actief woningzoekenden wat terug. De verhuisgeneigdheid neemt in deze onzekere tijden in de hele woonsector af.

Actief woningzoekenden in stadsregio - grafiek
De woningzoekenden in Amsterdam zijn met 18 procent het meest actief. De meest actieve groep is die tussen de 23 en 34 jaar. Amstelveen (157), Amsterdam (143) en Diemen (138) hebben het hoogste gemiddelde aantal reacties per woning. Vrijkomende huurwoningen worden bijna evenredig betrokken door doorstromers (49%) en starters (51%). In Amstelveen en Uithoorn komen starters minder aan de bak.

Kijken maar niet nemen - grafiek
In 2011 zijn veel minder woningen verhuurd aan voorrangskandidaten: 3913 woningen, inclusief aan stadsvernieuwingsurgenten, dit is 14 procent minder dan in 2010. Dertig procent van het totale aantal verhuringen ging naar huurders met een voorrangsregeling.

Zoektijd

De inschrijfduur van starters is wederom gestegen. Het duurt nu gemiddeld 8,3 jaar voordat zij hun eerste reguliere sociale huurwoning betrekken. Dat hoeft overigens niet per se zo lang te duren: in 2011 kwam 8 procent van de starters aan een woning met minder dan twee jaar inschrijfduur! De spreiding is kortom enorm.

Gemiddele inschrijfduur starters - grafiek
De woon- en inschrijfduur geven dus maar een beperkt beeld van de periode die een ingeschrevene daadwerkelijk op zoek is naar een andere woning. De corporaties hebben daarom in 2011 een nieuwe maat geïntroduceerd: de zoektijd. Dan gaat het om de periode tussen de eerste reactie op WoningNet en de datum waarop een woning wordt geaccepteerd. Dat zou een wat reëler beeld geven van de wachttijden. Daar is wel iets op af te dingen - elke Amsterdammer weet dat het de eerste jaren geen zin heeft te reageren. Maar vooral als alternatief voor de woonduur lijkt zoektijd een betere maat voor de ervaren wachttijden. De zoektijden zijn substantieel korter dan de inschrijfduur (15% korter = 4,3 jaar zoektijd) en vooral dan de woonduur (52% korter = 2,7 jaar zoektijd).

Thema