Woningwet per 2022 - alles op een rij
Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 Huurprijzen

 • De huren in de gereguleerde sector zijn bevroren tot 30 juni 2022.
 • Voor de vrije sector is de jaarlijkse huurverhoging tot mei 2024 wettelijk beperkt tot inflatie plus 1 procentpunt. Dit jaar is de verhoging maximaal 3,3 procent.
 • Vanaf 1 juli kunnen huren van een deel van de 'scheefwoners' sneller worden verhoogd: de bestaande inkomensafhankelijke huurverhoging blijft bestaan (per 1 juli inflatie+4 procentpunt), maar verhuurders kunnen er ook voor kiezen huurders een verhoging van maximaal 50 euro (huurders met hoog middeninkomen) of zelfs 100 euro (huurders met hoog inkomen) in één keer te geven.
 • Voor zelfstandige huurwoningen met een huur onder 300 euro mag de verhuurder er ook voor kiezen vanaf 1 juli de huur met 25 euro te verhogen. Dat in plaats van de (eventuele) reguliere inflatievolgende verhoging.
 • Het aandeel van de WOZ-waarde in de bepaling van de maximale huurprijs wordt gemaximeerd. De WOZ-waarde mag voor maximaal 33 procent meetellen in het puntentotaal (WWS) voor een woning. Daardoor zullen minder woningen kunnen worden geliberaliseerd. Momenteel ligt de maatregel voor bij de Raad van State; naar verwachting treedt de wet in het voorjaar van 2022 in werking.

Huurtoeslag

 • Per 1 januari worden ook de inkomens- en huurgrenzen van de huurtoeslag geïndexeerd. Ook de inkomensgrenzen voor het passend toewijzen worden geïndexeerd.
 • Vanaf 1 januari 2022 zijn er twee verruimingen die huurders recht geven op huurtoeslag en/of behouden ervan:
  1. Een huishouden waarbij een minderjarig kind (nog) geen verblijfsvergunning heeft, behoudt het recht op huurtoeslag. Dit betekent dat huurtoeslag in deze gevallen ook niet meer kan worden teruggevorderd.
  2. Het recht op huurtoeslag wordt verruimd in situaties waarin de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens. Met deze versoepeling is er recht op behoudt van huurtoeslag, ook als de maand voorafgaand een te hoog inkomen of vermogen bestond. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt.

Toewijzen huurwoningen en huurcontracten

 • Bij de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen van corporaties wordt vanaf 1 januari onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. De inkomensgrens is in 2022:
  voor eenpersoonshuishoudens is €40.765 
  voor meerpersoonshuishoudens €45.014
 • Corporaties mogen overigens een deel van hun vrijkomende gereguleerde huurwoningen aan hogere inkomens toewijzen. Deze 'beleidsruimte' wordt verruimd van 5 naar jaarlijks 7,5 procent. Lokaal bestaat de mogelijkheid deze ruimte te verhogen naar 15 procent, indien corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten daar prestatieafspraken over maken.
 • Minder bureaucratie: Flink wat regelgeving gericht op het kort houden en controleren van woningcorporaties wordt weer afgeschaft. Woningbouwcorporaties mogen bijvoorbeeld weer meer doen op maatschappelijk vlak. Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid, mogen corporaties bij het verduurzamen van hun bezit de direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen en mogen corporaties weer eenvoudiger investeren in maatschappelijk vastgoed. Het moet allemaal wel onderdeel zijn een gemeentelijke woonvisie. 
 • Er kunnen vanaf 1 januari tijdelijke huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duur dat een tijdelijke- of flexwoning op een locatie staat. Dit biedt zowel huurders als verhuurders meer zekerheid. Zo kunnen huurders net zo lang in de flexwoning wonen als dat de woning op de betreffende locatie mag staan.
 • Woningcorporaties kunnen meerderjarige inwonende kinderen na het overlijden van hun ouder(s) nu een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar aanbieden. Ook zijn er in een gedragscode voor verhuurders afspraken gemaakt over hoe zij deze jongvolwassenen kunnen helpen met huisvesting en maatschappelijke ondersteuning.

Verhuurderheffing

 • De verhuurderheffing wordt in 2022 met 831 miljoen euro verlaagd; het nieuwe tarief is 0,332 procent. In het gepresenteerde regeerakkoord is overigens opgenomen dat het nieuwe kabinet de verhuurderheffing vanaf 2023 in zijn geheel afschaft. Dan komt overigens ook een eind aan allerlei kortingen op die heffing. Er zijn overigens wel tegenprestaties aan verbonden. Voor 2022 zijn met Aedes afspraken gemaakt over het versneld opknappen van alle sociale huurwoningen met een slecht energielabel (E, F, G), nieuwbouw van meer sociale huurwoningen en de bouw van tijdelijke flexwoningen, geclusterde woonvormen voor ouderen en het ombouwen van panden naar woningen. Vergelijkbare prestatieafspraken zijn te verwachten voor de jaren daarna.
 • De maximum WOZ-waarde waarover verhuurderheffing is verschuldigd is dit jaar 345.000 euro.

Koopsector

 • Opkoopbescherming: gemeenten kunnen vanaf 1 januari een opkoopbescherming invoeren in gebieden waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Gekochte woningen kunnen dan enkel in uitzonderingsgevallen verhuurd worden.
 • De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt naar 355.000 euro (inclusief verbouwing). Tot dat aankoopbedrag kan een NHG-hypotheek worden aangevraagd. Bij investeringen in energiebesparende maatregelen geldt een hogere grens van 376.300 euro. De eenmalige provisie voor NHG is verlaagd naar 0,6 procent van het hypotheekbedrag.
 • In aanvulling op de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters in 2021, wordt de terugkoop van (starters)woningen die vallen onder een regeling met ‘verkoop onder voorwaarden’ (VoV) vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit moet bijdragen aan een groter aanbod van woningen voor starters.

Verduurzaming van woningen

 • De subsidie bij twee verduurzamingsmaatregelen voor woningen wordt dit jaar verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van zo’n 20 ongeveer 30 procent terug op hun investering. De eis blijft wel dat er twee isolatiemaatregelen moeten worden getroffen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride) warmtepomp.
 • Vanaf 2022 is jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar voor verhuurders van gereguleerde huurwoningen die hun woning verduurzamen door middel van investeringen of onderhoud, met een maximum van 50 woningen. Deze Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) moet verhuurders ondanks de huurbevriezing verleiden om wel te investeren in verduurzaming. De regeling treedt naar verwachting per 1 maart in werking.
 • Vanaf 1 januari gelden er hogere aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen: de milieu-investeringsaftrek (MIA) kent nu drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.
 • Bij verkoop of verhuur van een woning of gebouw moet nu verplicht het energielabel in advertenties worden getoond.

Bouwregelgeving

 • Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht op iedere verdieping waar gewoond wordt.
 • Vanaf 1 juli 2022 gaat ook de Wet op Kwaliteitsborging, tegelijk met de Omgevingswet, in. Voor bouwen en verbouwen moet vanaf dan een zogenoemde kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Doel is het aantal bouwfouten en gebreken te verminderen.
 
Fred van der Molen