Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwen in de MRA
Interview: wethouder Lex Scholten begint aan vierde termijn
Diemen bouwt weer voor lagere inkomens

Diemen wil de komende jaren de woningvoorraad met 20 procent laten groeien. Die kleine drieduizend nieuw te bouwen huizen, de coalitie kwam op precies 2.833 woningen, zal voor bijna 40 procent bestaan uit sociale woningbouw. “We mogen de mensen met een lager inkomen niet langer overslaan”, aldus PvdA-wethouder Lex Scholten.


Wethouder Lex Scholten:
“We willen alle tot onze beschikking staande middelen gebruiken om de grillen van de markt te beteugelen.”

 

Diemen

28.200 inwoners. 
15% is 65+. 
Bijna 50% 1-persoonshuishoudens. 
4.200 sociale huurwoningen. 
Prijs koopwoning: gemiddeld ruim €400.000

Bouwambitie nieuwe college:  2.833 woningen,  waarvan 40% sociaal

Lex Scholten is aan zijn vierde termijn als wethouder Wonen begonnen. De achter hem liggende twaalf jaar heeft hij, een rechtgeaard sociaal-democraat, de sociale woningvoorraad nooit zien groeien. Al zeker twintig jaar zijn er in Diemen geen nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Maar er ging ook weinig af: de woningcorporaties verkochten of liberaliseerden in Diemen nauwelijks. Die stilstand laat zich volgens Scholten mede verklaren door de economische crisis: “Onze corporaties hadden niet de middelen nieuwe woningen te bouwen. En de gemeente had niet het geld om een gunstige grondprijs te realiseren. Ook wij moesten onze reservepositie verbeteren. Het afgelopen jaar is daarin een zeker evenwicht bereikt en kan de gemeente een inhaalslag maken.”

Ommekeer

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA zorgt voor niet minder dan een ommekeer, aldus Scholten. De sociale voorraad kan met 25 procent toenemen. “We geloven in een gemengde stad, in gemengde wijken. Diemen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dan moet je in verhouding sociale huur bijbouwen. Ik ben heel blij dat we daarover goede afspraken hebben kunnen maken.”
De coalitie streeft naar de bouw de komende vier jaar van bijna elfhonderd nieuwe sociale huurwoningen. Twee derde daarvan kan gestalte krijgen bij de verdere uitbreiding van Holland Park. Voor het resterende aantal gaat de gemeente op zoek naar aanvullende locaties. Op de vrijkomende plek van een basisschool, bij Griend, bij Buitenlust. Eerder al is in De Sniep een afspraak gemaakt over honderd sociale huurwoningen. “De coalitie heeft er nadrukkelijk voor gekozen onze eigen grondposities niet voor de hoogste prijs van de hand te doen, maar geld te laten zitten voor het goede doel. Maar de meeste woningen kunnen we realiseren door gebruik te maken van onze wettelijke mogelijkheden. In de nog te maken bestemmings- en exploitatieplannen voor Holland Park West en Zuid wordt de bouw van sociale huur als verplichting opgenomen.”
Kunnen en willen de in Diemen actieve corporaties (Rochdale, De Key en Stadgenoot) in de vraag van de gemeente voorzien?
Scholten is optimistisch over de uitkomst. “Daarover gaan we de komende tijd met elkaar in gesprek. Corporaties kunnen weer meer investeren. Ik verwacht dat zij ook bij ons daartoe bereid zullen zijn. Mocht het niet of niet voldoende lukken, dan kunnen we een beroep doen op andere corporaties in onze regio.” Hij is bovendien realistisch. ”Al die woningen hoeven niet per se voor 2022 in aanbouw worden genomen. Ze mogen er wel wat langer over doen, maar die capaciteit zal er wel zijn.”

Wezenlijke groei

Groei van de sociale woningvoorraad is voor hem ook van regionaal belang. “Overal in de regio stijgen de wachttijden. We kunnen mensen niet dertien of veertien jaar op een woning laten wachten. Ons stelsel van woonruimteverdeling is hard toe aan verandering, maar ook het aanbod moet verruimd.” Scholten was de afgelopen periode portefeuillehouder Wonen in de MRA. Hij bespeurt in veel gemeenten de bereidheid de sociale woningvoorraad te laten groeien. “Alle gemeenten doen hun best meer woningen te bouwen. Niet alleen voor mensen met hoge inkomens, maar ook voor die groep die is aangewezen op een corporatiewoning.”
Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben GroenLinks, D66 en PvdA veel aandacht besteed aan het woondossier. “We willen ook meer doen voor mensen die door de strenge inkomensnormen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Diemen telt veel vrije sector huurwoningen, maar daar hebben we geen grip op. Daarom hebben we ons uitgesproken voor de bouw van zeshonderd betaalbare middenhuurwoningen. Ook daarvoor geldt dat we alle tot onze beschikking staande middelen willen gebruiken om de grillen van de markt te beteugelen en die woningen in de toekomst via afspraken in bestemmingsplannen betaalbaar te houden. Over het huurniveau maken we specifieke afspraken.”

Kleine woningen

BOUWEN IN DE MRA
Een serie artikelen over bouwambities en  -productie in de  Metropoolregio Amsterdam.    Zie nul20.nl voor eerdere artikelen.

De programmering van het koopsegment moet nog worden uitgewerkt. De wethouder meent dat ontwikkelaars van koopwoningen ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan een beter functionerende woningmarkt. “We moeten in Diemen niet alleen grote, dure koopwoningen bouwen, maar ook betaalbare koop realiseren. Dat kan door kleinere woningen met knappe plattegronden te maken. We krijgen steeds meer alleenstaanden. Jonge mensen leven meer buitenshuis. Voor hen kan de aankoop van een appartement van 30 m² een betaalbaar alternatief zijn.”

 


De grote ontwikkellocatie van Diemen is Holland Park. Een kansloos kantoorgebied wordt herschapen in een wijk met in totaal circa drieduizend appartementen. De eerste aanzet tot de transformatie was de ombouw van een kantoorcluster tot Campus Diemen Zuid met vijf gebouwen en 939 appartementen. Initiatiefnemer van beide projecten is Snippe Projecten. Het stedenbouwkundig plan van Holland Park is gemaakt door Sjoerd Soeters. Het huidige bouwprogramma - fase 1 en 2 - bestaat uit vrijesectorhuur en koopwoningen. De eerste woningen zijn opgeleverd.
Bert Pots