Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
3.500 nieuwe sociale huurwoningen in Haarlemmermeer
'Bijbouwen voor mensen met een kleine portemonnee'

In Haarlemmermeer werden de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Dat gaat veranderen, verzekeren wethouder Mieke Booij en Viviane Regout, lid directieraad Ymere. De komende tien jaar bouwen Ymere en Eigen Haard er 3.500 sociale huurwoningen bij; 1.500 daarvan komen voor rekening van Ymere.

In Haarlemmermeer zijn de afgelopen vijf jaar zo’n 2.500 nieuwbouwwoningen opgeleverd, maar daar zitten weinig sociale huurwoningen bij. “De laatste twintig jaar hebben we in Haarlemmermeer ons vooral gefocust op de bouw van meer eengezinswoningen”, zegt wethouder Mieke Booij van Woonbeleid. “Persoonlijk was ik daar indertijd ook voor, maar de huidige tijd vraagt een structureel ander woningaanbod. Haarlemmermeer lijkt een gemeente met veel rijke inwoners, maar we hebben nog veel meer mensen met een kleine portemonnee. Juist voor hen moeten we bijbouwen. Vandaar dat het huidige college ervoor heeft gekozen, dat de helft van de toekomstige bouwproductie uit betaalbare woningen moet bestaan: goedkope koopwoningen, huurwoningen in het middensegment en sociale huurwoningen. Betaalbare woningen zijn belangrijk om de doorstroming te bevorderen en om de woningnood onder bijvoorbeeld jongeren te verminderen.”

 

Wethouder Mieke Booij
“Het huidige college heeft ervoor gekozen dat de helft van de bouwproductie uit betaalbare woningen moet bestaan.
Directielid Viviane Regout
“Ymere gaat vooral woningen toevoegen voor een- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen. Onze huidige portefeuille bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen.”

Voldoende bouwlocaties

Aan potentiële bouwlocaties ontbreekt het volgens haar niet. Wethouder Jurgen Nobel, haar collega-portefeuillehouder wonen, heeft becijferd dat er binnen de gemeentegrenzen ruimte is voor 20.000 tot 30.000 extra woningen de komende twintig jaar. “We hebben heel duidelijke keuzes gemaakt. Het centrum van Hoofddorp is aangewezen voor hoogstedelijk wonen, Nieuw-Vennep leent zich  voor laagstedelijke verdichting en in de dorpen aan de westkant van onze gemeente denken we aan meer landelijk wonen.”
Het gros van de sociale huurvoorraad in Haarlemmermeer is in handen van Ymere. Eigen Haard is pas sinds 2017 in de polder actief. Beide corporaties hebben geld beschikbaar om tot 2030 jaarlijks 350 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Ymere neemt daarvan 1.500 woningen voor zijn rekening. Volgens Viviane Regout zullen dat woningen worden voor met name een- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen. “Onze huidige portefeuille bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. In de jaren zeventig en tachtig was dat de logische keuze om gezinnen uit stedelijke gebieden te huisvesten. Vandaag staan we voor een heel andere opgave. Zestig tot zeventig procent van onze woningzoekenden bestaat uit een- of tweepersoonshuishoudens of kleine eenoudergezinnen. Voor hen willen we compacte woningen bijbouwen.”

Weinig concrete plannen

Ymere realiseert sociale huurwoningen in Tudorpark en heeft een intentieovereenkomst gesloten om 120 sociale huurwoningen af te nemen in het nieuwbouwproject Hyde Park, een nieuwe hoogstedelijke wijk in voormalig kantorengebied Beukenhorst-West aan de rand van Hoofddorp. Ymere is voornemens er nog meer af te nemen. Volgens afspraken uit 2018 dient twintig procent van de meer dan 3.800 appartementen in de sociale huursector te worden ondergebracht, bijna achthonderd woningen dus. Haarlemmermeer ziet graag dat dit programma door een corporatie wordt afgenomen. Ook is Ymere in gesprek met huurder en gemeente over vervangende nieuwbouw voor een verouderd zorgcentrum in Nieuw-Vennep. “Ymere kan dan het oude complex transformeren naar sociale huur voor starters op de woningmarkt”, aldus Regout.
Voor de eerste tien jaar kan Ymere al deze plannen nog financieren, zegt Regout. Daarna zal de financiële huishouding wegens gebrek aan voldoende middelen drastisch moeten worden aangepast, tenzij de volgende regering gaat snijden in de opeenstapeling van heffingen. Ymere draagt dit jaar alleen al aan verhuurderheffing 86 miljoen af.
Wethouder Booij is daarover optimistisch. “De politiek, ook mijn eigen PvdA, erkent steeds vaker het bestaan van woningnood. Den Haag zal een andere koers moeten varen. Ik draag dat ook overal uit: wij kunnen in Haarlemmermeer simpelweg niet zonder die extra sociale huurwoningen.”

Flexwoningen

Aanvullend heeft Ymere geld beschikbaar voor de bouw van flexwoningen. De corporatie wil de komende vijf jaar zeshonderd van dergelijke tijdelijke woningen realiseren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder een aantal in Haarlemmermeer. “We hebben het geld daarvoor gereserveerd, maar het ontbreekt aan locaties. Daarvoor hebben we de gemeente nodig.” Booij ziet flexwoningen als een goede oplossing om de nood onder jongeren te verlichten. Haar gemeente werkt aan de toewijzing van twee locaties in Nieuw-Vennep. De woningen zijn bestemd  voor jongeren van 23 tot 28 jaar. De verhuur vindt plaats op basis van tijdelijke huurcontracten.
Verder zou Regout graag meer werk maken van de ontwikkeling van de zogeheten westflank van Haarlemmermeer. Daarvoor bestaan al decennia bouwplannen, maar de uitvoering lijkt verder weg dan ooit. Booij begrijpt die wens, maar constateert een belangrijke beperking. De infrastructuur in dat deel van de polder is niet berekend op de groei van verkeersstromen. “De infrastructuur richting Hillegom en Lisse aan de andere kant van de Ringvaart moet eerst worden verbeterd. Lange tijd is er gedacht aan de aanleg van de Duinpolderweg, maar de provincie Noord-Holland heeft daar een streep doorgehaald. En een alternatief is nog niet voorhanden. Ook moet de N205 worden aangepast, pas dan valt daar te denken aan extra woningbouw.”

Aanjaagteam

Om woningbouw meer vaart te geven, pleit Viviane Regout voor de komst van een A-team. “De woningproductie moet in de hele MRA een versnelling krijgen. Haarlem kent een woningbouwregisseur. Amsterdam heeft zowel een doorbraakteam voor projecten die dreigen vast te lopen, als een investeerdersoverleg. Haarlemmermeer verdient naar mijn mening ook een aanjager. Critici denken misschien: wat hebben we aan dat gepraat, maar gezamenlijk overleg met gemeente, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en grondeigenaren kan wel degelijk helpen om processen te versnellen.”

Bert Pots