Top
Eerste verdieping
Zwaartepunt ligt komende jaren bij middensegment huurwoningen
Actieplan woningbouw

Het Amsterdamse college heeft ambitieuze bouwplannen. Aan het eind van de collegeperiode moet de productie structureel op vijfduizend woningen per jaar liggen. In december presenteerde wethouder Ivens zijn Actieplan. Er is een budget van 60 miljoen euro aan stimuleringsmaatregelen.

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

Amsterdammers schikken al jaren in om de gestage bevolkingsgroei van zo’n tienduizend inwoners per jaar op te vangen. Er is maar één remedie om die groeiende druk op de woningmarkt te verlichten: bouwen! Wethouder Laurens Ivens heeft het dan ook tot zijn topprioriteit verklaard. Hij wil naar een jaarproductie van vijfduizend woningen vanaf 2018. Om daar te komen is er nu het Actieplan Woningbouw 2014–2018. Dat bevat een lange reeks maatregelen en actiepunten om de productie te stimuleren. Een deel daarvan heeft betrekking op het functioneren van de gemeente zelf: terugdringen van bureaucratie en betere ondersteuning van bouwende partijen. Dat moet het ook makkelijker maken voor kleine partijen om actief te worden, zoals zelfbouwers, bouwgroepen en kleine bouwbedrijven.
Tijdens deze collegeperiode (2014-2018) zet het college in op de productie van minimaal 17.000 woningen. In 2014 is daar met de onverwachte recordproductie van 5200 woningen (start bouw) een aardig voorschot op genomen. Als de nieuwbouw van en transformatie tot studenten- en jongerenwoningen op dezelfde voet doorgaat, lijkt zo’n aantal structureel haalbaar. Wat verder helpt, is dat in de marktsector het zwaartepunt inmiddels is verschoven van koop naar huur; dat leidt sneller tot grote aantallen dan koop- of zelfbouwprogramma’s. Maar ook die segmenten trokken in 2013 aan.
Om de gewenste groei ook in de toekomst te kunnen faciliteren bereidt de gemeente de gronduitgifte voor twintigduizend extra woningen voor vanaf 2016 (zie kaders). Daar is weer geld voor in het Vereveningsfonds dankzij de grondige sanering door het vorige college. Vanaf 2018 kunnen de eerste palen worden geslagen in deze gebieden. De dienst Ruimtelijke Ordening heeft de opdracht gekregen om voor de periode 2018-2025 nieuwe locaties aan te wijzen voor nog eens veertigduizend woningen.   

Transformatie

Het college zet een nieuw team op om jaarlijks minimaal 1250 woningen via herbestemming te realiseren. In 2014 waren dat er al zo’n 1200. Ivens: “De transformatie van lege kantoren is goed op gang gekomen in Amsterdam, maar er staat nog steeds 1,3 miljoen m2 leeg. Waar de kantorenloods zich voorheen vooral richtte op het bij elkaar brengen van partijen, willen wij een actievere rol gaan spelen door projecten (langer) te begeleiden.”
Annius Hoornstra, adjunct Grond en Ontwikkeling, vult aan: “Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop we Syntrus Achmea hebben geholpen bij de transformatie van Molenwerf. We hebben daar mensen op gezet om het bestemmingsplan te wijzigen en tal van problemen op te lossen, waaronder die met strenge geluidsnormen. Dat is een heel andere aanpak dan ontwikkelaars zelf van loket naar loket te laten gaan. Onze lijn wordt nu veel meer: Waar kunnen we helpen?”
Voor transformatieprojecten is een budget beschikbaar van 5 miljoen euro.

Minder bureaucratie, alweer?

Stroperigheid aanpakken, minder regelgeving, verkorten van procedures. Het is een terugkerend thema in beleidsstukken van Amsterdamse wethouders Bouwen en Wonen. In het actieplan van Ivens wordt weer een hele serie maatregelen aangekondigd om doorlooptijden te verkorten, slaagkansen van projecten te vergroten en de gemeentelijke cultuur te wijzigen. Hoornstra: “Aanpak van bureaucratie is inderdaad een kwestie van permanent corvee. Maar er is al veel in gang gezet als het om samenwerking met marktpartijen gaat. De cultuur in ons apparaat is veranderd: we zijn er om problemen op te lossen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop we samen met de Alliantie de nieuwbouwplannen op Zeeburgereiland hebben ontwikkeld. Binnen elf dagen was de bouwvergunning verleend. Zo’n aanpak scheelt snel duizend woningen per jaar.”
Ivens: “Er is de afgelopen jaren al veel geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De grote verandering is nu dat we één Amsterdam zijn. We kunnen nu uniforme systemen en processen toepassen op alle projecten. Dat is het nieuwe.”

 

Besteding stimuleringsgelden
Budget voor bouwstimuleringIn het actieplan bouwstimulering is 32 miljoen euro van de beschikbare 60 miljoen toegewezen. Blijft over 28 miljoen. Ivens: “Die houden we nog achter de hand voor tegenvallers of als we ergens willen bijsturen. Bovendien: we prediken innovatie in de bouw, het zou dan raar zijn als we geen geld meer hebben voor nieuwe initiatieven.”

 

Fred van der Molen