Overslaan en naar de inhoud gaan

Coalitie Noord-Holland handhaaft in Metropoolregio huidig woningbeleid

Image

De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Holland is groot en neemt nog steeds toe. Het nieuwe college van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA wil daarom de woningproductie versnellen. Maar in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ondergaat het beleid geen wijziging. De woonopgave moet binnenstedelijk of rond de eerder aangewezen OV-knooppunten worden gerealiseerd. Gemeenten mogen daarbij zelf uitmaken of zij op die knooppunten extra woningen willen realiseren, zo blijkt uit het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken'.

Ook worden middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van aanjaagteams, zowel in de MRA als daarbuiten. Daarnaast wordt in het coalitieakkoord de komst van een 'bouwambassadeur' aangekondigd. Die moet 'verbindingen leggen tussen de verschillende initiatieven'. Het nieuwe provinciebestuur denkt daarmee makkelijker knelpunten op te lossen en gemeenten beter te kunnen helpen bij het versnellen van de woningproductie.

Verder maakt de nieuwe coalitie nadrukkelijk onderscheid tussen de MRA en de rest van de provincie. "Buiten de MRA willen we woonakkoorden sluiten met gemeenten en stakeholders om de lokale behoefte aan woningen in beeld te brengen en knelpunten op te lossen", aldus de coalitie die onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet tot stand is gebracht. Dergelijke akkoorden worden alleen afgesloten als uit onderzoek blijkt dat er aantoonbaar behoefte is aan nieuwbouw voor lokale of economisch gebonden woningzoekenden. Als deze vraag niet binnen de kernen kan worden gerealiseerd, dan biedt de provincie ruimte voor kleinschalige woningbouw in landelijk gebied. Aan de randen van een kern. Goede landschappelijke inpassing is dan wel een belangrijke voorwaarde. De woonakkoorden hebben verder als uitgangspunt dat nieuwbouw altijd klimaatneutraal en circulair moet zijn. Voor corporaties is een uitzondering mogelijk, als nieuwe woningbouw daardoor wordt belemmerd.

De portefeuille Ruimtelijke Ordening en Wonen komt in handen van VVD-gedeputeerde Cees Loggen uit Koog aan de Zaan. Hij toonde zich in de verkiezingscampagne nadrukkelijk voorstander van meer woningbouw aan de randen van kernen.