Afdracht aan verhuurderheffing opgelopen tot 10 miljard euro

18.06.2020
Image

De teller voor de verhuurderheffing is inmiddels opgelopen tot 10 miljard euro. Dat meldt Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. De corporaties hebben het laatste jaar hun acties tegen deze heffing op sociale huurwoningen opgevoerd. Innmiddels draait er een teller op de site van Aedes, naar Amerikaans voorbeeld voor bijvoorbeeld de oplopende staatsschuld. Boven de teller staat: Verhuurderheffing: dit bedrag kon niet worden gebruikt voor betaalbare huurwoningen.

De verhuurderheffing werd in 2014 ingevoerd. Inmiddels betalen de sociale verhuurders jaarlijks meer dan 1,7 miljard euro aan deze belasting op sociale huurwoningen. Op 1 mei verscheen een evaluatie van de verhuurderheffing van Aedes, Woonbond en VNG, uitgevoerd door onderzoeksbureaus Companen en Thésor. De boodschap was dat de sector bijna 100.000 minder huizen kon bouwen door de verhuurderheffing. De regeringsfracties willen een besluit over eventuele afbouw van de gehate heffing doorschuiven naar het volgende kabinet. Dat is ook de houding van minister Ollongren. Zij erkent dat de netto kasstromen afnemen en dat dit op termijn de investeringscapaciteit van corporaties beperkt, maar stelt vast dat er nu nog geen probleem is. Zij verwijst naar lopend onderzoek (naar aanleiding van de motie-Ronnes c.s.) waarin zij in beeld laat brengen hoe de opgaven en middelen van corporaties zich op de middellange en lange termijn tot elkaar verhouden. Voor de zomer stuurt de minister de resultaten naar de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan het Kamerdebat vandaag deed een gelegenheidsalliantie van gemeenten, bouworganisaties, makelaars, installateurs, huurders en verhuurders de oproep corporaties meer financiële ruimte te geven om in crisistijd de bouw op gang te houden Volgens deze 'Woningbouwalliantie' is het daarbij essentieel dat de verhuurderheffing wordt verminderd of dat de opbrengsten daarvan worden benut om de nieuwbouw van sociale huurwoningen aan te jagen, in plaats van dat het geld uit de sector verdwijnt. Daarnaast moet het voor corporaties mogelijk worden om middenhuurwoningen te bouwen.