WSW: corporaties kunnen gewenste verduurzaming niet financieren

02.10.18
WSW: corporaties kunnen gewenste verduurzaming niet financieren

Corporaties kunnen hun sociale huurwoningen niet voor 2030 naar gemiddeld energielabel A brengen. Dat is financieel niet haalbaar, zo blijkt uit geactualiseerd onderzoek van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat raakt in het bijzonder corporaties in de Metropoolregio Amsterdam en in Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Zij kennen een grote investeringsopgave, maar in deze gebieden is volgens WSW ook sprake van een concentratie van corporaties met een beperkte financiële positie.

Om alle corporatiewoningen in Nederland in 2030 op gemiddeld label A te brengen is de komende vijf jaar een investering nodig van 6,9 miljard euro. Op sectorniveau kunnen corporaties dat geld lenen, maar daarna vermindert de financiële gezondheid van individuele corporaties en stijgt het risicoprofiel. Naar schatting 55 corporaties, goed voor 18 procent van de sociale corporatievoorraad, zullen die extra investeringen volgens berekeningen van WSW niet volledig kunnen doen. Of anders gezegd: ruim een kwart van alle duurzaamheidsinvesteringen ligt bij corporaties die daarvoor geen of onvoldoende ruimte hebben. Van die 55 corporaties hebben, zo berekent Waarborgfonds, 27 in de huidige situatie zonder aanvullende investeringen in duurzaamheid al een zwakke financiële positie. In die analyse is bovendien geen rekening gehouden met extra investeringen in nieuwbouw. Mocht daarvan sprake zijn, dan worden de mogelijkheden tot investeren in duurzaamheid nog verder beperkt.

Verder waarschuwt WSW voor grotere bedrijfsrisico's. Niet alle corporaties zijn qua organisatie en capaciteit voldoende toegerust om extra investeringen te doen in duurzaamheid. Als rekening wordt gehouden met deze bedrijfsmatige risico's, dan lijkt maar liefst 37 procent van de duurzaamheidsinvesteringen niet volledig haalbaar.

Aedes-voorzitter Marnix Norder ziet in de uitkomsten van het WSW-onderzoek een bevestiging van de stelling dat de Verhuurderheffing moet worden gehalveerd. "De berekeningen van WSW laten het nu ook zien: woningcorporaties hebben onvoldoende financiële armslag voor al hun opgaven. Toch blijft het kabinet belastingen verhogen", aldus Norder. "Het WSW bevestigt dat een ingreep in de belastingdruk investeringen in verduurzaming mogelijk maakt."

Volgens Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, toont 'de scherpe analyse' van WSW aan dat de situatie nog ernstiger is. "Corporaties zullen ook nog een flink deel van hun investeringsruimte moeten inzetten voor betaalbaarheid", aldus Jansen.

De gemeente Amsterdam zegt in een schriftelijke reactie de zorgen van WSW wat betreft de investeringscapaciteit van de corporaties te delen."We werken goed samen aan de bouw van betaalbare en duurzame woningen, maar vanuit het Rijk wordt hun investeringsruimte steeds meer beperkt." Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van nieuwe prestatieafspraken. "Hier zullen de ambities van dit college in samenhang worden gebracht met die van de corporaties."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.