Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

03.03.10

Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

Op 18 februari heeft de Almeerse gemeenteraad het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (IAK) vastgesteld. Dit contract tussen rijk en Almere bevat 38 werkafspraken over de groei van de stad, op het gebied van woningbouw, infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, onderwijs, sport en financiën. In het verlengde van het IAK stelde de raad ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast, als een richtinggevend beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen. Met deze besluiten wordt de toekomstvisie structureel verankerd, en kan worden gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold, zodat eind 2012 drie operationele plannen kunnen worden opgeleverd.Het contract werd op 29 januari door ministers Jacqueline Cramer (VROM), Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat), wethouder Adri Duivesteijn (gemeente Almere) en gedeputeerde Anne Bliek (Provincie Flevoland) getekend, onder voorbehoud van goedkeuring van de Almeerse gemeenteraad. Die goedkeuring kwam gisteren; met uitzondering van GroenLinks, stemde de gemeenteraad in met het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0. Ook de Provinciale Staten van de provincie Flevoland stemden vóór het IAK. Voor het eerst sinds lange tijd is een groot aantal samenhangende afspraken over de groei van Almere vastgelegd, en kan de stad op volle kracht vooruit.Dit betekent dat kan worden gestart met de uitwerking van Almere 2.0. In de komende jaren zullen de 38 werkafspraken - die Almere stuk voor stuk ten goede zullen komen - worden verzilverd, en wordt toegewerkt naar 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Zo wordt nog deze kabinetsperiode begonnen met de verdubbeling van de A6/A1/A9, en wordt de Flevolijn gedeeltelijk viersporig. Met de verdubbeling van de A6 wordt het centrumgebied op unieke wijze ontwikkeld; het Weerwater wordt het centrale centrum, met een levendig stadshart aan de ene zijde, en een goed bereikbare, regionale centrumlocatie - direct aan de A6 - aan de andere zijde van het water. Het centrum van Almere zal daarmee ook een regionale functie vervullen. Almere krijgt een eigen Hogeschool. En om te garanderen dat de bestaande stad gelijk oploopt met de nieuwe gebieden, wordt een ‘Almere Tafel’ opgericht, die de kwalitatieve ontwikkeling van de bestaande stad in overleg met de minister van Wonen, Wijken en Integratie nauwlettend in de gaten houdt. De komende jaren zullen nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt op verschillende gebieden, zoals op het terrein van economie, het provincie- en gemeentefonds en de groenblauwe-structuur.Het IAK voorziet daarnaast in de oprichting van een drietal werkmaatschappijen (Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold), die de drie gebiedsontwikkelingen zullen operationaliseren. De werkmaatschappij Almere-Amsterdam richt zich - met het oog op een betere bereikbaarheid - specifiek op de optimalisatie van de westelijke ontwikkeling; de IJmeerlijn, de gebiedsontwikkelingen aan Amsterdamse en Almeerse zijde en natuurontwikkeling. Dit moet resulteren in drie ‘grootse’ plannen, die eind 2012 gereed zullen zijn. Op dat moment besluit het kabinet over deze plannen - inclusief de IJmeerverbinding -, en daarmee over de verdere ontwikkeling van de stad.

Concept Structuurvisie Almere 2.0

In het verlengde van het Integraal Afspraken Kader, stelde de gemeenteraad gisteren ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast. Daarmee onderschrijft de raad de in de Structuurvisie voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsrichting. Tegelijkertijd wordt een inhoudelijke basis gelegd voor ecologische, sociale, culturele en economische ontwikkelingen.In het Randstad Urgent contract is vastgelegd dat de thema’s duurzaamheid en ecologie als leidende en richtinggevende principes in de stedelijke ontwikkeling van Almere worden gehanteerd. In 2008 zijn daarom de Almere Principles opgesteld, zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere, die aan de basis van de Structuurvisie liggen. Met name het Principle ‘koester diversiteit’ was van groot belang; een toename van de diversiteit is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de stad. In de Structuurvisie is dan ook gekozen voor sterk contrasterende woon- en werkmilieus, geschakeerd langs de Schaalsprongas. De as start letterlijk ín de metropoolregio Amsterdam, om vervolgens via de IJmeerlijn de stap te maken naar Almere. In Almere IJland en Almere Pampus worden stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Een verrijking voor Almere, dat nu grotendeels uit grondgebonden woningen bestaat. Almere Centrum krijgt vorm rondom het Weerwater. Langs de lijn van organische stedenbouw, wordt in Almere Oosterwold een breed scala aan landelijke woon- en werkmilieus gerealiseerd; niet alleen als logische tegenhanger van de stedelijke westzijde van de stad, maar ook in aansluiting op de kwaliteiten van de Gooi- en Vechtstreek.De Concept Structuurvisie Almere 2.0 geeft richting aan de ontwikkeling van Almere - op termijn de op vijf na grootste stad van Nederland - maar is geen blauwdruk. Er is geen sprake van een gefixeerd eindbeeld. Almere kán zich ontwikkelen volgens de Structuurvisie, maar dat hoeft niet. De Structuurvisie is feitelijk een ‘kansenkaart’; een strategie die er toe leidt dat voortdurend kan worden ingespeeld op kansen die zich op dat moment voordoen.De Structuurvisie kwam tot stand in intensief overleg met de regio, de Almeerse gemeenteraad, maatschappelijke partijen en bewoners. Het Stadsmanifest Almere 2.0, dat het Almeerse maatschappelijk middenveld in 2009 heeft opgesteld en aan minister Jacqueline Cramer heeft uitgereikt, illustreert het brede draagvlak.De gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen om deze Structuurvisie ook vast te laten stellen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarmee vormt het tevens een toetsingskader voor de op te stellen nieuwe bestemmingsplannen van de stad.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.10

Lange tijd was Noord vooral een gebied van fabrieken en arbeiders. Dat verandert in sneltreinvaart. De grote industriële zones aan het IJ zijn of worden volgebouwd met woningen. Voor welke uitdagingen staat het stadsdeel? Pakhuis de Zwijger organiseerde er een livecast bijeenkomst over.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.