Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

03.03.10

Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

Op 18 februari heeft de Almeerse gemeenteraad het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (IAK) vastgesteld. Dit contract tussen rijk en Almere bevat 38 werkafspraken over de groei van de stad, op het gebied van woningbouw, infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, onderwijs, sport en financiën. In het verlengde van het IAK stelde de raad ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast, als een richtinggevend beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen. Met deze besluiten wordt de toekomstvisie structureel verankerd, en kan worden gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold, zodat eind 2012 drie operationele plannen kunnen worden opgeleverd.Het contract werd op 29 januari door ministers Jacqueline Cramer (VROM), Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat), wethouder Adri Duivesteijn (gemeente Almere) en gedeputeerde Anne Bliek (Provincie Flevoland) getekend, onder voorbehoud van goedkeuring van de Almeerse gemeenteraad. Die goedkeuring kwam gisteren; met uitzondering van GroenLinks, stemde de gemeenteraad in met het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0. Ook de Provinciale Staten van de provincie Flevoland stemden vóór het IAK. Voor het eerst sinds lange tijd is een groot aantal samenhangende afspraken over de groei van Almere vastgelegd, en kan de stad op volle kracht vooruit.Dit betekent dat kan worden gestart met de uitwerking van Almere 2.0. In de komende jaren zullen de 38 werkafspraken - die Almere stuk voor stuk ten goede zullen komen - worden verzilverd, en wordt toegewerkt naar 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Zo wordt nog deze kabinetsperiode begonnen met de verdubbeling van de A6/A1/A9, en wordt de Flevolijn gedeeltelijk viersporig. Met de verdubbeling van de A6 wordt het centrumgebied op unieke wijze ontwikkeld; het Weerwater wordt het centrale centrum, met een levendig stadshart aan de ene zijde, en een goed bereikbare, regionale centrumlocatie - direct aan de A6 - aan de andere zijde van het water. Het centrum van Almere zal daarmee ook een regionale functie vervullen. Almere krijgt een eigen Hogeschool. En om te garanderen dat de bestaande stad gelijk oploopt met de nieuwe gebieden, wordt een ‘Almere Tafel’ opgericht, die de kwalitatieve ontwikkeling van de bestaande stad in overleg met de minister van Wonen, Wijken en Integratie nauwlettend in de gaten houdt. De komende jaren zullen nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt op verschillende gebieden, zoals op het terrein van economie, het provincie- en gemeentefonds en de groenblauwe-structuur.Het IAK voorziet daarnaast in de oprichting van een drietal werkmaatschappijen (Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold), die de drie gebiedsontwikkelingen zullen operationaliseren. De werkmaatschappij Almere-Amsterdam richt zich - met het oog op een betere bereikbaarheid - specifiek op de optimalisatie van de westelijke ontwikkeling; de IJmeerlijn, de gebiedsontwikkelingen aan Amsterdamse en Almeerse zijde en natuurontwikkeling. Dit moet resulteren in drie ‘grootse’ plannen, die eind 2012 gereed zullen zijn. Op dat moment besluit het kabinet over deze plannen - inclusief de IJmeerverbinding -, en daarmee over de verdere ontwikkeling van de stad.

Concept Structuurvisie Almere 2.0

In het verlengde van het Integraal Afspraken Kader, stelde de gemeenteraad gisteren ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast. Daarmee onderschrijft de raad de in de Structuurvisie voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsrichting. Tegelijkertijd wordt een inhoudelijke basis gelegd voor ecologische, sociale, culturele en economische ontwikkelingen.In het Randstad Urgent contract is vastgelegd dat de thema’s duurzaamheid en ecologie als leidende en richtinggevende principes in de stedelijke ontwikkeling van Almere worden gehanteerd. In 2008 zijn daarom de Almere Principles opgesteld, zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere, die aan de basis van de Structuurvisie liggen. Met name het Principle ‘koester diversiteit’ was van groot belang; een toename van de diversiteit is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de stad. In de Structuurvisie is dan ook gekozen voor sterk contrasterende woon- en werkmilieus, geschakeerd langs de Schaalsprongas. De as start letterlijk ín de metropoolregio Amsterdam, om vervolgens via de IJmeerlijn de stap te maken naar Almere. In Almere IJland en Almere Pampus worden stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Een verrijking voor Almere, dat nu grotendeels uit grondgebonden woningen bestaat. Almere Centrum krijgt vorm rondom het Weerwater. Langs de lijn van organische stedenbouw, wordt in Almere Oosterwold een breed scala aan landelijke woon- en werkmilieus gerealiseerd; niet alleen als logische tegenhanger van de stedelijke westzijde van de stad, maar ook in aansluiting op de kwaliteiten van de Gooi- en Vechtstreek.De Concept Structuurvisie Almere 2.0 geeft richting aan de ontwikkeling van Almere - op termijn de op vijf na grootste stad van Nederland - maar is geen blauwdruk. Er is geen sprake van een gefixeerd eindbeeld. Almere kán zich ontwikkelen volgens de Structuurvisie, maar dat hoeft niet. De Structuurvisie is feitelijk een ‘kansenkaart’; een strategie die er toe leidt dat voortdurend kan worden ingespeeld op kansen die zich op dat moment voordoen.De Structuurvisie kwam tot stand in intensief overleg met de regio, de Almeerse gemeenteraad, maatschappelijke partijen en bewoners. Het Stadsmanifest Almere 2.0, dat het Almeerse maatschappelijk middenveld in 2009 heeft opgesteld en aan minister Jacqueline Cramer heeft uitgereikt, illustreert het brede draagvlak.De gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen om deze Structuurvisie ook vast te laten stellen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarmee vormt het tevens een toetsingskader voor de op te stellen nieuwe bestemmingsplannen van de stad.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.