Eerste verdieping

 • "Zes kamers. Dat was wat in die tijd"

  “Zes kamers. Dat was wat in die tijd”, Mevrouw Copray, de flat Hoogoord."Van mijn levensdagen niet weg", John Brouwer, Kantershof.Naar Steenwijk, Marcel en Ciela Niekoop, sloopflat Echtenstein

   

 • “Meeste mensen willen uiteindelijk het liefst een doodgewoon rijtjeshuis”

 • Wie blijven over?

  Wie blijft er over in de geherstructureerde delen van de Bijlmer? Volgens Kees Dignum van de dienst Onderzoek en Statistiek vormden de aangepakte delen in 2001 veel meer een gezinswijk dan in 1995, voor de sloop en nieuwbouw.

 • Hardnekkige criminaliteit en oplopende werkloosheid bedreigen succesvolle operatie

Tweede verdieping

 • Terug naar de woonschool of op weg naar de aso-units?

  De recente massale vechtpartij, inclusief brandstichting en fluitende kogels, in de Burgemeester van Leeuwenlaan kwam niet eens als een verrassing. De bij de vete betrokken families zijn al heel lang goede bekenden van de politie… en van de corporatie. Ze zijn overigens niet de enige Amsterdammers die als verstokt asociaal bekend staan, al beschikt – veelzeggend genoeg – geen enkele instantie over exacte cijfers. Wat je met deze ‘A’-categorie huurders moet, is de laatste decennia niet fundamenteel aan de orde geweest.

Kort bestek

 • Gemeente stelt investeringsprioriteiten definitief vast
  Na een intensieve consultatieronde langs stadsdelen en projectgroepen heeft het college de definitieve ‘investeringsprioriteiten’ op het gebied van stedelijke ontwikkeling tot 2010 vastgesteld. Bouwplannen voor 35 duizend woningen gaan in de ijskast, of beter: schuiven door tot na 2010. Tenzij marktpartijen kans zien ze te bouwen zonder financiële steun van de centrale stad. De bedoeling van het college is overigens om niet minder, maar juist meer woningen te bouwen: ‘meer aandacht voor minder plannen’ is het leitmotiv.

Interview

Woonbarometer

 • Het onderzoek voor de Bijlmer Monitor wordt sinds 1997 jaarlijks uitgevoerd. Er worden zowel statistische als enquêtegegevens gebruikt. Sinds 2002 kan er voor het eerst onderscheid worden gemaakt tussen vernieuwde gebieden (zowel nieuwbouw als renovatie) en nog te vernieuwen gebied. De vernieuwers kunnen opgelucht adem halen: de vernieuwde gebieden scoren beter.

Als ik ...

Domweg gelukkig

Forum

 • … lang leve de woningbouwvereniging
  Sinds de corporaties eind vorige eeuw verzelfstandigden (de ‘bruteringsoperatie’) heeft zich in de sector een ongekende schaalvergroting voorgedaan. Corporaties met 40 duizend verhuurbare eenheden zijn geen uitzondering meer. Dit vindt zijn weerslag in de overhead van de organisaties en de salariëring van het management. Diverse corporatiedirecteuren verdienen volgens publicaties in Intermediair en NRC al meer dan onze minister-president.

Op stap

 • Op stap met ...
  In het begin was het onwennig, maar na enkele bezoeken weet Mirjam Colijn feilloos haar weg te vinden naar en in de flat Echtenstein in de Bijlmer. In gestaag tempo doorkruist de technisch beheerder van de studentenhuisvester DUWO het gebouw. We maken een inspectieronde langs woningen die in gereedheid zijn gebracht voor tijdelijke huisvesting van studenten.

Redactioneel

 • Spreiding

  Amsterdam voert natuurlijk al jaren een spreidingsbeleid. Alleen heet dat stedelijke vernieuwing. Ga maar na: in de Bijlmer wordt het aandeel sociale huurwoningen teruggebracht van 93% naar ongeveer 55%; in de Westelijke Tuinsteden van 76% naar 45%. Bovendien is de roemruchte 30-procentsnorm sinds jaar en dag een sturingsinstrument om gemengde wijken te bouwen. ‘Gemengd’ in sociaal-economische termen dan, niet in raciale. Dat is een fundamenteel verschil met de ideeën die in het Rotterdamse opgang maken.