Top
Kort bestek
Ik wil het geld van minister Vogelaar gebruiken voor…
Van probleemwijken naar prachtwijken
Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft veertig wijken in Nederland geselecteerd waar in de komende kabinetsperiode extra wordt geïnvesteerd in de aanpak van sociale, fysieke en economische problemen. Zes Amsterdamse gebieden – groot en klein - kregen van haar het predikaat probleemwijk: Bos en Lommer, Nieuw West, Noord, Bijlmer, Transvaalbuurt en de oude Indische Buurt.
Om vast te stellen in welke buurten de grootste opeenstapeling van problemen optreedt, gebruikte Vogelaar achttien indicatoren. Die hebben onder meer betrekking op inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevredenheid en overlast. Voor de helft zijn de indicatoren gebaseerd op oordelen van bewoners, de andere helft is gebaseerd op harde feiten.
De minister zal de komende maanden alle wijken persoonlijk aandoen. Tot eind juni praat zij overal in Nederland met bewoners, professionals en bestuurders van lokale organisaties. Eind april bracht ze een bezoek aan Bos en Lommer en Noord.
Vogelaar is van plan gemeenten meer budgetvrijheid te geven, zodat die slagvaardiger de problemen kunnen aanpakken. “Stadsdelen willen samen de schouders er onder zetten. Vanuit het Rijk moeten we het daarom mogelijk maken die positieve energie maximaal ten goede te laten komen aan de wijken. Zodat over vier jaar substantieel meer jongeren met een opleiding van school af komen en een baan vinden. Zodat straks de veiligheid in de beleving van de burgers echt is toegenomen, de leefbaarheid van de wijken is verbeterd en de integratie daadwerkelijk tot prettiger samenleven leidt,”aldus de minister bij één van haar werkbezoeken.
Nul20 vroeg drie stadsdeelvoorzitters waar zij het geld van minister Vogelaar voor willen gebruiken. [BP]

Elvira Sweet,
stadsdeelvoorzitter Zuidoost

“Het geld van minister Vogelaar wil ik gebruiken voor de versterking van de sociaal economische positie van bewoners in de wijk.

We vinden het belangrijk dat alle bewoners meedoen aan de samenleving. Participeren is het sleutelwoord. Als mensen niet

op eigen kracht hun weg kunnen vinden, dan moeten wij hen daarin ondersteunen. Daarom voeren we een preventief armoedebeleid. En begeleiden we mensen via schuldhulpverlening van een uitzichtloze situatie naar een goede sociaal economische positie. Daarnaast willen we deelname aan onderwijs bevorderen en werkgelegenheid stimuleren. Ook jongeren verdienen een kansrijke start op de arbeidsmarkt. Maar bewoners moeten ook verzekerd zijn van een veilige en leefbare omgeving. Daarvoor streven we naar een goede samenwerking met politie en woningcorporaties. Samen moeten we een vuist maken tegen onveilige situaties. En om een hoge kwaliteit van de woonomgeving voor onze bewoners te garanderen, betrekken we hen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.”

Marjo Teuling,
stadsdeelvoorzitter Osdorp 

“Het geld van minister Vogelaar wil ik gebruiken voor goede scholing en voldoende banen voor de jeugd uit West.

In Nieuw West woont een kwart van de jongeren uit Amsterdam. De komende jaren willen we voor hen een sterke basis leggen voor goede scholing en banen. In het verlengde hiervan, willen we vierhonderd woningen voor jongeren en starters creëren. Deze punten zijn onderdeel van onze methode Osdorp. Die werkwijze staat in het teken van het creëren van kansen. Niet de problemen, maar de mogelijkheden en potenties moeten centraal staan. Door versterking en structurering van de sociale en economische omgeving waarin mensen wonen, werken en met elkaar omgaan, kunnen problemen worden voorkomen of in een vroeger stadium worden opgelost. Herstelbeleid, hoe noodzakelijk ook, leidt niet tot duurzame oplossingen.”

Rob Post,
stadsdeelvoorzitter Noord

“Het geld van minister Vogelaar wil ik gebruiken voor twee buurten die extra aandacht verdienen: Nieuwendam-Noord en de Van der Pekbuurt.

Globaal gesproken vertonen de sociaal-economische ontwikkelingen in Amsterdam-Noord een stijgende lijn. Er is zelfs sprake van een explosieve groei in de creatieve industrie. Maar er zijn ook aandachtswijken. We hebben goede plannen voor het verbeteren van die wijken, zo hebben we de minister tijdens haar werkbezoek voorgehouden. Het gaat om een creatieve aanpak en de keuze voor originele oplossingen. We zouden het extra geld graag rechtstreeks willen besteden. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw van scholen. We willen de bewoners van Nieuwendam-Noord en de Van der Pekbuurt ook prettiger en veiliger laten wonen. Dat vraagt om verbetering van de leefomgeving. En niet op de laatste plaats willen we onze jeugd een beter perspectief bieden. Dat vraagt om meer aandacht voor leren en betere kansen op het vinden van werk.”

Bert Pots