Ymere wil doorstroming huurders naar beter passende woningen bevorderen

28.04.17
Ymere wil doorstroming huurders naar beter passende woningen bevorderen

Ymere gaat de komende jaren nog meer doen aan het bevorderen van doorstroming van huurders naar woningen die beter passen bij het inkomen of de levensfase. Zo heeft de corporatie laten weten bij de publicatie van de jaarstukken over 2016. Vorig jaar verhuisden 185 huurders naar een beter passende (huur-)woning.

"De Metropoolregio is een fijne plek om te wonen. Die populariteit leidt ertoe dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning onwenselijk lang zijn," aldus de corporatie. "Ymere zoekt voortdurend naar creatieve mogelijkheden om de wachtduur te beperken. Het bevorderen van doorstroming door huurders en woningen actief te matchen is succesvol. Deze werkwijze wordt de komende jaren uitgebreid."

Ymere heeft afgelopen jaar bijna vierduizend sociale huurwoningen opnieuw verhuurd. De gemiddelde huurprijs bedroeg 533 euro. Elf procent van de beschikbare huurwoningen kwam vrij na ontbinding van het huurcontract, vanwege illegale onderverhuur, vakantieverhuur en de aanwezigheid van wietkwekerijen.

Ymere leverde in 2016 slechts 43 nieuwe sociale huurwoningen op en realiseerde 23 appartementen (Ymere-kantoorpand De Maurits) voor starters en statushouders. Wel leverde Ymere vorig jaar nog 457 koopwoningen op. Door veranderende wetgeving behoort nieuwbouw van koopwoningen echter niet langer tot het werkdomein. Lopende koopprojecten worden volgens de corporatie afgerond of overgedragen aan andere partijen. Daar tegenover staat, dat de komende jaren een groei van sociale nieuwbouw mag worden verwacht. "Nu de economische crisis voorbij is, groeit de investeringsruimte en krijgt nieuwbouw van sociale huurwoningen weer een flinke impuls. Dat resulteert in de komende vier jaar tot een forse toename van het aantal op te leveren sociale huurwoningen."

Ymere schoof afgelopen jaar start bouw bewust op om maximaal te kunnen profiteren van nieuwe kortingsregelingen op de Verhuurdersheffing. In 2016 bedroeg de Verhuurdersheffing 61,5 miljoen euro.

Ymere heeft een goed jaar achter de rug. Door een verlaging van de bedrijfskosten, aantrekkende woningmarkt en positieve effecten als gevolg van het doorzettend economisch herstel is het jaarresultaat van Ymere sterk verbeterd: 793 miljoen euro tegen 347 miljoen euro in 2015. De waarde van het vastgoed van Ymere steeg door de stijgende huizenprijzen met 629 miljoen euro. Het aantal leningen is verder afgebouwd. Er is voor 301 miljoen euro aan leningen afgelost.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS