Overslaan en naar de inhoud gaan

WOONBELEID

 • Terugblik op twintig jaar stedelijke ontwikkeling van Amsterdam van NUL20-fotograaf Nico Boink:  “Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een mooie periode waarin ik voor Nul20 de ontwikkelingen met mijn fototoestel heb mogen vastleggen. Daarin viel veel schoonheid te ontdekken na en naast afbraak en verval.”
  Fotoreportage

 • Jelle Beemsterboer, de nieuwe gedeputeerde voor Wonen in de provincie Noord-Holland, wil naast gemeenten, corporaties en ontwikkelaars staan om de woningbouwproductie te versnellen. Vaker ‘een straatje erbij’ is voor hem geen taboe, maar het leeuwendeel van de toekomstige bouwproductie zal toch op grootschalige locaties gestalte moeten krijgen.
  Achtergrondartikel

 • Er is een jaarlijkse overheidsbijdrage nodig van tussen de 3 en 5 miljard euro om de grote huisvestingsopgave in Nederland te realiseren. Dat schrijft Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TUDelft, in een essay dat hij op verzoek van Pieter Omtzigt heeft geschreven. Daarin geeft hij zijn visie op de achtergronden en  oplossingen voor de wooncrisis. Hij benadrukt dat er geen simpele oplossingen voor handen zijn en dat de politiek een langjarig consistent beleid moet… meer
  Nieuwsartikel

 • In het Kamerdebat deze week benadrukte Hugo de Jonge nog eens de 'levensgrote' woningbouwopgave. Hij wil daarom in de Nota Ruimte die volgend jaar verschijnt ook al locaties aanwijzen voor na 2030, naast de zeventien al vastgestelde grootschalige Novex-locaties. De Kamer maakte zich vooral zorgen over de huidige bouwproductie en kwam met nieuwe voorstellen om de bouwcrisis tegen te gaan: lastenverlichting voor bouwende partijen, lagere btw-tarieven en doorbouwgaranties.
  Nieuwsartikel

 • Mogelijkheden om de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen, zijn er volgens demissionair minister De Jonge niet. Dat liet hij bijna per kerende post aan de Kamer weten nadat daar 26 september een motie was aangenomen om juist een einde te maken aan de extreem hoge belastingdruk voor corporaties. Jaarlijks dragen woningcorporaties meer dan een miljard euro aan vennootschapsbelasting af. Dat bedrag loopt op tot 1,4 miljard in 2026. En die belastingdruk dreigt door… meer
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de winstbelasting voor woningcorporaties. Een ruime meerderheid steunt de motie van SP samen met Christenunie en PvdA/Groenlinks om een einde te maken aan de extreem hoge belastingdruk voor corporaties.
  Nieuwsartikel

 • De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond het overgrote deel van de agendapunten niet controversieel verklaard. Wat betekent dat Kamerdebatten en -besluiten ondanks de val van het kabinet kunnen plaatsvinden. Dat geldt daarmee ook voor alle woningbouwplannen van demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Het blijft overigens de vraag of twee belangrijke wetsvoorstellen uit zijn koker nog voor de verkiezingen worden behandeld. Dat zijn de wet Versterking regie… meer
  Nieuwsartikel

 • De komende twee jaar kunnen aan bestaande woonwagenlocaties vijftien woonwagens worden toegevoegd. Daarmee neemt Amsterdam afscheid van jarenlange krimp en opheffing van woonwagenlocaties. Ook is er ruimte voor de komst van geheel nieuwe woonwagenlocaties.
  Nieuwsartikel

 • Een kamer huren bij een - vaak alleenstaande - vrouw was decennia doodgewoon in studentensteden. Het raakte uit de mode, mede door de komst van studentenflats. Toch biedt deze vorm van woningdelen kansen in tijden van woningnood. Als huisvesting voor jongeren, met als bonus extra inkomsten en wat gezelligheid voor de ‘host’. De hospita is bezig met een comeback, maar het gaat nog niet altijd even soepel in het Amsterdamse.
  Achtergrondartikel

 • Gemeenten krijgen niet de mogelijkheid bestaande koopwoningen te reserveren voor mensen met een laag of middeninkomen. VVD en D66 hebben dinsdag met steun van onder meer PVV en BBB het voorstel van minister Hugo de Jonge om  de verkoop van woningen onder € 355.000 afhankelijk te maken van een huisvestingsvergunning geblokkeerd. De VVD voerde de oppositie aan. Kamerlid Peter de Groot noemde het vorige week al 'onbestaanbaar dat het eigendom van het individu' zou worden aangetast.'
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) komt terug op haar voorstel om gezamenlijke huurcontracten ('Friends-contracten') weer mogelijk te maken bij verkamerde appartementen. Zij wilde dat om kamerverhuur te stimuleren, maar komt nu tegemoet aan de kritiek dat de huurrechten te veel onder druk komen te staan. Pels wil wel de huidige regels aanpassen om kamerverhuur te vergemakkelijken. 
  Nieuwsartikel

 • VVD en D66 willen het wetsvoorstel afzwakken dat gemeenten de mogelijkheid geeft eigen inwoners voorrang te geven op de helft van de vrijkomende koop- en huurwoningen. Hun standpunt: lokale voorrang op huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen is akkoord, maar niet op bestaande koopwoningen. In het wetsvoorstel gaat het overigens alleen om goedkope koopwoningen, tot 355.000 euro. Minister De Jonge wil met het voorstel starters meer kans geven op een huis in de eigen woonplaats.
  Nieuwsartikel

 • Het Amsterdamse college wil verdere toename van het aantal Bed & Breakfasts tegengaan. Op dit moment zijn er ruim tweeduizend vergunningen afgegeven. Binnen de huidige quota-regeling is er in veel wijken nog ruimte voor groei. Wethouder Zita Pels wil het huidige quotum met 30 procent verlagen. Dat kan niet zomaar want het huidige vergunningstelsel geldt tot 1 juli 2028. Maar de wethouder meent dat met een onderbouwd beroep op de woningnood toch kan worden voldaan aan de Europese… meer
  Nieuwsartikel

 • Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht.
  Nieuwsartikel

 • Decennialang trok de regio Amsterdam als een magneet mensen aan uit de rest van het land. Maar sinds 2017 is het binnenlands migratiesaldo negatief. Dat de bevolking nog altijd sterk groeit komt uitsluitend door migratie vanuit het buitenland. De 'meerprijs' voor ingezetenen om in de Amsterdamse regio te blijven wonen, wordt voor steeds meer inwoners te hoog, zo luidt de conclusie van onderzoek van RaboResearch. En daar valt volgens de bank ook niet veel aan te doen.
  Nieuwsartikel

 • Geef woningcorporaties ruimte om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. En stimuleer alle partijen middeldure huurwoningen te bouwen, want ook middeninkomens kampen regelmatig met te hoge woonlasten. Dat adviseert de Nederlandsche Bank in een analyse van de problematische financiële situatie waarin een aanzienlijke groep Nederlanders zich bevindt.
  Nieuwsartikel

 • Vereniging Ons Nieuwe Hof (ONH) heft zich na tien jaar op zonder ooit een woningbouwplan te hebben kunnen verwezenlijken. De idee van initiatiefnemer Theo Capel was om naar het model van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking nieuwe wooncomplexen voor middeninkomens te bouwen. Het burgerinitiatief Ons Nieuwe Hof nam sinds de oprichting in 2013 maar liefst 22 pogingen om een complex middenhuurwoningen te realiseren. Om diverse redenen liepen al die pogingen… meer
  Nieuwsartikel

 • Wethouder Zita Pels presenteerde half februari de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Daarin wordt de visie van het huidige college op de 'volkshuisvestelijke opgaven' in beeld gebracht. Veel maatregelen richten zich op het efficiënter benutten de Amsterdamse woningvoorraad.
  Achtergrondartikel

 • In de nieuwe prestatieafspraken moet ook helderheid worden geboden over de bijdrage van individuele corporaties, zo schrijft Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting in een brief aan de gemeenteraad. “Met transparantie over de individuele bijdrage kunnen we koplopers zichtbaar maken, knelpunten of achterblijvers benoemen en bespreken wat er extra of anders moet”, aldus de wethouder. Volgens haar ontstaat op die manier meer duidelijkheid over de afwegingen die elke corporatie individueel maakt. Zij… meer
  Nieuwsartikel

 • In museum ‘t Schip ontving Sara Khalloufi op 24 januari de tweede Jeroen van der Veer Scriptieprijs voor haar masterscriptie over 'Thuisgevoel en de rol van gemengd wonen'. Khalloufi onderzocht voor haar master Human Geography (Utrecht Universiteit) in hoeverre vrouwelijke statushouders zich thuis voelen in de gemengde complexen voor statushouders en Nederlandse woonstarters. Uit haar onderzoek blijkt dat het thuisgevoel van vrouwelijke nieuwkomers verschilt van mannelijke nieuwkomers.
  Nieuwsartikel

 • Volgend jaar gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar 405.000 euro. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Bij energiebesparende maatregelen ligt de grens op bijna 430.000 euro. De eenmalige bijdrage voor zo’n hypotheek blijft 0,6 procent.
  Nieuwsartikel

 • Het Woonprotest kondigt nieuwe acties aan. Een jaar geleden trapten 18.000 mensen in het Westerpark een landelijke golf aan demonstraties en acties tegen de wooncrisis af. De organisatoren concluderen nu dat meer en hardere acties nodig zijn: "Een jaar, en veel acties, gesprekken, overleggen, politiegeweld, plannen en praatjes later kan men pijnlijk genoeg niet anders concluderen dan dat het allemaal niet voldoende is geweest - bij lange na niet." 
  Nieuwsartikel

 • Ook het idee dat alles vastloopt, er geen oplossing voorhanden is en alles er somber uitziet? Diagnose: u bent in de greep van 'doemdenken'. Dat is geen nieuw fenomeen. Het woord doemdenken werd op zondag 2 maart 1980 gemunt door het vermaarde duo Van Kooten en De Bie. Snel vond het zijn weg - zoals van meer van hun taalvondsten - naar de woordenboeken. De betekenis volgens Van Dale: het koesteren van een uiterst sombere toekomstverwachting. Daar is nu weer alle reden toe.
  NUL20-Opinie

 • Corporaties hebben met VNG, provincies en Rijk ‘Nationale prestatieafspraken voor de volkshuisvesting’ gemaakt. Aedes-voorzitter Martin van Rijn over de terugkeer van volkshuisvesting en de zegeningen van regie door het Rijk. “Gemeenten zonder trek in meer sociale woningbouw, die moeten maar trek maken.”
  Achtergrondartikel

 • Medio juli hadden ook de laatste gemeenten in de regio Amsterdam een nieuw college. De nieuwe wethouders konden bijna gelijk op reces. Hun nieren moeten dus nog worden geproefd. Maar op basis van de coalitieakkoorden valt op te maken dat veel ingezet beleid wordt gecontinueerd. De woningnood heeft topprioriteit.
  Achtergrondartikel