Tweede verdieping

Derde verdieping

 • Parkeervoorzieningen beïnvloeden woningkeuze
  Parkeerruimte in Amsterdam is schaars en duur. Parkeerproblemen drijven sommige stadsbewoners zo tot wanhoop dat ze verhuizen naar elders. De oplossing lijkt simpel: bouw zoveel mogelijk parkeergarages en woningen met inpandige parkeerplaatsen. Grootste knelpunt hierbij zijn de torenhoge bouwkosten. Zeker bij sociale woningbouw zijn die nooit terug te verdienen. En wie draait er dan voor de rekening op?

Vierde verdieping

 • Splitsingsbeleid leidt tot versnipperd beheer van koop- en huurwoningen

  Corine Schouten woont sinds drie jaar in een ‘gemengd’ complex in Bos en Lommer, een woonblok dat zowel huur- als koopappartementen telt. Ze is blij met haar koopwoning, maar aanzienlijk minder tevreden over de vereniging van eigenaren. In haar geval is dat juridisch geen VvE, maar een CFE, een coöperatieve flatexploitatievereniging. Schouten had met enkele andere eigenaren meer geld willen reserveren voor het onderhoud. Maar de eigenaar van de huurwoningen is tegen, en die heeft een meerderheidsstem in de CFE.

Kort bestek

 • Op stap met Andre Rodenburg, secretaris van de Bond van Volkstuinders
  ‘Bouwen in de stad’, is het credo in het ontwerpstructuurplan Kiezen voor stedelijkheid. Maar niet in onze tuin, zeggen volkstuinders die hun groene paradijsjes dreigen kwijt te raken. De afdelingsbesturen van bedreigde volkstuinparken zijn verontwaardigd, maar de overkoepelende Bond van Volkstuinders (BVV) blijft bereid tot praten met de gemeente. Over misschien een hoekje eraf en inpassing van de parken in de bebouwing. De volkstuinbestuurders blijven graag polderen.

Interview

 • Interview met Ab Vos, scheidend directeur van de SWD

  Nee, een ambtenaar heeft hij zich nooit gevoeld in het diepst van zijn gedachten. Maar wie wel? Het verbaast Ab Vos zelf ook dat hij er bijna dertig jaar op heeft zitten bij de Amsterdamse volkshuisvesting. “Het was niet de bedoeling, maar kennelijk ook niet uitgesloten”, formuleert hij zoals altijd bedachtzaam en met lichte ironie. “Ik heb nooit een beeld gehad van wat ik zou moeten bereiken.

Als ik ...

De lift

 • Frans Taselaar van het Ingenieursbureau Amsterdam is de geestelijke vader van de 'Geokoepel'. Het antwoord op het groeiende ruimteprobleem ligt volgens hem onder de grond. Hij wil op grote diepte een labyrint van grote gewelfde ruimtes bouwen. Het futuristische plan heeft de OSCUR-prijs gewonnen.

Domweg gelukkig

Forum

 • Als we Remkes’ beleidsvoornemens willen uitvoeren, moeten we in mijn werkgebied Zaanstad vanaf 2002 al tien procent van de totale productie laten plaatsvinden via particulier opdrachtgeverschap.

Redactioneel

 • Groen is gras

  Wethouder Duco Stadig wil de komende vier jaar minimaal zestienduizend woningen laten bouwen. Maar daarmee is Amsterdam niet van het woningprobleem af. In het structuurplan wordt rekening gehouden met vijftigduizend nieuwe woningen in de periode tussen 2010 en 2030. De bange vraag is vervolgens waar die moeten komen. Na IJburg is het gedaan met de grote bouwlocaties. Het wordt woekeren met ruimte. Er zal – in het jargon van de stedenbouwkundige – een volgende ‘verdichtingslag’ moeten gaan plaatsvinden.