Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Een geschiedenis van twee bekende Amsterdamse instellingen, één voor opvang en één voor zorg, die na een fusie, tien jaar geleden, bijna struikelden maar toch weer opstonden. Deze geschiedschrijving van Hulp voor Onbehuisden (HVO) en Querido (verzorging van psychiatrische patiënten), nu dus HVO-Querido, is tegelijk een overzicht van opeenvolgende visies op opvang en zorg.

Wie denkt bij ‘ruimtelijke ordening’ niet in de eerste plaats aan de plaatsing van gebouwen en wegen, de hardware van de stad? Toch bestaat er al heel lang een andere opvatting: namelijk dat stedenbouwkundigen tegelijk ook historici, kunstenaars, sociologen en economen kunnen zijn. Denk alleen maar aan Constants ‘New Babylon’.

Met de aanhoudende fusiegolf gaat de ene na de andere illustere corporatienaam verloren. Voor de directies genoeg reden om het verleden eens goed op schrift te stellen. AWV en Het Oosten presenteerden bij hun fusie in juli 2008 een kloeke cassette met twee historische boeken.

“Het gaat om diversiteit, toegankelijkheid, het tegengaan van uitsluiting, zelfbeschikkingsrecht. De stad is er voor iedereen, en iedereen heeft er dan ook recht op om die stad te maken.” Hoeveel seconden heb je nodig om de geestelijke vader van deze zinnen te bedenken?

In de publieke ruimte wordt de staat van de samenleving zichtbaar. Die ruimte valt al een tijd niet meer samen met de publieke sector. Alle aanleiding om denkkaders te formuleren voor het debat over nieuwe vormen van samenwerking tussen markt en overheid.

Een eigen huis is belangrijk voor iedereen. Met deze open deur opent 'Werken aan wonen'van Siep van der Werf (docent aan de Hogeschool van Amsterdam). Hij schreef het met zijn studenten Sociaal Juridische Dienstverlening in het achterhoofd. Maar open deur of niet, Van der Werf weet vervolgens het feitenmateriaal en de casuïstiek overtuigend te brengen.

De derde, herziene versie van "Bouwen met groen en glas" biedt een ruim overzicht van de mogelijkheden van bouwen met glas. De noodzaak om energieneutraal te bouwen hoeft nauwelijks meer te worden uitgevent. Dit boek concentreert zich op het van bouwen met glas én groen: technische kennis, architectonische kwesties en gerealiseerde voorbeelden.

Corporaties hebben in tal van buurten huismeesters aangesteld om de service te verbeteren maar vooral om buurten leefbaarder te maken. In de leesbare bundel "De Goede Huismeester" staan portretten van deze huismeesters, althans van een aantal succesvolle.

In de stroom boeken en artikelen over het functioneren van woningcorporaties valt ‘Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties’ op door degelijkheid en overzicht. Dat het volkshuisvestingsbestel voor vernieuwing in aanmerking komt, is ook voor Fleurke c.s. onomstreden. De vraag is vervolgens welke wegen openstaan voor corporaties en welke rol de diverse overheden zouden kunnen spelen.

De studie van de liberale Teldersstichting gaat over de maatschappelijke onderneming en de keuzevrijheid van burgers als het gaat om zorg, onderwijs en wonen. Auteurs De Graaf c.s. geloven niet dat de maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm het beste antwoord is op de onder meer door Herman Wijffels (SER) geconstateerde systeemcrisis op de woningmarkt. Een stichting of BV volstaat.

Na de Woningwet (1901) schoten woningcorporaties uit de grond. De overheid ging meebetalen aan ‘woningwetwoningen’, om de woningnood te lenigen. In 1910 zette Eigen Haard er in één klap 160 neer, mét watercloset. Eén van de eerste complexen van de Amsterdamse corporatie, aan de Padangstraat, kreeg dit jaar een monumentenstatus.

Uitgebreid juridisch en praktisch advies over de aanpak van burenoverlast. Hoe verkrijg je bewijs? Wat kost een procedure? Hoe om te gaan met bange buren die niet durven getuigen? Geschreven door advocaten met ervaring.

Hier sluit ‘Tussen onderschatten en overvragen’ bij aan. Het is de neerslag van een programma dat o.a. door professor Evelien Tonkens (UvA) is opgezet voor medewerkers van organisaties die in wijken actief zijn. Daar komen zij in aanraking met heuse burgers. Van wie na de overheid en de markt veel wordt verwacht. Maar waar is het maatschappelijk middenveld gebleven?

Aandacht voor de ‘gedeelde oorzaak’-theorie, die verklaart waarom mensen met problemen meestal in probleemwijken wonen. Een langdurig laag inkomen, zonder vooruitzicht op beter, geen ambitie, geen bijzondere talenten, het leidt al snel tot de noodzaak een goedkope woning in een minder gewilde buurt te huren.

Pagina's