Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Wonen en Zorg voor Ouderen

Een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 moet geschikt zijn voor ouderen. Dat staat in programma Wonen en Zorg voor Ouderen van de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Helder van Langdurige Zorg. Uitgaande van de gewenste 900.000 nieuwbouwwoningen komen de bewindslieden tot de volgende onderverdeling: 170.000 ‘nultredenwoningen’, 80.000 zelfstandige woningen in een geclusterde woonvorm en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor met name ouderen met dementie. De ministers willen dit programma implementeren door meer regie te voeren, regionale afspraken te maken en die te monitoren en - uiteraard - geld ter beschikking te stellen om specifieke doelstellingen te realiseren. Het bouwen van geschikte huizen voor ouderen moet bovendien zorgen voor meer doorstroming.

Geclusterde woonvormen

Van de 80.000 gewenste woningen in een geclusterde woonvorm, hofjeswoningen, serviceflats en seniorenflats, is de inzet dat de helft in het sociale huursegment wordt gebouwd. In de Nationale Prestatieafspraken is al opgenomen dat corporaties 50.000 geclusterde woonvormen realiseren: zowel zelfstandige woningen, als woonzorgplekken. Volgens het kabinet bestaat voor de toekomst behoefte aan meer verpleeghuisplekken. Daarom is de totale opgave van corporaties verhoogd naar 60.000 woningen. 

Het kabinet wil ook dat ouderen eerder nadenken over het wonen in de laatste levensfase. Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet daarom in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden om te verhuizen naar een beter passende woning. Zelfstandig wonen blijft het uitgangspunt. Verder krijgen gemeenten van het Rijk hulp om in hun woon/zorg-visies beter rekening te houden met toegankelijkheid van de leefomgeving, de realisatie van buurten die uitnodigen tot beweging en de aanwezigheid van voldoende voorzieningen voor ontmoeting.

Het programma richt zich niet alleen op nieuwbouw, maar ook op een betere benutting van de bestaande woningvoorraad. Door meer geschikte woningen voor ouderen te bouwen wil men doorstroming creëren. Aandacht is er ook voor een passende  leefomgeving. 

Vergrijzing

Nu leven we met 3,5 miljoen mensen in Nederland die ouder dan 65 jaar zijn. In 2030 zullen dat 4,2 miljoen en in 2040 zijn 4,8 miljoen mensen boven de 65. Ouderdom komt vaak met gebreken. Zo ondervindt van de ouderen van 85 jaar en ouder 53 procent een beperking bij alledaagse handelingen. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie zal stijgen van 280.000 in 2020 naar 520.000 in 2040 en 620.000 in 2050.

Het programma geeft context en een analyse van de demografische ontwikkeling (vergrijzing), behandelt de vele  doelstellingen en daarnaast ook de monitoring van de uitvoering. Drie bijlagen gaan in op de wetgeving, de financiële middelen en de planning.

Wonen en Zorg voor Ouderen. Uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). November 2022, 43 pagina's. Gratis te downloaden.