Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel

03.05.19
Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel
Bestuurder Jan Kok van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat wethouder Ivens in een brief volledig afstand neemt van gedane beschuldigingen van fraude en malversaties aan het adres van het bestuur van 2016. Voormalig interim-directeur Winnie Terra heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen oud-bestuursleden van de HA.
 
Juni 2017 legden voorzitter Hein van Haastert, Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Gronthoud hun bestuursfunctie bij de HA neer. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is", meldde Van Haastert in een brief aan zijn leden. Daarin staat ook dat de aftredende bestuursleden bij het opstellen van het Jaarverslag over 2016 tot 'verbijsterende bevindingen' waren gekomen over de staat van de financiële administratie. De genoemde penningmeester was Jan Kok, de interim-directeur Winnie Terra.
Deze actie bespoedigde het einde van de HA, die overigens al geruime tijd werd verscheurd door 'ruzies en reorganisaties', aldus de huurderskoepels. Die trokken zich vervolgens terug uit de HA.
 
Het definitieve weerwoord van Jan Kok, nu het nog enig overgebleven bestuurslid van de nog altijd als rechtspersoon bestaande HA, komt een kleine twee jaar later nadat voor hem relevante documenten boven tafel zijn gehaald. Kok heeft in zijn brief, ondersteund door vele bijlagen, de gemeenteraad op de hoogte gebracht van zijn visie op de gang van zaken. De documenten maken volgens Kok duidelijk dat er geen fraude, malversaties en integriteitskwesties hebben gespeeld.
In zijn besluit in november 2017 om de subsidierelatie te beëindigen stelde Ivens juist dat hij ‘op basis van eigen informatie, de verstrekte informatie door HA, en het rapport van Deloitte’ de meeste bevindingen van het afgetreden HA-bestuur onderschreef. "Echter de term malversaties vindt het college niet passen. Wel blijft er een onduidelijk beeld bestaan van de vergoedingen en is de financiële administratie niet op orde."
Op basis daarvan kun je volgens Kok nog altijd ten onrechte concluderen dat er onrechtmatigheden zijn begaan, terwijl het boekenonderzoek van Deloitte de HA vrijpleit.
 
Terra heeft inmiddels aangifte gedaan van smaad en laster tegen de in juni 2017 opgestapte HA-bestuursleden, nadat zij de afgelopen anderhalf jaar via procedures, rechtszaken, vragen en wederhoor bij Van Haastert en Ivens, en WOB-verzoeken geen documenten heeft ontvangen die de beschuldigingen onderbouwen. Vanaf het moment dat de bestuursleden - na overleg met de gemeente Amsterdam -  besloten de brief met de redenen van hun aftreden breed publiekelijk te verspreiden was de positie van de HA volgens Kok en Terra kansloos.
 
De kwestie is mede weer actueel omdat toen afgetreden bestuursleden betrokken zijn bij het op te richten Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA), een initiatief van !WOON en de Woonbond. Ook Terra en Kok hebben namens de HA een subsidieverzoek voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiging ingediend. Beide voorstellen zijn - samen met een subsidieverzoek van de huurderskoepels - in eerste ronde op formele gronden afgewezen. Momenteel lopen er beroepsprocedures tegen de afwijzingen van alle drie partijen. 
 
Relevante links:
Leven na de HA (NUL20, 20-12-2018)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.