Eerste verdieping

  • Mi Akoma di Color na zeven jaar opgeleverd‘Ik heb een droomhuis gekregen’Mi Akoma di Color in de Bijlmermeer is deze zomer na zeven jaar officieel opgeleverd. Het woningbouwproject werd opgezet in het kader van 100 jaar Woningwet als modern voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap.
  • De architecten van VMX vinden inbreng toekomstige bewoners waardevol
    Bewoners zijn niet vervelend
    Het Amsterdamse bureau VMX Architecten geeft bewoners invloed op hun toekomstige woning. Door de wensen van bewoners serieus te nemen zijn ook zaken te realiseren die anders nooit of te nimmer van de grond zouden komen, zegt architect Don Murphy.
  • Stadgenoot lokt Geuzenvelders met inspraak naar nieuwbouw op IJburg Eigen paleis op IJburg Om de herhuisvesting in de Dudokbuurt te versnellen, gaf Stadgenoot bewoners die naar IJburg wilden verhuizen inspraak bij het ontwerpen van hun nieuwbouwwoning. Anderhalf jaar lang tekenden meer dan dertig kandidaatbewoners mee aan hun nieuwe pand; ze zorgden voor  verrassende resultaten.
  • Bewoners beslissen zelf over nieuw ontwerp Dudokbuurt Iedere groep zijn eigen plantsoen In de Dudokbuurt wordt een groot deel van de portiekflats vervangen door nieuwbouw. Een klankbordgroep dacht mee over de nieuwe opzet van de wijk in stadsdeel Geuzenveld. Vervolgens mochten alle bewoners stemmen over drie uitgewerkte varianten. Een grote meerderheid stemde voor het plan met de meest traditionele verkaveling.

Tweede verdieping

  • Nieuwe verhoudingen: over ‘invullingsruimte’ en ‘voorsorteren op randvoorwaarden’
    Een jaar Parkstaddeal
    Eind vorig jaar kwam de zogenoemde Parkstaddeal tot stand. In ruil voor meer vrijheid bij de uitvoering namen de corporaties de volledige kosten en risico’s van de fysieke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden voor hun rekening, inclusief die van de openbare ruimte. Werkt de nieuwe regeling?

Kort bestek

  • Aangifte tegen achterstallig onderhoud kan precedent scheppen
    Corporaties beloven beterschap
    Woningcorporaties en de Wijksteunpunten Wonen gaan meer samenwerken om schrijnende leefomstandigheden als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud aan huurwoningen te voorkomen, ook bij woonblokken die op de nominatie voor sloop staan. Dat volgt op de commotie die deze zomer in de media is ontstaan over de slechte staat van sommige corporatiewoningen.
  • Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief Kamers met Kansen  Het project Kamers met Kansen wordt uitgebreid. Wethouder Herrema heeft hiervoor drie ton uitgetrokken. De eerste vijftigduizend euro is bestemd voor twee nog op te starten projecten in stadsdeel Osdorp.
  • Corporatie De Key maakt van sociale doelen kernactiviteit
    Corporaties profileren zich steeds nadrukkelijker als ‘maatschappelijke onderneming’. Het jubilerende De Key (140 jaar) herijkt daartoe zelfs zijn kerndoelen. Directeur Jaap van Gelder spreekt zelfs van ‘het hervinden van onze identiteit’. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de organisatie. De Key heeft nu een apart bedrijfsonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling. Het wordt de taak van de nieuwe directeur Albert Scheven de corporatie ook te laten groeien in termen van sociale doelen. Een interview.

Interview

  • Interview: wethouder Maarten van Poelgeest reageert op de Structuurvisie Randstad 2040
    ‘Noordelijke IJ-oever versneld verstedelijken’
    In de Structuurvisie Randstad 2040 kiest het Rijk voor versterking van de Randstad. NUL20 spreekt met wethouder Maarten van Poelgeest over zijn toekomstvisie op Amsterdam. Over de metropoolgedachte, over verdere verdichting van de stad en nieuwe bouwlocaties, over het perspectief van IJburg 2 en natuurlijk: de kansen voor de Zuidas na de kredietcrisis.

De leeskamer

  • Financieel toezicht op corporaties

    De vermogens en het financieel beheer van woningcorporaties zijn voortdurend onderwerp van maatschappelijke discussies. In het onlangs verschenen ‘Commissaris bij een woningcorporatie: Toezicht op financieel beleid’ wordt nu voor het eerst een duidelijk overzicht geboden van de instrumenten die commissarissen als interne toezichthouders kunnen gebruiken om hun rol volwaardig in te vullen.

Woonbarometer

  • De grens van de betaalbaarheid

    De gemiddelde waardestijging van woningen in Amsterdam zwakt af. In het derde kwartaal van 2008 was zelfs sprake van een daling van de verkoopprijs van drie procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Forum

  • In De Pijp zijn de meeste straatwanden behouden gebleven
    Er wordt wél veel gesloopt in de 19de-eeuwse gordel
    In deze Forum-bijdrage reageert Martin Werkman op het interview met Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten, en de reacties daarop in de vorige NUL20. Forum-bijdragen vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

    Wie Odysseus van Toneelgroep De Appel heeft gezien, weet dat de Goden de wereld besturen.

Stelling

  • Inkomensafhankelijke hurenCorporaties behoren niet aan inkomensbeleid te doen

    Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Het Parool meldt dat wethouder Herrema in de gemeenteraad enthousiast reageerde op een voorstel van de PvdA-fractie om de huurprijs te bepalen als 'quotum van het inkomen'. Er loopt al een landelijk experiment met een systeem met inkomensafhankelijke huur onder het motto Huur op Maat. Hier wordt uitgegaan van een huurkorting die niet aan de woning is gebonden, maar aan de huurder.