Eerste verdieping

 • Bloemendalerpolder en KNSF-terrein

  Of er in de Bloemendalerpolder nabij Weesp en op het KNSF-terrein bij Muiden uiteindelijk 4500 woningen worden gebouwd, dat durft provinciaal bouwmeester Hilde Blank nog niet te zeggen. Eerst gaat ze met twee collega’s in het voormalige postkantoor van Muiden werken aan een integraal ontwikkelingsplan.

 • Actieprogramma moet wegglijden van problematische buurten voorkomen
  Heel veel seinen staan op oranje, stelt André Buys van RIGO Advies. Hij schreef vorig jaar in opdracht van de gemeente Amsterdam een verhelderende notitie over de veranderingen die Noord doormaakt. Zijn boodschap stemt niet vrolijk: de criminaliteitscijfers en overlastmeldingen lopen op; bewoners zijn minder tevreden over hun buurt. En wat volgens hem ernstiger is: tussen 2001 en 2003 is het oordeel over de leefbaarheid flink gedaald. Noorderlingen waren altijd erg tevreden over hun eigen buurt en stadsdeel.
 • Cultuur, wonen en werken hand in hand op NDSM-werf

 • Buiksloterham: de gedurfde ontwikkeling van een woonwerkgebied
  Wat te doen tegen lawaai? • Woningen op een gunstige plek situeren, dus uit de buurt van lawaaiige wegen en bedrijven.
  • Afspraken met bedrijven over suboptimale benutting van geluidsvergunningen.
  • Geluidsafschermende bebouwing en gesloten bouwblokken.
 • Herinrichting Shell-terrein: hoge dichtheden en toch veel groen

Tweede verdieping

 • Prestatieafspraak markeert nieuwe verhouding gemeente en corporatie

  De relatie tussen overheid en corporaties is sinds 1993 geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Al sinds de invoering ervan lopen er discussies over de sturingsmogelijkheden en/of zelfregulering van de corporatiesector, over matching van corporatievermogens, over toezicht, over mogelijke verbreding van het werkterrein en nevenactiviteiten. Intussen groeiden de corporatievermogens flink in een periode dat de nieuwbouwproductie stagneerde en de doorstroming stokte.

Derde verdieping

 • De Grote Vereenvoudiging III: point of no return is voorbij

  Zelfs de aanpak van de stroperigheid verloopt stroperig, verzuchtte wethouder Duco Stadig eens in NUL20 over de aanpak van de bouwstagnatie. De titel ‘Transparantie van werk- en besluitvormingsprocessen’ als doelstelling van De Grote Vereenvoudiging zegt eigenlijk al genoeg. Taaie materie. In het Werkplan staat niet voor niets dat de introductie van een andere cultuur en werkwijze nodig is: ‘Beter aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving, de markt en financiële situatie’.

Kort bestek

 • Experiment met toewijzing op woonstijlen levert omstreden resultaat op
  Correlatie of toeval? Wie de resultaten bekijkt van de voorselectie op woonstijlen in het project Gibraltar, ontkomt niet aan het idee dat woonstijlen voorprogrammeren op zaken als inkomen en huishoudentype. Is het wel toeval dat er op deze grootstedelijk locatie zoveel kleine huishoudens en hogere inkomensgroepen uit de selectie rolden?

Woonbarometer

Als ik ...

Op stap

Redactioneel

 • De Noordelijke IJ-oever

  “In Amsterdam-Noord zijn de laatste jaren weinig woningen gebouwd”, schreven we in november 2002. Enkele weken later sneuvelde het college en vervolgens het superambitieuze ontwikkelingsprogramma Panorama-Noord. Veel plannen, weinig uitvoering, dat leek eens te meer het lot van Noord. We kunnen anno 2005 wederom schrijven dat er de laatste jaren in Noord weinig woningen zijn gebouwd, tenminste voor zo’n groot stadsdeel.