Evaluatie passend toewijzen

12.09.17

Het passend toewijzen leidt niet tot een toenemende concentratie van lage inkomens. Dat blijkt uit dit onderzoek van RIGO en Platform31. Sinds 2016 zijn corporaties verplicht om goedkope woningen toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Gevreesd werd dat dit tot meer inkomenssegregatie zou leiden. De meeste corporaties pasten echter hun huurprijzen aan om nog voldoende woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen aanbieden.

Passend toewijzen is onderdeel van de nieuwe woningwet. De passendheidsnorm houdt in dat corporaties aan 95 procent van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een woning moeten toewijzen onder de aftoppingsgrenzen. De vrees was dat er veel minder woningen beschikbaar zouden komen voor lage inkomens en dat de segregatie zou toenemen. Na een jaar praktijk zijn die effecten niet te vinden, blijkt uit dit onderzoek van Platform31 en RIGO.
De meeste corporaties pasten hun streefhuren aan om voldoende woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen aanbieden. Vooral de tweepersoonshuishoudens die voorheen op de iets grotere woningen boven de aftoppingsgrens reageerden, komen terecht in goedkopere woningen. Daar staat tegenover dat sociale huurders met wat hoger inkomen (de secundaire doelgroep) gemiddeld wel duurder uit zijn. Binnen die groep zijn met name de eenpersoonshuishoudens er het meest op achteruit gegaan. Zij huurden voorheen de kleinere, goedkopere woningen. Door passend toewijzen kunnen zij enkel op woningen reageren boven de aftoppingsgrens.

Passend toewijzen leidt vooralsnog niet tot inkomenssegregatie, blijkt uit het onderzoek: "Uit de kwantitatieve analyse blijkt geen toenemende instroom van de primaire doelgroep in wijken waar reeds veel huishoudens met lage inkomens wonen."
De onderzoekers veronderstellen dat dit komt omdat corporaties hierop in hun huurbeleid hebben geanticipeerd. Sommige corporaties hanteren een tweehurenbeleid, waarin de primaire doelgroep op alle woningen mag reageren. Dit voorkomt het ontstaan van een concentratie van lage inkomens.

Voor het onderzoek zetten Aedes en Platform31 een digitale vragenlijst uit bij de leden van Aedes. In totaal deden 183 corporaties mee. Daarvan vulden 141 corporaties de vragenlijst volledig in. Dat waren de relatief grote(re) corporaties. Bijna alle corporaties gaven aan in 2016 de passendheidsnorm te hebben behaald en verwachten de norm ook in 2017 te halen. De passendheidsnorm blijkt grote invloed op het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties te hebben gehad. Uit de digitale vragenlijst van Aedes blijkt dat 80 procent van de corporaties hun huurbeleid herijkte, zodat er meer woningen onder de aftoppingsgrens worden aangeboden.

Evaluatie passend toewijzen - Eén jaar verder. Publicatie van Platform31 in samenwerking met RIGO. Auteurs: Beuzenberg, Broxterman e.a. Gratis te downloaden. Augustus 2017