Stadsregio Amsterdam

 • 15.01.15
  Nieuwe rapport Wonen in Amsterdam 2013: Ruimtelijke ontwikkelingen

  We hadden in de Stadsregio Amsterdam al de metafoor van de roltrap. Daar komt nu het sombreromodel bij, om over de donut maar te zwijgen. Het staat allemaal in het nieuwe rapport Wonen in Amsterdam 2013: Ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijkste conclusie: de verschillen tussen binnen en buiten de Ring nemen toe.

 • 06.11.14
  de Heelmeesters, Ringdijk

  Ook de komende jaren blijft er meer vraag naar dan aanbod van huurwoningen in de vrije sector in de regio Amsterdam. Dit staat in het rapport “Potentiële vraag naar vrijesectorhuur in de stadsregio Amsterdam en Almere” dat in opdracht van de Stadsregio Amsterdam is opgesteld. De meeste vraag is in Amsterdam, maar ook in de regio ten zuiden en ten noorden van Amsterdam en in Almere is de vraag groter dan het aanbod.

 • 28.05.13
  Stadsregio, starters als percentage van nieuwe huurders: hoe roder hoe hoger

  Het wordt steeds moeilijker om een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam te krijgen. Wie al een sociale huurwoning heeft blijft zitten waar hij zit. Dat geldt vooral voor huurders in  Amsterdam, Landsmeer en Aalsmeer met respectievelijk een mutatiegraad van 3,4%, 3,1% en 3,0 procent. Het aantal nieuwe verhuringen van corporatiewoningen in de Stadsregio daalde in 2012 met maar liefst 19 procent: slechts 10.253 sociale huurwoningen kregen en nieuwe huurder, waarvan 6.050 in Amsterdam.  Zo blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2012 van de Stadsregio Amsterdam.

 • 21.03.13

  De samenstelling van de Amsterdamse woningvoorraad is het afgelopen decennium ingrijpend gewijzigd: minder kleiner aandeel goedkope huurwoningen; kleiner aandeel corporatiewoningen, meer koopwoningen. En hoe zit het met de scheefwoners?

 • 15.11.12

  Almere: project Duin
  Amsterdam: Kolenkitbuurt in de spoorzone
  Deelregio Zuid: Plantage De Sniep in Diemen
  Stadregio Noord: Inverdan

 • 15.11.12
  Crisis noopt tot regionale afstemming woningproductie

  Zelfstandige gemeenten, corporaties en commerciële ontwikkelaars die gezamenlijk besluiten welke woningbouwprojecten in de regio prioriteit moeten krijgen? Het zou zo maar kunnen. Eind oktober kan er een top20 liggen van voorrangsprojecten met een groot regionaal belang. Voor alle overige projecten blijven gemeenten en ontwikkelaars overigens hun eigen plan trekken.

 • 07.12.12

  Voorrang voor Zaanse woningzoekenden met binding

  De Zaanstreek geeft woningzoekenden met binding meer kans op een sociale huurwoning in de eigen gemeente. Starters die minimaal een jaar staan ingeschreven bij de gemeenten Zaanstad of Wormerland, starters met een baan in een van beide gemeenten en Zaanse doorstromers kunnen vanaf eind april via Woningnet voorrang claimen.

 • 07.12.12

  Rochdale blijft in Purmerend

  IntermarisHoeksteen biedt onvoldoende voor de ruim tweeduizend woningen van Rochdale in Purmerend. De besprekingen over overname van het bezit zijn beëindigd, zo hebben beide corporaties laten weten. De opvattingen over de waarde lagen te veel uit elkaar.

 • 07.12.12

  Amsterdam vreest voor groot woningtekort

  De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een groot woningtekort. Zo blijkt uit de Quickscan Woningbouw. Er is tot 2040 een vraag naar 270.000 extra woningen. Maar de komende acht jaar alleen al ontstaat een productieachterstand van bijna honderdduizend woningen.

 • 12.06.12

  Doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt

 • 12.06.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  “Geen beter smeermiddel dan middenhuursegment”

 • 21.05.14

  Maar huurders moeten wel perspectief op een redelijk aanbod hebben

  Maatwerk kan doorstroming bevorderen

  In het Amsterdamse Woonmanifest 2012 wordt opgeroepen tot ombuigingen waarmee ondanks de crisis de vitaliteit in de stad kan worden vastgehouden. Voor de volkshuisvesting betekent dit vooral dat er doorstroming blijft. De corporatiesector wordt uitgenodigd meer maatwerk te leveren. Op diverse plekken hebben corporaties daar ervaring mee opgedaan. Met wisselend succes
 • 09.01.12

  Run op sociale huurwoningen in Hoofddorp

  Jansonius

 • 06.01.12

  Metropoolregio kampt met lage woningproductie

  Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de omliggende gemeenten is de woningproductie zwaar ingezakt. En een spoedig herstel is niet in zicht, zo blijkt uit een rondgang langs verschillende buurgemeenten. Niet alleen de opleveringscijfers, maar ook de aantallen in aanbouw genomen woningen blijven ver achter bij de productie die enkele jaren geleden nog gebruikelijk was.

 • 12.04.11

  Ymere kiest voor kleiner werkgebied

  Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

 • 28.02.11

  Weinig zelfbouw in Stadsregio Amsterdam

  In de periode 2005-2009 zijn in Nederland 311.568 en in de Stadsregio Amsterdam 48.225 woningen gebouwd. Daar zat niet veel particulier opdrachtgeverschap bij. Landelijk is dat aandeel op ruim 7 procent en in de Stadsregio Amsterdam op 3,1 procent van de totale nieuwbouwproductie blijven steken. Dit blijft uit een evaluatie van de woningbouwafspraken tussen Rijk en stedelijke regio’s uitgevoerd door RIGO. De productieafspraken voor de periode 2005-2009 zijn grotendeels behaald.

 • 04.01.19
  Amsterdamse huurders verhuizen juist binnen de stadsgrenzen

  Amsterdamse huurders zijn trouw aan hun stad. Bijna negentig procent van de ruim tienduizend Mokumers die jaarlijks naar een andere (sociale) huurwoning verhuizen, blijft wonen in Amsterdam. Geen wonder dat ook het overgrote deel van de vrijkomende sociale huurwoningen in de hoofdstad via Woningnet aan Amsterdammers wordt verhuurd (89%). Als er toch naar de regio wordt verhuisd, is Zaanstad het meest populair, gevolgd door Haarlemmermeer en Amstelveen. In 2005 waren onder Amsterdammers de woningen in de eerste gemeente net iets geliefder dan in de tweede. Maar twee jaar eerder was de situatie andersom. Globaal genomen blijven de regionale verhuisstromen door de jaren heen vrij stabiel. Haarlemmermeer huisvest ook veel mensen uit andere plaatsen, vooral Haarlem en de bollenstreek, waardoor uiteindelijk slechts 61 procent aan eigen ingezetenen wordt toegewezen.

Pagina's