NUL20 nieuws

 • 18.08.08

  De gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit worden pas op 1 januari 2003 van kracht en niet op 1 juli dit jaar zoals eerder werd beoogd. Een belangrijke onderdeel van de wijzigingen is de nieuwe lijst met vergunningvrije bouwwerken, zoals dakkapellen aan de achterkant van het huis.

 • 11.08.10

  Nieuw college wil 30-procentsnorm handhaven en 16.000 nieuwe woningen

  Onder de titel ‘Alleen het resultaat telt’ presenteerde het nieuwe college van burgemeester en wethouders afgelopen maand zijn programakkoord. Belangrijkste voornemen van het college op het gebied van volkshuisvesting is het opvoeren van de woningproductie, zodat er in 2006 zestienduizend woningen zijn bijgebouwd. Daarbij wordt vastgehouden aan 30 procent sociale woningbouw, 40 procent voor middengroepen en 30 procent dure woningen.

 • 18.08.08

  Het Bouwbesluit is sinds kort ook op internet te raadplegen, op de site van het ministerie van VROM. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen waaraan woningen en andere gebouwen moeten voldoen. Met deze internetvoorziening beschikt de gebruiker altijd over de actuele versie van de bouwregels. Dankzij een zoeksysteem kan op eenvoudige wijze de benodigde informatie worden gehaald uit de omvangrijke verzameling regels. [JvdT]

 • 18.08.08

  Met de ontwikkeling van IJburg benut Amsterdam voorlopig zijn laatste uitbreidingsgrond. Toch wil de gemeente vóór 2030 50 duizend nieuwe woningen creëren. Die zouden nodig zijn om de nijpende woningnood het hoofd te bieden. Er is maar één oplossing om die binnen de bestaande stadsgrenzen neer te kunnen zetten: compacter en vooral hoger bouwen. In Nieuwendam-Noord beproeft de Algemene Woningbouw Vereniging een nieuwe aanpak door bestaande flats te verhogen met extra woonlagen. Het Nederlands wordt daarmee een term rijker: optoppen.

 • 14.08.08

  De Tweede Kamer velt mogelijk nog voor de verkiezingen een oordeel over de nieuwe woonwet. Eind januari heeft het kabinet ingestemd met de nieuwe Woonwet van VROM-staatssecretaris Remkes. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Met de nieuwe wet behoren de 101-jarige Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) tot de verleden tijd.

 • 14.08.08

  De Amsterdamse woningcorporaties mogen tot 2007 13.000 sociale huurwoningen extra verkopen. Dat is op 30 januari jl. besloten door de Amsterdamse gemeenteraad. Al eerder, op 1 januari 1998, kregen de corporaties de ruimte om 15.575 huurwoningen te verkopen. Met de ondertekening van het “Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007” door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam, kunnen de woningcorporaties in totaal 28.575 sociale huurwoningen verkopen.

 • 14.08.08

  De één noemt het een goede zaak, maar de ander spreekt van een beloning voor voorkruipers op de woningmarkt. Woningcorporatie Het Oosten laat zich niet van de wijs brengen door alle commotie over haar generaal pardon voor illegale onderhuurders. De schriftelijke aanmeldingen voor de amnestieregeling lopen ondertussen gestaag binnen.

 • 14.08.08

  Verpleegkundigen, verloskundigen, politiemensen en onderwijzers zijn schaars, maar voor Amsterdam blijkt het extra moeilijk om personeel in die sectoren te werven. Hoewel er tal van redenen zijn om liever buiten de stad te willen werken, blijkt de moeizame woningmarkt er duidelijk één. Om de hoofdstad wat aantrekkelijker te maken, hebben gemeente en corporaties een jaar geleden besloten politieagenten, leerkrachten en verschillende beroepsgroepen in de zorg met voorrang aan een woning te helpen. De corporaties stelden daartoe vijfhonderd woningen beschikbaar.

 • 14.08.08

  De komende vier jaar mogen negentienduizend particuliere huurwoningen worden gesplitst en verkocht. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Woningcorporaties mogen daarnaast tot 2007 nog eens dertienduizend sociale huurwoningen extra verkopen, boven de 15.575 die al in 1998 met ze was afgesproken. De maatregel moet ertoe bijdragen dat het Amsterdamse woningbestand in 2010 voor 35 procent uit koopwoningen bestaat. Nu is dat 19,4 procent. Landelijk is het aandeel van de koopwoningen ruim 50 procent.

 • 14.08.08

  Amsterdamse huurders die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie krijgen een verhuiskostenvergoeding van 4.500 euro. Ook krijgen ze voorrang bij het zoeken naar een nieuwe woning en de garantie dat ze kunnen terugkeren naar hun oude buurt.

 • 14.08.08

  Stadsdeel Westerpark komt met een nieuw wapen in de strijd tegen speculanten: een tweejarig antispeculatiebeding dat geldt voor alle nieuwbouwprojecten in het stadsdeel. Mensen die hun huis in het eerste jaar na aankoop alweer doorverkopen, moeten de geboekte winst volgens de regeling volledig afdragen. In het tweede jaar moet de helft worden afgestaan aan het stadsdeel. Wethouder Duco Stadig is tegen de regeling. Maar stadsdeelbestuurder Evert Bartlema zei begin maart dat het beding op wat details na vrijwel rond is in het dagelijks bestuur.

 • 27.04.10

  Dat op de Amsterdamse woningmarkt weinig vrij komt, is genoegzaam bekend. Maar de ene groep bewoners heeft toch nog wat meer kans op een woning dan de andere. Volgens de eerste ‘slaagkansenmonitor’ komen met name gezinnen er bekaaid vanaf. Deze monitor is een initiatief van het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg (AVO). De Stedelijke Woningdienst en de Federatie tekenen voor de uitvoering.

 • 14.08.08

  Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting heeft geen enkele moeite met buurten die speciaal voor allochtonen worden gebouwd. “Als Turken of Marokkanen bij elkaar willen wonen in huizen die naar hun smaak zijn ingericht, dan zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen”, zei de bewindsman eind februari op een discussiebijeenkomst over allochtonenbuurten. Hij sprak zijn steun uit voor een plan van woningcorporatie Wonen voor Allen (WVA) in Almere om allochtonen in eigen buurten bij elkaar te laten wonen.

 • 14.08.08

  Het ROA Platform Volkshuisvesting heeft de Schelto Patijn-prijs 2001 gekregen voor het opzetten van WoningNet. Deze prijs, een glazen sculptuur, wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een bijzondere manier de samenwerking in de regio Amsterdam heeft verbeterd. De eerste winnaar was Patijn zelf.

 • 30.07.08

  De Amstelveense woningstichting St. Lodewijk wil fuseren met woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam. De voorgenomen fusie heeft de steun van het gemeentebestuur van Amstelveen. Volgens wethouder Remco Pols van Wonen is deze fusie gunstig voor de Amstelveense volkshuisvesting.
  “Ik zie in deze fusie diverse voordelen voor de volkshuisvesting in Amstelveen. Een belangrijk voordeel is dat het resulteert in een woningcorporatie met voldoende financiële draagkracht voor het realiseren van het groot onderhoud, woningverbetering, herstructurering en nieuwbouw”, aldus Pols.

 • 30.07.08

  Volgens Rochdale ondersteunt een meerderheid van de eigen huurders in Jeruzalem de gedeeltelijke sloopplannen van de corporatie. Dat zou blijken uit een bewonersonderzoek uitgevoerd door Van Nimwegen en Partners. 47 procent zou instemmen met een variant waarbij alle Rochdale-woningen worden vervangen door nieuwbouw, 19% steunt plannen waarbij een deel wordt gesloopt.

 • 30.07.08

  De Amsterdamse woningbouwverenigingen hebben vorig jaar bijna 1700 sociale huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen op wachtlijsten door een actieve aanpak van woonfraude. Dat aantal is opnieuw groter dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 30.07.08

  De bouw van studentenwoningen en woningen voor grote gezinnen loopt achter bij de afspraken die de gemeente daarover met de Amsterdamse woningcorporaties heeft gemaakt. Dat blijkt uit de evaluatie van ‘Bouwen aan de stad’, de doelstellingen voor verschillende woningtypen die tussen 2007 en 2010 in Amsterdam beschikbaar moeten komen.

 • 30.07.08

  De voorbereiding voor de sloop van twaalf sociale huurwoningen en vier winkelruimtes in de Eerste Oosterparkstraat in Oost is begonnen. De panden van woningstichting De Key waren eind mei inzet van een harde confrontatie tussen krakers en de politie. De politie ging op last van burgemeester Cohen vervroegd tot ontruiming over nadat de situatie rond het pand was geëscaleerd. Boze krakers togen een dag later naar de Stopera, de ambtswoning van Cohen en het kantoor van De Key, waar ruiten werden ingegooid.

 • 30.07.08

  Op zaterdag 24 mei is op feestelijke wijze de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt in stadsdeel Slotervaart in Amsterdam gestart. In opdracht van woningcorporatie de Alliantie en stadsdeel Slotervaart begint Heddes Bouw hier met de bouw van Jamboni, het eerste project van deze vernieuwing.

 • 30.07.08

  Amsterdam gaat snelle bouwers belonen en trage bouwers straffen. Ontwikkelaars die na een afspraak over de gronduitgifte maar niet beginnen, moeten voortaan een hogere reserveringsvergoeding betalen. Daarover doet wethouder Van Poelgeest eerdaags een voorstel aan de gemeenteraad.
  De gemeenteraad ergert zich al langer aan de trage bouwproductie. Er is een meerderheid voor het instellen van een bouwplicht. Maar volgens Van Poelgeest bestaan daarvoor onvoldoende juridische mogelijkheden. Wel ziet hij kans trage ontwikkelaars in de portemonnee te treffen.

 • 30.07.08

  Het Zeeburgereiland wordt vanaf 2011 voorzien van stadsverwarming. Alle vijf- tot zesduizend nog te bouwen woningen krijgen een aansluiting op het warmtenet, zo heeft wethouder Maarten van Poelgeest besloten. De aansluiting geldt in principe voor alle nieuwbouw, tenzij zich nog energiezuiniger technieken aandienen.

 • 30.07.08

  Bert Runhaar van Care West start zijn eigen blog waarin hij al het nieuws op het terrein van wonen, zorg en welzijn wil delen met ‘het veld’.
  Zie: www.wonenzorgwelzijn.nieuwslog.nl

   

 • 30.07.08

  In het westelijk deel van Amsterdam komt een groot nieuw recreatiegebied: de Tuinen van West. Het is een van de onderdelen van het plan van de gemeente om het aantal parken in de stad uit te breiden en te vernieuwen.
  De Tuinen van West wordt een recreatiegebied ‘nieuwe stijl’: een verzameling van gebieden waarin elk deel een andere recreatieve functie heeft. Het wordt een intensief recreatiegebied met onder meer horeca, sportmogelijkheden en culturele evenementen.

 • 06.08.08

  Vanaf 2010 moet een derde van de Amsterdamse nieuwbouwwoningen klimaatneutraal worden gebouwd en vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal zijn. Met dit plan is Amsterdam strenger dan het kabinet.
  “Klimaatneutraal bouwen moet en kan veel sneller,” aldus wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken.

 • 30.07.08

  De gemeente Amsterdam ziet af van volledige bebouwing van de velden van voetbalvereniging Zeeburgia op sportpark Middenmeer-Noord. Er kan met minder woningen worden volstaan, zo heeft wethouder Van Poelgeest besloten.
  De verhuizing van de voetbalvereniging naar het Zeeburgereiland is van de baan. Zeeburgia krijgt een nieuwe accommodatie op de huidige locatie. Verplaatsing was volgens Van Poelgeest onacceptabel duur. De aanleg van nieuwe velden kost door zettingsproblemen zeker 14 miljoen euro. De nieuwe voetbalaccommodatie op Middenmeer kost minder dan de helft.

 • 30.07.08

  Op zoek naar een natuurstenen dorpel uit de vorige eeuw, gietijzeren muurankers, oude stenen in Vechtformaat of historische dakpannen?
  Sinds 1 juni is er de ‘Monumentenwerf Amsterdam’, een depot met historische bouwmaterialen, gelegen aan de Santoriniweg in Havens West. Initiatiefnemer en subsdiegever is Stadsdeel Centrum; de exploitatie is in handen Boy Limmen Sloopwerken en Deegen Groep.

   

 • 30.07.08

  In het vlakke polderlandschap van de Haarlemmermeer moeten kunstmatige duinen verrijzen. Heuvels van zand omringd door grote meren met aan de randen woningen. Gebiedsontwikkelaar AM, woningcorporatie Ymere. vastgoedinvesteerder BPF Bouwinvest en bouwer RoTij zien ‘duinwonen’ als een serieuze mogelijkheid voor de ontwikkeling van Zwaansbroek in het poldergebied ten westen van Nieuw-Vennep.

 • 30.07.08

  Het doel van de gemeente Amsterdam om in de eerste vijf maanden van 2008 minimaal tweeduizend woningen in aanbouw te nemen, wordt bij lange na niet gehaald. Zo blijkt uit de jongste rapportage van woningbouwregisseur Bob van der Zande aan de gemeenteraad. De teller blijft steken op 1124 woningen. Steeds meer plannen schuiven door naar volgend jaar. Van de voor 2008 voorgenomen 4353 woningen zijn er in vijf maanden tijd al 1133 woningen uitgesteld.

 • 30.07.08

  Alle toekomstige bewoners van het oostelijke deel van het Rieteiland van IJburg krijgen een boom. Met deze verplichte ‘huisboom’ wil de ontwikkelaar een bijdrage leveren aan de realisatie van een groene woonomgeving.

 • 30.07.08

  Fusiecorporatie AWV/Het Oosten neemt het ontwikkelen van projecten deels in eigen hand. Aan de exclusieve samenwerking tussen het oude Het Oosten en Kristal Projectontwikkeling komt een einde. Samenwerking vindt voortaan plaats op zakelijke projectbasis.

 • 13.04.08

  Lex Pouw neemt per 1 juli afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Ymere. Hij wordt opgevolgd door Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter van Woonmaatschappij. Pouw maakt gebruik van de vroegpensioenregeling.

 • 13.04.08

  In de Amsterdamse binnenstad is een aantal sociale huurwoningen in gebruik van hotels. Onder meer het Krasnapolsky Hotel heeft woningen aan de sociale huurvoorraad onttrokken, zo heeft de Dienst Wonen vastgesteld. Met stadsdeel Centrum wordt overleg gevoerd over het behoud van de bestemming. Eventueel wordt de eigenaar aangeschreven en volgt handhaving. De woningonttrekking is geconstateerd na klachten van Niels van den Berg van de vereniging Expats Rental. Hij vindt het onterecht dat hotels goedkope huurwoningen voor 150 tot 200 euro per nacht mogen verhuren en stadsdelen dit gedogen.

 • 13.04.08

  Ontwikkelaars en woningcorporaties willen alleen in duurzame wijken investeren als daarvoor bij potentiële kopers vooraf voldoende belangstelling bestaat. Plannenmakers doen er daarom goed aan eerst zoveel mogelijk bewoners voor hun idee te winnen. Of het initiatief uiteindelijk een succes wordt, hangt sterk van het doorzettingsvermogen en de bevlogenheid van individuele personen af.

 • 13.04.08

  Recht tegenover elkaar verrijzen aan de Admiraal de Ruijterweg twee bouwwerken op de daken van bestaande bouw. Opdrachtgever voor de bouw van de dakvilla op de foto is Irfan Yilmaz. Hij is eigenaar van het uit vier lagen bestaande pand dat momenteel gerenoveerd wordt. Volgens Yilmaz duurde het ongeveer een jaar voor hij een bouwvergunning kreeg van het stadsdeel om een extra laag op zijn pand te bouwen.

 • 13.04.08

  Amsterdam moet ook in het gereguleerde segment short-stayvoorzieningen mogelijk maken. Zo meent de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders wordt het voorstel van de gemeente onnodig beperkend en gedetailleerd genoemd. Volgens de AFWC verdienen tal van wetenschappelijk onderzoekers en werknemers in de creatieve sector onvoldoende om in het geliberaliseerde bestand aan een passende woning te komen. Om concurrentie met reguliere woningzoekenden te voorkomen, dient het goedkope aanbod wel aan een maximum te worden gebonden.

 • 13.04.08

  Honderdvijftien huishoudens in vijf wooncomplexen van woningbouwvereniging Het Oosten in de stadsdelen Noord, Bos en Lommer en Zeeburg hebben vorig jaar hun schotelantenne buiten aan de gevel vervangen door een schotelantenne binnenshuis of een alternatieve vorm van televisieontvangst. Het succes van het project is volgens directeur Peter Kramer zo groot, dat de woningbouwvereniging ook elders in Amsterdam probeert tot schotelvrije gevels te komen.

 • 13.04.08

  Woningstichting Rochdale is er samen met Doras Maatschappelijke Dienstverlening in geslaagd het aantal gedwongen ontruimingen van woningen met de helft te verminderen. In heel 2007 heeft Rochdale in Amsterdam–Noord slechts twaalf woningen moeten ontruimen tegen 24 woningen een jaar eerder.

 • 13.04.08

  BAM Woningbouw Amsterdam en kenniscentrum Fundeon hebben in de Westelijke Tuinsteden één van de grootste leerling-bouwplaatsen ooit opgericht. Een groep van vijf tot negen beginnende bouwvakkers is betrokken bij de bouw van de zogeheten Noordstrook.

 • 13.04.08

  Het Oosten en Far West bouwen vijf of zes kleinschalige complexen met in totaal veertig zelfstandige woningen voor de opvang van vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Daarover hebben zij begin februari een overeenkomst getekend met de Blijf Groep Amsterdam.

 • 20.04.08

  Ook de Zuidas moet een gemengde woonwijk worden. De gemeente Amsterdam betaalt 23 miljoen extra aan de Zuidasonderneming om de bouw van 1100 sociale huurwoningen op het zogeheten dok mogelijk maken.
  Deze woningen zullen voor altijd deel uitmaken van het corporatiebezit. Verkoop van deze woningen is niet mogelijk, zo heeft wethouder Maarten van Poelgeest de gemeenteraad laten weten.

 • 13.04.08

  Eind 2007 maakten de wethouders Van Poelgeest en Herrema een rondje langs stadsdelen en projectbureaus. Een van de vragen: hoe realistisch dit jaar alle productieplannen zijn. De uitkomst stelde gerust: er resulteert een prognose van 7300 in aanbouw te nemen woningen. Ruim boven de ambities uit het collegeakkoord dus (20.000 in vier jaar). Volgens woningbouwregisseur Bob van der Zande is dit aantal zeker “geen wilde gok”. “Wij hebben een goed beeld gekregen van projecten waar stadsdelen en projectdirecteuren, populair geformuleerd, echt voor gaan”, zegt hij. “Daar willen we ze aan houden.

 • 13.04.08

  Amsterdam heeft geen bezwaar tegen de fusie van woningbouwverenigingen AWV en Het Oosten. Zo heeft de gemeente beide directies begin maart laten weten. “De meerwaarde van de fusie ligt in de krachtenbundeling op wijkniveau,” aldus wethouder Herrema van Volkshuisvesting. Wel wil hij meer inzicht krijgen in de daadwerkelijke groei van de investeringsruimte.

 • 13.04.08

  Levendig wonen, recreëren en werken. Fortis Vastgoed heeft samen met de Rijksgebouwendienst en de gemeente Amsterdam de plannen uitgewerkt voor de bouw van het Wester IJ Dock. Op een kunstmatig schiereiland van zestig bij 180 meter aan de noordkant van het Westerdokseiland verrijzen vijf luxueuze gebouwen. “Het wordt een gezellig stadseiland met 59 appartementen, een hotel met driehonderd kamers, tal van horecavoorzieningen en een passantenhaven,” zo verklaart de ontwikkelaar. Op het eiland is ook nieuwbouw voorzien voor het Gerechtshof en het Korps Landelijke Politiediensten. [BP]

 • 09.07.20

  De Algemene Woningbouw Vereniging opent eind maart in stadsdeel Bos en Lommer een speciale voorziening waar ouderen van Turkse afkomst gegroepeerd kunnen wonen en zorg kunnen krijgen. In het nieuwbouwcomplex `De Buskenblaser` zullen tien WIBO-woningen worden bewoond door Turkse senioren. Allemaal wonen ze zelfstandig, maar wel vlak bij elkaar. Daarnaast kunnen deze ouderen gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer. Het tegenovergelegen woonzorgcentrum De Boeg levert alle zorg die deze ouderen nodig hebben.

 • 13.04.08

  Woonstichting De Key heeft de eerste tijdelijke studentenwoningen aan de Bergwijkdreef in Diemen in gebruik genomen. De eerste zeventig zijn half februari opgeleverd. Vanaf dit voorjaar zijn de overige 430 woningen klaar voor verhuur.

 • 17.02.08

  Extra luchtkwaliteitsonderzoeken vertragen de aanleg van de tweede fase van IJburg. Woningbouw komt niet voor voorjaar 2012 op gang, zo heeft wethouder Van Poelgeest de gemeenteraad laten weten. Om dezelfde reden loopt de woningbouw op het Zeeburgereiland vertraging op. De bouw daar begint op zijn vroegst begin 2010.

 • 03.03.08

  Het heeft even geduurd, maar de zogenoemde Parkstaddeal is nu dan toch definitief. Gemeente en de Amsterdamse corporaties hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst die de nieuwe rolverdeling bij de vernieuwing van Nieuw West bekrachtigt. Kern daarvan is dat de corporaties de resterende financiële risico’s van de herinrichting van de openbare ruimte (circa 100 miljoen euro tot 2015) overnemen en in ruil daarvoor meer vrijheid in de ontwikkeling van het programma krijgen.

 • 13.04.08

  Dwangsom toegestaan

  Amsterdam mag via het opleggen van dwangsommen naleving van de Huisvestingsverordening afdwingen, zo heeft de Raad van State na lange juridische strijd bepaald. De gemeente ziet de uitspraak als een belangrijke steun voor de effectieve aanpak van woonfraude

Pagina's