Crisis(maatregelen)

 • 16.01.13
  Update 16 januari

  De zes Amsterdamse en twee Zaanse corporaties hebben in 2012 in Amsterdam, Amstelveen en Zaanstad in totaal ruim 2200 woningen uit bestaand bezit verkocht. Veel meer dan eerder geprognosticeerd. Vooral de laatste maanden hebben zij geprofiteerd van opleving van de koopwoningmarkt. 

 • 21.12.12

  De voorgenomen verhuurderheffing wordt tot 2013 beperkt, zo heeft het kabinet vrijdag besloten. De heffing voor de jaren 2014 en later wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld. Minister Blok gaat een nieuw voorstel uitwerken voor een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw. Bovendien moet het voorstel recht doen aan de draagkracht van huurders en corporaties.

 • 13.12.12

  Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM sluit in het voorjaar van 2013 het districtskantoor in Amsterdam. Het regioteam Noordwest werkt voortaan met de andere bedrijfsdisciplines vanuit een kantoor in het midden van het land. Centralisatie van activiteiten is onder meer een gevolg van de slechte vooruitzichten op de woningmarkt: lagere prijzen en krimpende volumes.

 • 19.12.12
  Update 19 december

  De beloning van bestuurders en commissarissen van woningstichting Eigen Haard wordt de komende jaren aangepast aan de eisen die de overheid stelt. Zo zegt Frans van der Minne, voorzitter van de raad van commissarissen.

 • 07.12.12

  Ymere is tevreden over de ontwikkeling van de exploitatie in 2012. Inkomsten en uitgaven verlopen dit jaar vrijwel geheel volgens begroting, zo heeft de Raad van Bestuur donderdag laten weten. Er komt uit verhuur en verkoop voldoende geld binnen om aan de verplichtingen te voldoen.

 • 06.12.12

  Het geplande nieuwbouwcomplex De Kiezel aan de Ouddiemerlaan in Diemen wordt niet door De Key gebouwd. De bouw van 39 koop- en 43 huurwoningen en een parkeergarage is niet haalbaar omdat de benodigde voorverkoop niet is gehaald. Voor De Key is het vanwege de economische crisis en de vastzittende woningmarkt een te groot risico om zonder de benodigde voorverkoop te starten met de bouw. De bouwhekken worden verwijderd en het terrein zal worden ingezaaid met gras. De Key beraadt zich momenteel over de toekomstige invulling van het terrein.

 • 05.12.12

  PVV'er Roland van Vliet is benoemd tot voorzitter van de Kamercommissie die een parlementaire enquête naar de woningcorporaties voorbereidt. De enquêtecommissie gaat onderzoek doen naar allerlei misstanden bij de corporaties. Het gaat onder meer over de hoge salarissen van bestuurders en gebrek aan integriteit bij een aantal instellingen. De nu ingestelde commissie bepaalt de precieze opzet van het onderzoek en moet in het voorjaar klaar zijn. Daarna begint de eigenlijke enquête. Het is de eerste keer dat een Kamerlid van de PVV een onderzoekscommissie leidt.

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere vindt het vreemd onder verscherpt financieel toezicht te zijn geplaatst. De investeringen verhouden zich goed met het eigen vermogen, zo verklaart bestuurder Ber Bosveld. In de beoordelingssystematiek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) bestaat volgens hem onvoldoende oog voor regionale verschillen.

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht geplaatst. Zo heeft minister Blok voor Wonen maandag in zijn zogeheten 'oordeelsbrief' laten weten. De minister maakt zich zorgen over het teruglopen van het volkshuisvestelijk vermogen, de aard en omvang van de leningportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

 • 03.12.12

  Toezichthouders van woningcorporaties krijgen een lagere vergoeding, zo blijkt uit de regeling van minister Blok voor de bezoldiging van corporatiebestuurders. Met name bij de grootste corporaties gaat de vergoeding voor de Raad van Commissarissen fors omlaag.

 • 05.12.12

  De beloning van Amsterdamse corporatiebestuurders is veel hoger dan minister Stef Blok voor Wonen passend vindt. Zo blijkt uit de vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde beloningsregeling. Bij corporaties als Stadgenoot, De Key en Rochdale (25.000 tot 50.000 woningen) mag de totale beloning, inclusief pensioen en onkosten niet hoger zijn dan 165.000 euro. Bestuurders van Eigen Haard en de Alliantie (50.000 tot 75.000 woningen) worden gebonden aan een maximum van 195.000 euro. Voor bestuurders van Ymere geldt met meer dan 75.000 woningen een maximum van 228.600 euro.

 • 22.11.12

  Bijna eenderde van de bijna vierhonderd corporaties komt in ernstige problemen en zal geen nieuwe huizen meer kunnen bouwen. Dat blijkt uit een analyse van de kabinetsplannen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Volgens de toezichthouder zullen 41 woningcorporaties failliet gaan, als het kabinet de plannen voor de sector doorzet.

 • 19.11.12

  Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de positie en bedrijfsvoering van de Alliantie beoordeeld. Na een uitgebreid onderzoek is de rating Aa2 toegekend met ‘negative outlook’. Deze hoge rating, zo verklaart de corporatie, weerspiegelt de positie binnen de branche, de sterke woningmarkt waarop zij actief is, haar sterke bedrijfsvoering en haar stabiele financiële positie. Bij de beoordeling is het solide corporatiestelsel van grote betekenis gebleken. Dit stelsel maakt het mogelijk voor sociale woningbouw goedkoop leningen aan te trekken.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties ontkomen niet aan het uitstellen van investeringen. Zo voorziet Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. De extra verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II verstoort het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer woningverkopen, volgens hem het enige alternatief, is het geen goede tijd.

 • 17.10.12

  Amsterdam gaat experimenteren met een andere vorm van gronduitgifte. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid tegen een eenmalige vergoeding een optie te nemen op de grond in erfpacht. De optie vervalt automatisch, indien de ontwikkelaar de grond niet binnen de afgesproken termijn afneemt. De gemeente verwacht zo eerder impasses in de ontwikkeling van de stad te kunnen voorkomen.

 • 29.08.13

  Bouwbedrijf Heijmans heeft goedkeuring gekregen voor de overname van deelplan Boven ’t Y van ING Real Estate Development in Amsterdam-Noord. Hiermee wordt Heijmans samen met Syntrus Achmea en woningcorporatie Ymere partner in de volgende fase van de ontwikkeling van het CAN-gebied. De totale waarde van dit project bedraagt circa 155 miljoen euro.

 • 18.09.12
  Burgemeester Van der Laan

  De grote steden willen met Rijk, ontwikkelaars en investeringsfondsen deals sluiten om het tekort op de woningmarkt weg te werken en de bouw te stimuleren. Zo schrijven Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht dinsdag in een brief in De Volkskrant. Maar dat vraagt wel een mentaliteitsomslag. Kabinet en parlement moeten de gemeenten als 'eerste overheid' vertrouwen en armslag geven.

 • 31.08.12

  De 180 woningen van gedupeerde kopers in de Amstelveense wijk Westwijk worden afgebouwd dankzij Woningcorporatie Eigen Haard, gemeente Amstelveen en bouwbedrijf HSB Volendam. De bouw was stil gevallen door het faillissement van projectontwikkelaar Phanos. De kopers verkeerden daardoor maanden in onzekerheid. Vanwege de vertraagde oplevering worstelen veel kopers met dubbele lasten en andere problemen. Bewoners die reeds in Westwijk wonen kijken uit op een half opgeleverde wijk met braakliggende terreinen.

 • 20.03.13
  Corporaties begeven zich op kapitaalmarkt

  Corporaties willen voor de financiering van hun investeringen niet volledig afhankelijk zijn van banken. Welke alternatieven kunnen zij aanboren? Stadgenoot heeft kortgeleden meer dan vijftig miljoen euro opgehaald bij een Duitse belegger. Ymere staat als eerste corporatie in Nederland in de startblokken voor de uitgifte van een obligatielening.

 • 21.03.12
  Herstructurering in Purmerend ontkomt niet aan crisisaanpassingen

  Waar zo’n veertig jaar geleden trots een serie hoogbouwflats werd opgeleverd, wordt nu driftig gesloopt en gebouwd. De wijk Wheermolen-West wordt integraal vernieuwd. Maar de crisis noopt de ontwikkelaars tot aanpassing van de plannen. En gemeente herziet – en beperkt vooral - haar rol.

 • 20.08.12

  Slopen of renoveren? Dat blijft de kwestie

  Van der Pekbuurt: wordt vervolgd

 • 16.04.20
  Bewoners klagen over stokkende vernieuwing van Nieuw-West

  Net als in andere Amsterdamse vernieuwingsgebieden hapert de sloop-/nieuwbouwmachine in Nieuw-West. Huurders die al jaren op sloop of renovatie wachten, moeten nog meer geduld opbrengen. Vooral in buurten waar al met de vernieuwing was begonnen, groeit het wantrouwen tegen bestuurders en corporaties. “Bewoners geloven niets meer van wat hen wordt beloofd.”

 • 18.06.12

  De grote herbezinning: volkshuisvesting na de crisis

  Het publieke geld is (bijna) op

  Rijkssubsidies verdwijnen, gemeenten moeten draconisch bezuinigen, banken houden de hand op de knip en de investeringsmogelijkheden van corporaties lopen sterk terug. Het is crisis in de woningsector. Hoe nu verder? Gemeente, stadsdelen en corporaties tellen hun knopen. De resterende gemeentelijke middelen lijken vooral te worden gereserveerd voor maatschappelijke interventies: “stedelijke vernieuwing en wijkaanpak zullen in elkaar schuiven”.
 • 02.01.19

  De Amsterdamse Woonstichting De Key maakte in februari bekend dat ze twintig procent gaat bezuinigen. Met gedwongen ontslagen en het mogelijk schrappen van bouwprojecten. De Key lijdt net als vele andere corporaties onder tegenvallende inkomsten uit woningverkopen en verliezen op investeringen. Daarnaast zijn in de gewone bedrijfsvoering de kosten flink opgelopen, blijkt uit cijfers tot en met 2009 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

 • 18.03.11

  Hoe verder met minder geld?

  Wijkaanpak op kruispunt

  De aanpak van achterstandswijken in Amsterdam moet doorgaan, zeggen woningcorporaties en de gemeente eensgezind. Maar de vraag dringt zich op hoe dat moet nu er veel minder geld beschikbaar is. De nasleep van de crisis trekt in combinatie met andere bezuinigingsmaatregelen een zware wissel op de stedelijke vernieuwing.
 • 26.01.11

  Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

  Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014. Afspraken voor verkoop van corporatiewoningen lopen tot 2020. Amsterdam kan daardoor een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds; de corporaties krijgen meer ruimte om woningen te verkopen.

 • 07.12.10

  Corporaties draaien opnieuw miljoenenverlies

  De Nederlandse corporatiesector draaide in 2009 een verlies van ongeveer 480 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim een miljoen euro per corporatie.

 • 29.08.12

  Vraag naar atelierruimte onverminderd na tien jaar broedplaatsenbeleid

  Kansen en bedreigingen door crisis

 • 02.01.19
  Participatie na de bezuinigingen: doe het vooral zelf

  De bewonersparticipatie staat door de bezuinigingen onder druk. Hoe verder met minder geld? Meer als burger de zaken in eigen hand nemen bijvoorbeeld. In andere landen is dat meer vanzelfsprekend dan in Nederland. Hier denken instituties vooral in termen van helpen. Een recente conferenties bracht Amsterdamse professionals in contact met buitenlandse voorbeelden. Ontwikkelingshulp, maar dan omgekeerd.

 • 02.01.19
  Reacties op regeerakkoord: Hans van Harten, directeur AFWC

  Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is onthutst over de woningmarktplannen van het kabinet Rutte. Directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) sluit zich daarbij aan: “Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder”. De maatregelen leiden er volgens hem toe dat de investeringscapaciteit van de corporaties opdroogt.

 • 02.01.19
  Hugo Priemus uitermate negatief over woonparagraaf regeerakkoord

  Emeritus hoogleraar Hugo Priemus is uitermate negatief over de woonparagraaf van het regeerakkoord. “Een stuk broddelwerk. Daar zijn bijna geen woorden voor.” Dat de hypotheekrente ongemoeid blijft, vindt hij te billijken, gezien de treurige stand van de woningmarkt. Maar nu concentreren alle maatregelen zich op de huursector, en groeien koop en huur nog verder uit elkaar. De meeste voorstellen zijn bovendien “wonderlijk inefficiënt en chaotisch”. Een lichtpunt is volgens Priemus dat ze grotendeels onuitvoerbaar zijn

 • 02.01.19
  Meest getroffen stadsdelen reageren op projectenstop van Van Poelgeest

  In Noord en Oost, de stadsdelen die het meest zijn getroffen door de uitkomsten van de ‘eerste projectenschouw’ van wethouder Van Poelgeest, likt men de wonden. Wat vinden betrokken corporaties en stadsdelen eigenlijk van de gemaakte keuzes? En hoe moet het nu verder met de ontwikkeling van de stad? NUL20 legt zijn oor te luister in deze stadsdelen.

 • 21.09.10

  “Veertig procent van leegstaande kantoren in Amsterdam moet andere bestemming vinden”

  Kansloze kantoren

  Na de internetluchtbel kwam de kantorenluchtbel. Er zijn in Nederland veel te veel kantoren gebouwd. Alleen al in Amsterdam staat 1,3 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Een flink deel daarvan zal vroeger of later een andere bestemming moeten krijgen. Maar hoe? Over belonen, straffen en het belang van het aanwakkeren van een alternatieve bestemming. De visie van kantorenloods Paul Oudeman en Neprom-topman Jan Fokkema.
 • 02.01.19
  Talrijke slecht onderhouden woningen blijven langer staan vanwege de crisis

  Omdat de nieuwbouw in Amsterdam krakend tot stilstand komt, vrezen bewoners van slooppanden voor een onaangename toekomst. Het ziet er naar uit dat ze nog lang zullen moeten blijven wonen in hun panden, waaraan de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd. Corporaties vinden dure investeringen, zoals aanleg van cv-ketels, in deze verouderde woningen onverantwoord. ‘Schoon, heel en veilig’ is hun uitgangspunt, maar de vraag is of dat voldoende zal zijn om huurders met onderhoudsklachten tevreden te stellen.

 • 02.01.19
  Succes van particulier opdrachtgeverschap in Almere prikkelt het OGA

  Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zit de woningbouw in Amsterdam in het slop. Ontwikkelaars, banken en kopers houden elkaar in een wurggreep, waardoor er nog weinig projecten van de grond komen. Het kan ook anders. In Almere draait de verkoop van vrije kavels aan particulieren op volle toeren. In drie jaar tijd kon zo met de bouw van ruim duizend woningen worden begonnen. Een wenkend perspectief voor Amsterdam?

 • 03.01.19
  Hans Gerson vs. Hans van Harten over sanering Vereveningsfonds

  De economische crisis raakt het huishoudboekje van de gemeente. Drastische maatregelen zijn nodig om het Vereveningsfonds weer gezond te maken. Hans Gerson pleit na een wethouderschap van 337 dagen voor verandering en bezuinigingen, maar wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen met concrete voorstellen. AFWC-directeur Hans van Harten ziet echter geen ruimte voor het doorschuiven van de rekening naar de corporaties. Praktisch alle opties uit de nota ‘Meer ruimte winnen. Naar een gezond Vereveningsfonds’ hebben volgens hem enorme consequenties voor de Amsterdamse nieuwbouwproductie.

 • 16.02.10

  “Allemaal een beetje lui geworden”

  Op 3 februari 2010 hield de fusiecorporatie Stadgenoot zijn eerste jaarcongres. Onder leiding van Felix Rottenberg hield de bouwsector zichzelf onder het optimistische motto ‘Met elan de crisis door’ een spiegel voor. De ontwikkelaars toonden de nodige deemoed. En “we zitten met een verrot systeem waarin we 30 miljard aan subsidies rondpompen.”

 • 04.02.10

  Omzet in bouwsector blijft dalen

  De omzetten in de bouwsector zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald, meldt Bouwkennis. Bijna een kwart van de bedrijven noteert per saldo een lagere omzet in het laatste kwartaal van 2009 dan een jaar eerder. Ook voor 2010 zijn de verwachtingen somber. Alle marktpartijen verwachten het eerste kwartaal een omzetdaling ten opzichte van het jaar ervoor.  Installateurs zijn het minst negatief. Dit blijkt uit de Bouwbarometer van USP en BouwKennis.

 • 03.01.19
  Woningmarkt Amsterdam doorstaat crisisjaar 2009 nog redelijk

  Relatief goede cijfers over het vierde kwartaal van 2009 duiden erop dat de crisis op de woningmarkt in Amsterdam minder hard toeslaat dan in de rest van het land. “Bestaande Amsterdamse woningen voorzien duidelijk in een behoefte”, zegt voorzitter Pieter Joep van den Brink van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

 • 03.01.19
  Ook aan vrijesectorhuur zit een grens

  Dossier De Amsterdamse woningmarkt 2010Beleggers en corporaties krijgen hun vrije sector woningen moeilijker verhuurd dan drie jaar geleden. Boven een maandhuur van 1500 euro zijn huizen amper nog vol te krijgen. Er is wel veel belangstelling voor appartementen onder de 1000 euro, maar in Nieuw West kampen verhuurders ook in dit segment met leegstand.

 • 03.01.19
  Woningbouwregisseur Bob van der Zande over het gemeentelijk crisisbeleid

  In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.

 • 03.01.19
  NUL20 woonbarometer
  Aandeel werklozenDe negentien buurten die samen de vijf Amsterdamse aandachtswijken vormen, worden onevenredig hard getroffen door de economische crisis. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitorrapportage ‘De Staat van de Aandachtswijken’ van de Dienst Onderzoek en Statistiek. De wijkaanpak moet bewoners van de Vogelaarwijken in tien jaar tijd sociaal-economisch naar het Amsterdamse gemiddelde, het ‘Normaal Amsterdams Peil’ (NAP), tillen.
 • 03.01.19
  Wat wel goed verkoopt. Over ‘piekflow’ en krenten uit de pap

  Zelfs in de krappe woningmarkt van Amsterdam staan vele woningen te koop en wordt nog maar mondjesmaat gebouwd. Kopers zijn een stuk kritischer geworden maar van een kopersstaking is geen sprake. Bij sommige projecten vliegen de woningen nog weg. “Als je een snoepje uitdeelt, dan staan ze wél in de rij.”

 • 03.01.19
  Concentratie op minder projecten en subsidies moeten nieuwbouw op gang houden

  De nieuwbouwproductie van woningen lijdt flink onder de crisis. Met tal van maatregelen proberen landelijke en plaatselijke overheden, corporaties en andere partijen nog zoveel mogelijk palen te laten slaan. Wat wordt er in Amsterdam ondernomen en welk effect kunnen we daarvan verwachten?

 • 03.01.19
  Corporaties lopen tegen hun financiële grenzen aan

  De corporatiesector wordt wel als panacee voor de crisis in nieuwbouwproductie opgevoerd, maar ook daar buitelen negatieve ontwikkelingen over elkaar. Bij de ene woningcorporatie zal het wat eerder zijn dan bij een andere, maar geen enkele corporatie zal ontkomen aan het neerwaarts bijstellen van ambities. Bovendien lijkt de afnemende investeringsruimte van structurele aard.

 • 03.01.19
  Koopwoningen: prijzen nog hoog, maar aanbod blijft stijgen

  Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton. Er zijn zorgen om grote aanbod

 • 03.01.19
  Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton

  DOSSIER: De gevolgen van de crisisEen goed bericht leek het afgelopen zomer. De huizenprijzen in Amsterdam stegen weer in het tweede kwartaal en ook het aantal woningverkopen nam toe. Is de bodem bereikt en gaat het vanaf nu weer omhoog? Hoe kijken makelaars naar de markt? Pieter Joep van den Brink ziet lichtpuntjes, Almar Bakker is somber.

 • 04.01.19
  AWFC schetst in jaarboek ontwikkelingen op de woningmarkt

  Juni is niet alleen de maand van de nieuwe haring maar ook van het nieuwe Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook een must voor de liefhebber. Vol verse cijfers en grafieken over de Amsterdamse woningmarkt. Dit jaar bovendien met speciale aandacht voor de inspanningen van de corporaties op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Tussen de regels blijkt sprake van een mijlpaal: het corporatiebezit is in Amsterdam in 2008 onder de vijftig procent gezakt

 • 02.05.19
  NUL20 woonbarometer over de bouwstagnatie
  Bouwproductie 2008 en 2009
 • 02.05.19
  NUL20-debat: de kredietcrisis en de gevolgen voor de Amsterdamse woningmarkt

  Welke gevolgen hebben de internationale kredietcrisis en de recessie voor de Amsterdamse woningmarkt en de bouwproductie? En: zijn er maatregelen die de gevolgen kunnen verzachten? Deze en andere vragen legde Nul20 voor aan een viertal deskundigen: makelaar Joep van den Brink, corporatievertegenwoordiger Hans van Harten en woningbouwregisseur Bob van der Zande. Hoogleraar woningmarkt Johan Conijn, tevens directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, becommentarieert het besprokene.

Pagina's