Middensegment

 • 21.01.11

  Stadsdeel West verbiedt samenvoegen kleine woningen

  Stadsdeel West heeft besloten dat woningen met een oppervlakte van minder dan 35 m2 niet meer mogen worden samengevoegd. Volgens Godfried Lambriex, wethouder Wonen, blijven deze woningen hierdoor beschikbaar en betaalbaar voor jongeren en studenten. Dit verbod op samenvoegen van kleinere woningen is onderdeel van het coalitieakkoord van West. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe uitvoeringsregels voor woningonttrekking in heel West.

 • 14.01.11

  PvdA wil ook IJburg III

 • 17.12.10

  Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

  Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014. Afspraken voor verkoop van corporatiewoningen lopen tot 2020. Amsterdam kan daardoor een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds; de corporaties krijgen meer ruimte om woningen te verkopen.

 • 14.12.10

  Commissie Wijntjes wil meer aandacht voor kasstromen

  De commissie Wijntjes bepleit in haar onderzoek naar het functioneren van het vereveningsfonds meer te sturen op kasstromen in plaats van op plansaldi. Om het fonds beter beheersbaar te maken moeten plannen worden opgeknipt in kleinere stukken zodat ze een veel kortere looptijd krijgen. Een algemene oproep is pas geld te gaan uitgeven als het redelijk zeker is dat de ontvangsten ook echt zullen volgen. In totaal komt de commissie met veertig gedetailleerde aanbevelingen.

 • 05.10.10

  College Oost valt over muziekcentrum

  De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 in Oost is in de nacht van 4 oktober gestruikeld over de financiële problemen rond het nieuwe muziekmakerscentrum muzyQ op Oostpoort. De PvdA-bestuurders Fatima Elatik en Germaine Princen én de fractie besloten uit de coalitie te stappen. De bestuurders van GroenLinks en D66 blijven voorlopig aan, en hebben nieuwe coalitieonderhandelingen aangekondigd.

 • 17.09.10
  Vereveningsfonds: flappentap van de gemeente Amsterdam raakt leeg

  De crisis in de bouwsector woekert verder. In Amsterdam kondigde wethouder Van Poelgeest op 2 juli een complete ‘bouwstop’ – of liever projectenstop - af. Het zogeheten Vereveningsfonds zou namelijk Bij ongewijzigd beleid afstevenen op een tekort van 700 miljoen euro. Daarmee komt alle planvorming op losse schroeven te staan. Dezer weken komt wethouder Van Poelgeest waarschijnlijk met zijn Salomonsoordeel over elk project: doorgaan, stoppen of aanpassen. Nu in NUL20: de achtergronden van het tekort.

 • 17.09.10

  Jeruzalem: innovatieve oplossingen stuiten op praktische bezwaren

  Zoektocht naar lokale warmte

  De wijk Jeruzalem is door VROM uitverkoren als voorbeeldproject voor klimaatneutraal bouwen. Dat betekent extra geld bij de komende vernieuwing voor de uitwerking van milieuvriendelijke ideeën. Enkele daarvan worden mogelijk al in een vroeg stadium afgeschoten.

   

 • 23.08.10

  Oplossing in zicht voor particuliere erfpachters

  De gemeente Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Banken bieden een handreiking aan particuliere erfpachters. De oplossing bestaat hieruit dat bestaande gevallen van particuliere erfpacht worden omgezet naar gemeentelijke erfpacht of vol eigendom. Als deze wegen niet tot een oplossing leiden, dan zullen banken bezien of financiering van huizenbezitters op particuliere erfpacht alsnog mogelijk is.

 • 24.06.10

  ARS: verdichten met visie

 • 19.05.10

  Hoe is het toch met… 

  NUL20 Jubileum 50In deze vijftigste NUL20 gaan we terug naar enkele Amsterdammers die vanwege de toenmalige actualiteit eerder in dit blad stonden. Hoe is het met hen? Hebben ze zich verzoend met hun gedwongen verhuizing? Zijn ze tevreden bewoners van hun nieuwe wijk? Hebben ze een goed plekje in Amsterdam gevonden? Bestaat hun volkstuin nog?
 • 19.05.10
  De regionale woningmarkt: hij bestaat maar niemand is verantwoordelijk

  Grote aantallen mensen verhuizen naar en uit de stad. De Amsterdamse woningmarkt is altijd een regionale geweest – van overloopgebieden, via ROA tot metropoolregio. En terwijl woningcorporaties zich steeds regionaler organiseren, blijft bestuurlijk de gemeentegrens heilig. Belangentegenstellingen én gedeelde belangen worden volgens beproefd poldermodel uitonderhandeld in de gremia van de stadsregio en de metropoolregio. Een terugblik.

 • 19.05.10
  Duco Stadig blikt terug op jarenlange strijd tegen regelzucht

  Zelfs de aanpak van de stroperigheid verloopt stroperig”, verzuchtte wethouder Duco Stadig in mei 2004. Bij de start van zijn derde collegeperiode in 2002 had hij zich tot taak gesteld de stroperigheid in de gemeentelijke besluitvorming te verminderen. Ook op Den Haag en Brussel richtte hij zijn gram. Een bouwcrisis verder blikken we met hem terug. Wat hebben alle pleidooien voor minder bureaucratie en minder regels anno 2010 opgeleverd? Dat valt niet eens tegen. Over overijverige ambtenaren, rugstreeppad, bestuurlijke lus en Wabo.

 • 12.05.10

   

  Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

   

 • 27.04.10

  Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

  Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar € 210 miljoen bezuinigen, waarvan tweederde de eerste twee jaar. Er wordt vooral bezuinigd op het ambtelijke apparaat. 

 • 16.04.10


  Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

 • 16.04.10

  IJburg 2 weer bij Raad van State

  De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) heeft op 12 april bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de aanleg van  IJburg 2. Het IJmeer is volgens de stichting, die onder andere de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging en Landschap Noord-Holland vertegenwoordigt, een bijzonder natuurgebied. Volgens de stichting wordt het IJmeer aan drie kanten omringd door beschermd natuurgebied. Zij vindt het vreemd dat juist het IJmeer buiten het beschermd gebied valt.

 • 16.03.10
  En toen waren er nog maar zeven...

  In mei is het dan zover. Een aantal kleinere stadsdelen fuseert waardoor er nog zeven deelgemeenten overblijven in Amsterdam. Doel is de slagkracht te vergroten en de bestuurlijke drukte in de hoofdstad te verminderen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid in de stad? Een vooruitblik.

 • 01.02.10

  Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

  Frank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 

 • 20.01.10
  Woonparagrafen verkiezingsprogramma’s Amsterdamse partijen vergeleken

  De Amsterdamse politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nul20 vergelijkt de woonparagrafen van PvdA, GroenLinks, VVD, SP en D66. Maar valt er in maart eigenlijk wel iets te kiezen als het om wonen gaat?

 • 25.09.08

  Het moeizame verdelen van de schaarste
  Eigen starters eerst?

 • 24.09.08

  Hoe Duco Stadig zestienduizend woningen wil realiseren
  ‘Ik maak geen prestatieafspraken meer met collectieven. No way!’

 • 24.09.08

  De grote sprong voorwaarts of een brug te ver?
  Panorama Noord

 • 24.09.08

  Het rendement van de corporatie

  Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer de motie Van Gent c.s aan waarmee de corporaties onder druk werden gezet hun ‘overschotten’ in te zetten voor stedelijke vernieuwing. De sector zelf kreeg de gelegenheid binnen een half jaar met niet-vrijblijvende oplossingen te komen anders zou de politiek ingrijpen. Daarmee kwam het ‘vereveningsvraagstuk’ in alle hevigheid op de politieke agenda. De gestelde tijdslimiet komt snel naderbij.

 • 23.09.08

  Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van de ROA-raamovereenkomst?
  Regionale woningdistributie blijft bestuurlijke splijtzwam

 • 23.09.08

  Dubbele gootsteen als rugstreeppad

  Op de ergernissen toptien van gemeentelijke plannenmakers scoort de Monumentenwet hoog. Actievoerders zouden die wet als effectieve ‘hinderwet’ hebben ontdekt en nu te pas en onpas voor te slopen panden de monumentstatus aanvragen om nieuwbouwplannen lam te leggen.

   

 • 23.09.08

  Naar een nieuwe (financiële) ordening in de volkshuisvesting
  "We zijn bezig een bijna failliet systeem te hervormen"

 • 19.09.08

  De Grote Vereenvoudiging III: point of no return is voorbij
  De Grote Omschakeling

 • 19.09.08

  Gekke Henkie of trendsetter?

 • 19.09.08

  Gaat het roer om na de gemeenteraadsverkiezingen?
  De toekomst na Stadig

 • 19.09.08

  Exit-interview:
  Duco Stadigs veldtocht tegen de stroperige samenleving
  “Het is maar goed dat de Deltawerken af zijn”

  Twaalf jaar wethouderschap zit erop. Duco Stadigs laatste periode stond volledig in het teken van het op gang krijgen van de bouwproductie. Daarmee startte ook een veldtocht tegen alle procedures en wet- en regelgeving die het bouwen steeds ingewikkelder maken. “Het is maar goed dat de Deltawerken al af zijn. Dat zou nu niet meer kunnen.”

 • 18.09.08

  Gemeenten willen laatste zeggenschap over eigen woningvoorraad niet kwijt
  Regionale woonruimteverdeling blijft splijtzwam

 • 16.09.08

  Kabinetsbeleid grijpt fors in op corporatievermogens
  Dan maar uit het publieke bestel?

  Amsterdamse corporaties krijgen een stevige extra heffing voor de aanpak van Vogelaars probleemwijken en moeten vennootschapsbelasting gaan betalen. Bij Gerard Anderiesen, algemeen directeur van AWV, komt de vraag op of zijn corporatie niet beter het publieke bestel kan verlaten. Maar kan dat eigenlijk wel? Accountant Piet Klop, voorzitter van de marktgroep wonen van Deloitte, denkt van wel.

Pagina's