Middensegment

 • 25.09.14

  Pierre van Rossum wordt de opvolger van Jan Hagendoorn bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam. Van Rossum is momenteel directeur van het Projectmanagementbureau van de gemeente (PMB). Eerder was hij verantwoordelijk voor het 'Wallenproject' 1012 en projectleider Zuidelijke IJ-oevers.

 • 24.09.14

  Toegroeien naar een productie van liefst vijfduizend nieuwe woningen per jaar vanaf 2018. Die ambitie sprak Laurens Ivens, de nieuwe wethouder Bouwen en Wonen, nog maar eens uit tijdens de talkshow PakhuisNul20 op 22 september. Ivens (SP) wil geen streefcijfers afgeven voor een bepaald type huisvesting. Het initiatiefvoorstel van de collegepartijen in de raad om streefcijfers voor de productie van jongeren- en studentenhuisvesting af te geven, gaat hij 'bestuderen'.

 • 18.09.14
  INTERVIEW: Burgemeester Van der Laan over de Treiteraanpak

  Waarom geeft u zo’n hoge prioriteit aan de aanpak van treiteraars. U zult het toch druk genoeg hebben?
  “Het zijn aangrijpende verhalen. Sommige mensen zijn jaren niet op vakantie geweest, omdat ze hun huis niet achter durven te laten uit angst voor vernielingen. Er zijn mensen die zo slecht slapen dat hun werk en dus hun inkomen eronder lijdt, mensen die alleen de achterdeur durven gebruiken en ga zo maar door. Dat motiveert om aan oplossingen te werken.

 • 18.09.14
  Er komen locaties voor geïsoleerde woonvoorzieningen in alle stadsdelen

  Januari 2013 was het officiële startsein van de Treiteraanpak, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam en corporaties om bewoners te verlossen van chronische overlast en intimidatie door medebewoners. De corporaties zijn zeer positief over de geïntegreerde aanpak en willen nu dat de gemeente even doortastend aanpakt bij minder ernstige gevallen.

 • 15.09.14

  Aart Oxenaar wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot directeur Monumenten en Archeologie bij de Gemeente Amsterdam. Hij volgt daarmee Esther Agricola op.
  Oxenaar is momenteel directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van het directieteam van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem.

 • 04.07.14

  Maarten van Poelgeest gaat vanaf oktober werken bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Eerst halftijds en vanaf januari 2015 voltijds. AEF is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Het bureau ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen.

 • 02.07.14
  Weinig PvdA en veel lokale partijen in bestuur

  Weinig PvdA en veel lokale partijen. Het lijstje met wethouders Wonen in de Stadsregio Amsterdam stemt overeen met de landelijke uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Lex Scholten uit Diemen volgt Robert Linnekamp op als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen.

 • 02.07.14
  Ankie Verlaan overhandigt Jaarboek 2014 aan Laurens Ivens

  In een van zijn eerste publieke optredens heeft de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens op 1 juli het Jaarboek AFWC in ontvangst genomen uit handen van AFWC-voorzitter Ankie Verlaan. Hij riep de corporaties op samen te zorgen voor betaalbaar wonen in de stad. Hij benadrukte zijn aandacht voor achterstallig onderhoud: "elke huurder die huur betaalt heeft recht op een goed onderhouden woning." De nieuwe wethouder wilde zijn plannen voor de stad niet voorzien van concrete percentages of aantallen: "Cijfers zijn mooi, maar daar kunnen mensen niet in wonen."

 • 23.06.14
  Aanpassing erfpachtstelsel belangrijkste breuk met verleden

  Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Zo stellen D66, VVD en SP in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. De meest concrete breuk met het PvdA-verleden is echter de aangekondigde afschaffing van het huidige erfpachtsysteem. Kanttekeningen bij enkele onderdelen van het woonprogramma.

 • 13.06.14
  Gerard Anderiesen, bestuurder Stadgenoot
  update 15 juni 2014 22.14 uur

  De nieuwe coalitie heeft geen aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Zo constateert Gerard Anderiesen, bestuurder van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot, na de publicatie van het nieuwe coalitieakkoord. “Welke visie hebben D66, VVD en SP op de ontwikkeling van de IJ-oevers of de voortgang van de stedelijke vernieuwing? De drie partijen hebben er niks over op geschreven; het lijkt wel of we het niet meer over de toekomst van de stad willen hebben.”

 • 13.06.14
  Van links naar rechts Abdeluheb Choho (D66), Eric van der Burg (VVD), Kajsa Ollongren (D66), Simone Kukenheim (D66), Laurens Ivens (SP), Pieter Litjens (VVD). Op de foto ontbreken: Arjan Vliegenthart (SP) en Udo Kock (D66)

  Laurens Ivens wordt de nieuwe wethouder voor Bouwen en Wonen. Ivens (1977) woont met vriendin en kind in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. Hij zit al acht jaar in de gemeenteraad. Ivens is sinds het voorjaar van 1997 lid van de SP en werd een jaar later actief voor de partij. “Omdat de SP op een eerlijke manier de tweedeling tegengaat en altijd blijft kijken naar de realiteit”, zegt hij zelf. Hij is naast raadslid ook actief bij de SP als afdelingsbestuurder. Eerder was hij zeven jaar afdelingsvoorzitter en negen jaar werkzaam als medewerker Verkeer voor de Tweede Kamerfractie.

 • 12.06.14
  Hans van Harten (directeur AFWC)

  Het coalitieakkoord van D66, VVD en SP biedt een goede basis voor gesprek met de corporaties over wonen in Amsterdam. Zo zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, in een eerste reactie op 'Amsterdam is van iedereen'. In vergelijking met de eerdere hervormingsagenda van D66 en GroenLinks is de te handhaven sociale woningvoorraad iets opgehoogd van 178.000 naar 187.000 woningen. "Maar we houden nog voldoende ruimte over om woningen te verkopen en complexen te transformeren."

 • 08.04.14

  Wonen en ruimtelijke ordening komt in bijna alle stadsdelen in handen van een nieuwe bestuurder. D66 speelt een hoofdrol in het woondomein in Nieuw-West, West en Zuid. In Noord gaat de SP over wonen en ruimtelijke ordening. Alleen in Oost blijft wonen een aangelegenheid van de PvdA.
  In Centrum is Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) verantwoordelijk voor de portefeuille bouwen en wonen, monumenten en openbare ruimte. Zij gaat ook over de parkeergarages. Boudewijn Oranje (D66), de voorzitter van bestuurscommissie Centrum, neemt ruimtelijke ordening onder zijn hoede.

 • 11.03.14
  Exit-interview: Freek Ossel vraagt Den Haag ruimte voor lokaal beleid

  Freek Ossel, de Amsterdamse wethouder Wonen Freek Ossel stopt ermee. In zijn bestuursperiode nam de druk op de Amsterdamse woningmarkt verder toe. In Den Haag vond hij de laatste jaren weinig gehoor. Hij pleit nog eenmaal voor maatwerk voor steden als Amsterdam en Utrecht. “We moeten meer ruimte krijgen voor lokaal beleid.”

 • 04.03.14

  De gemeente moet het voortouw nemen in een pandenpool voor leegstaande panden, vindt GroenLinks Amsterdam. Lege ruimte kan benut worden voor initiatieven van bewoners en ondernemers en levert zo welstand en welvaart voor Amsterdam op. Kandidaat-raadslid Zeeger Ernsting presenteerde dit plan tijdens het verkiezingsdebat over leegstand in Pakhuis de Zwijger
.

 • 14.01.14
  De stadsdelen nieuwe stijl gaan alleen nog over de uitvoering

  Het einde van het huidige stadsdeel is nabij. In de stadsdelen nieuwe stijl gaat het alleen nog om de uitvoering. Toekomstige bestuurders vrezen voor onvoldoende deskundige ambtenaren, te geringe beleidsruimte en een nieuwe machtsstrijd met de Stopera.

 • 14.01.14
  Interview: Cis Apeldoorn, de nieuwe directeur cluster Ruimte & Economie

  Ambtelijk Amsterdam ondergaat een grootschalige stoelendans. De vele diensten worden ondergebracht in een viertal clusters. Wonen, het Ontwikkelingsbedrijf en de dienst Ruimtelijke ordening maken straks deel uit van de sector Ruimte & Economie. Beoogd directeur Cis Apeldoorn droomt van een einde aan de ‘wij/zij-cultuur’: “Het gaat er niet om voor welke bestuurder een ambtenaar werkt”.

 • 27.11.13

  Op dinsdag 17 december worden namens de Gemeente Amsterdam drie afzonderlijke prijzen toegekend voor bijzondere verdienste in de Amsterdamse ruimtelijke sector. De alweer zestiende Zuiderkerkprijs wordt door wethouder Van Poelgeest uitgereikt voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Carolien Gehrels reikt de Geurt Brinkgreve Bokaal uit voor het beste renovatie- of herontwikkelingsproject. Juryvoorzitter Marjan Minnesma reikt de Groene Speld uit.

 • 26.11.13

  De kandidatenlijsten van de Amsterdamse politieke partijen voor de Gemeenteraadsverkiezingen bevatten zoveel nieuwe namen, dat een groot deel van de kennis en ervaring op het gebied van wonen en stedelijke ontwikkeling lijkt te verdwijnen. Op de concept-kandidatenlijsten van PvdA, D66 en GroenLinks staan nauwelijks nog namen van kandidaten met kennis en ervaring op dit terrein. Enkele PvdA-prominenten zijn een actie begonnen om onder andere Michiel Mulder hoger op de lijst te krijgen.

 • 13.06.13

  De Amsterdamse PvdA-wethouder Freek Ossel van Wonen verlaat volgend jaar de gemeentepolitiek. Zo heeft hij aan zijn partij laten weten. Ossel (59) volgde in 2007 wethouder Buyne op voor de portefeuille Werk en Inkomen. In 2010 nam het hij plaats in het PvdA-VVD-GroenLinks-college als portefeuillehouder wonen, haven en armoede.

 • 15.04.13

  Marc Calon (52) blijft de komende vier jaar voorzitter van Aedes, zo stelt het bestuur van de branchevereniging voor.
  Calon werd in 2009 voorzitter van Aedes. Volgens het bestuur is hij ‘de juiste man op de juiste plek’. Calon heeft in de afgelopen jaren de branchevereniging terug op de kaart gezet en relaties met belanghouders hersteld. Corporaties, maar ook externe stakeholders lieten het bestuur weten dat zij hem waarderen om zijn kennis van zaken en omdat hij stelling durft te nemen.

 • 16.03.13
  Exit-interview: CFV-directeur Jan van der Moolen

  Jan van der Moolen was vijftien jaar directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de corporaties. Vorige maand nam hij afscheid. Sinds 2007 kreeg hij meer dan een dozijn grote incidenten op zijn bord. Hij kwam daarbij in aanraking met zonnekoninggedrag, gebrek aan moreel besef en falend leiderschap.

 • 23.01.13

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft met ruime meerderheid een SP-motie aangenomen waarin de regeringsplannen om de huurmarkt te herzien worden afgewezen. Men vreest dat de huren in Amsterdam onbetaalbaar worden en dat renovaties en nieuwbouw stil komen te leggen. Alleen de VVD stemde tegen. Volgens SP-raadslid Remine Alberts zijn de plannen 'rampzalig' voor de stad.

 • 17.12.12
  update: 18 december

  Particuliere eigenaren krijgen toch geen extra ruimte om gereguleerde woningen te splitsen en vervolgens te verkopen. Wethouder Freek Ossel komt terug op het extra splitsingsquotum van 1000 woningen dat hij ruim een jaar geleden aankondigde. Hij maakt zich zorgen of er voldoende betaalbare huurwoningen overblijven.

 • 20.09.12

  Directeuren en commissarissen van woningbouwcorporaties moeten in de toekomst allemaal een geschiktheidstest ondergaan, vindt de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties. Volgens VTW-voorzitter Heino van Essen moet de test gelden voor zowel nieuwe benoemingen, als voor zittende directeuren en toezichthouders.

 • 16.01.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  Groei eigenwoningbezit stagneert

 • 04.01.12

  Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW 

  Loek Hermans is per 1 januari afgetreden als voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De reden is volgens het WSW dat nieuwe wetgeving toezichthouders dwingt hun aantal nevenfuncties te beperken. Deze wettelijke beperking zou moeten leiden tot een beter toezicht en benoemingen buiten het 'old boys network'.

 • 22.12.11

  Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

  Het college van B&W wil het short stay beleid verbeteren door minder regels op te leggen en short stay verhuurders beter te ondersteunen. Onder andere de huidige quotum-regeling per stadsdeel verdwijnt.  De beleidsaanpassingen volgen op een evaluatie door Onderzoeksbureau Regioplan. Daaruit blijkt dat het beleid onvoldoende bijdraagt aan de doelen en dat de slagkracht beter kan. Het college volgt adviezen uit de evaluatie op.

 • 12.12.11

  Amsterdam tegen afschaffen welstandscommissie

  Wethouder Maarten van Poelgeest is het oneens met het kabinetsbesluit om de welstandscommissies op te heffen. De gemeente blijft gebruik maken van deze onafhankelijke commissies zolang dat kan. De meeste kleine bouwplannen worden in Amsterdam overigens al ambtelijk afgehandeld.

 • 23.11.11

  Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

 • 09.10.11

  Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

  Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

 • 21.09.11

  Inkomensgrens voor alle particuliere huurwoningen onder vrije-sectorgrens

  update: 22-09-2011

 • 20.09.11

  Aantal huisuitzettingen daalt, maar…

  Stilte voor de storm?

  Het aantal ontruimingen daalt al jaren in Amsterdam. De aanpak van ‘Vroeg Eropaf’, waarbij maatschappelijk werk en woningcorporaties samenwerken, werpt zijn vruchten af. Toch lijkt het tij te keren. Een crisisbericht uit Amsterdam-Zuidoost.
  Meeste ontruimingen in Zuidoost
   
  2008
 • 20.09.11

  Braakliggende terreinen in kaart gebracht

  Gezocht: tijdelijke gebruikers

  Door de crisis komen steeds meer terreinen in de regio Amsterdam braak te liggen. Geplande nieuwbouw is op de lange baan geschoven of helemaal geschrapt. Wat te doen met al die verpieterende stukjes grond? Kunstenaars, spelende kinderen en ‘stadsboeren’ weten er wel raad mee.
  Digitale kaart
 • 20.09.11

  Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren

  Normen voor leegstandsbeheer

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.
 • 20.09.11
  Voorrang voor eigen starters
  De wachttijden voor een sociale huurwoningen lopen ook in Zaanstad enorm op. De gemeente werd bovendien onaangenaam verrast door het besluit van minister Donner om de huurgrens van alle huurwoningen in de Amsterdamse stadsregio te verhogen (met 15 tot 25 extra punten), behalve in de Zaanstreek. Wethouder Olthof vreest daardoor extra druk op de lokale sociale woningmarkt. Voor hem extra reden te pleiten voor voorrangsregelingen voor eigen inwoners van Zaanstad en Wormerland.
 • 20.09.11
  Amsterdams college komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling

  Het woonruimteverdelingssysteem in Amsterdam gaat op de schop. Het college heeft begin juli een voorstel naar de raad gestuurd waarin de overheidsbemoeienis flink wordt beperkt. De reikwijdte van de huisvestingsvergunning voor goedkope huurwoningen wordt sterk verkleind. Ook schrapt de wethouder in het aantal urgentiecategorieën en op handhavingscapaciteit. Ten slotte komt er een nieuw verdeelmodel met onder andere ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. Na de gemeenteraad moet ook de stadsregio daarmee akkoord gaan.

 • 20.09.11

  Exit-interview Frank Bijdendijk, bestuurder Stadgenoot

  Op zoek naar een nieuw ideaal

 • 13.07.11

  Amsterdam beperkt huisvestingsvergunning

  update, 14 juli 2011

 • 05.07.11

  Debat over erfpacht laait op

 • 11.05.11

  Amsterdam wil nieuwe aanpak om schaarse huurwoningen te verdelen

  Woonruimteverdeling op de schop

  Het woonruimteverdelingssysteem in Amsterdam gaat op de helling. Althans, daar koerst wethouder Freek Ossel op aan. De geschiedenis leert echter dat vergaande voorstellen rond dit thema vele nota’s en discussies later veelal eindigen in kleine bijstellingen. Maar dit keer is er één verschil: de gemeente Amsterdam moet fors bezuinigen. De nieuwe aanpak moet in ieder geval goedkoper worden.
 • 22.04.11

  Ymere rond 2010 financieel gezond af

  Ymere toont zich crisisbestendig. De woningcorporatie investeerde in 2010  € 354 miljoen in haar eigen woningbezit en sloot het jaar af met  € 64 miljoen nettowinst. De corporatie heeft de tering naar de nering gezet. In het verleden rekende Ymere op een investeringsvolume van 450 tot 500 miljoen euro per jaar. In totaal leverde Ymere 1.900 nieuwe en gerenoveerde woningen op en werden 195 wijkaanpakprojecten succesvol uitgevoerd. Ymere startte verder in 2010 met nieuwbouw en renovatie van ruim 1.200 woningen. 

 • 15.04.11

  Vereveningsfonds uit de rode cijfers

  Amsterdam heeft het dreigende tekort van ruim 700 miljoen euro in de ruimtelijke sector weggewerkt. Een pakket van maatregelen levert ongeveer 862 miljoen euro aan besparingen op. Dat blijkt uit de doorrekening van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf. De besparing  wordt vooral gerealiseerd door bouwplannen te schrappen. Wethouder Van Poelgeest wil overigens nog 6000 woningen uit de bouwplannen voor de komende jaren schrappen.

 • 18.03.11

  Inkomensgrens corporatiewoningen noopt tot heroriëntatie

  Gezocht: woningen voor middeninkomens 

  Sinds 1 januari geldt de Brusselse richtlijn dat corporaties negentig procent van hun woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro. Dat pakt vervelend uit voor de inkomensgroep die daar net boven zit. Welke mogelijkheden zijn er om het woningaanbod voor deze groep te vergroten? Een verkenning.
 • 26.01.11

  Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan

  Nauwelijks een week nadat de wethouders Ossel van Van Poelgeest plannen voor de aanpak van leegstand ontvouwden, gaat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord met aanvullende voorstellen van de PvdA om het ombouwen van lege kantoren te bespoedigen. De voorstellen liggen overigens grotendeels in lijn met de voorgestelde aanpak van het college.

 • 25.01.11

  Gemeentelijke financiering woonbegeleiding staat ter discussie

  Toekomst woon-leer-werkprojecten onzeker

  De toekomst van de vijf woon-leer-werkprojecten (WLW) in de stad is onzeker. In deze projecten worden ruim honderd jongeren tussen de 18 en 26 jaar begeleid naar school en werk. De centrale stad financiert nu voor vier projecten de begeleiding, maar of dat op termijn ook zo blijft is onzeker geworden. Voor het RIVA-project in Nieuw-West lijkt het doek al gevallen nog voor het is gestart.
 • 25.01.11

  Twintigers sterk afhankelijk van particuliere huur- en koopmarkt

  Naar de grote stad!

  Terwijl de Amsterdamse woningmarkt vaak op slot lijkt te zitten, vinden elk jaar meer dan 27.000 twintigers woonruimte in de hoofdstad, vaak ook nog in de binnenstad. Dat zijn lang niet allemaal studenten; de groep nieuwkomers tussen de 25 en 29 jaar is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ze worden vooral bediend door de particuliere huur- en koopsector.
 • 25.01.11

  Corporaties willen stijgende onderhoudskosten beteugelen

  “We kijken of het ook een jaar later kan”

  Weinig in de relatie huurder-verhuurder ligt zo gevoelig als onderhoud. Toch hebben huurders niet veel inzicht in het onderhoudsbeleid van hun corporaties. En wat gaat er gebeuren nu corporaties de broekriem moeten aanhalen? Een poging een grijs gebied in te kleuren.

   

 • 25.01.11
  Interview met wethouder Freek Ossel

  Vanaf deze collegeperiode gaat wethouder Freek Ossel over de portefeuille Wonen en Wijken. Koud in functie ervoer hij door de ‘Pied à terre-affaire’ dat het beleid in deze sector snel emoties oproept. Volgens De Telegraaf werden “hoogleraren, architecten en topmannen uit het bedrijfsleven de stad uitgejaagd” door de gemeentelijke beperkingen voor tweedewoningbezit. Ossel versoepelde de regels. Dit jaar houdt hij nog veel meer regels en ingesleten praktijken tegen het licht. Daarvoor is ook een financiële noodzaak. Er moet flink worden bezuinigd.

 • 25.01.11
  Gemeente en corporaties bezorgen elkaar met nieuw akkoord financiële ruimte

  Na maanden onderhandelen werden gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging het half december 2010 eens over Bouwen aan de Stad II. Daarmee ligt er weer een omvangrijk pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken voor de komende vier jaar. Dankzij het akkoord kan Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds en krijgen corporaties meer en langer de ruimte om woningen te verkopen. Corporaties gaan extra investeren in energiebesparing. Het adagium van de ‘ongedeelde stad’ blijft overeind.

Pagina's