Overheidsbeleid Landelijk

 • 12.07.16

  De inkomensafhankelijke huurverhoging die drie jaar geleden werd ingevoerd heeft niet voor meer doorstroming van ‘goedkope scheefwoners’ gezorgd. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO.

 • 08.07.16

  Een Amsterdammers die via Airbnb of een vergelijkbare site zijn woning wil verhuren, moet dat straks verplicht melden bij de gemeente. De Tweede Kamer nam gister een motie aan die gemeenten de mogelijkheid zo'n meldplicht in te voeren. Amsterdam is dat zeker van plan. Volgens wethouder Laurens Ivens gaat hiermee "een langgekoesterde Amsterdamse wens van gemeenteraad en college in vervulling". Ivens: "Het meldpunt zorgt voor een nieuw en krachtig wapen in de strijd tegen illegale hotels.

 • 06.07.16

  De landelijke overheid stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het Fonds gaat huiseigenaren leningen verstrekken om funderingherstel van hun woning mogelijk te maken. Streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Maar dan moeten eerst ook andere betrokken partijen - banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen - over de brug komen. Doel is te komen tot een bedrag van 100 miljoen euro, waarmee 2000 funderingsleningen kunnen worden verstrekt.

 • 01.07.16
  Costa Rica

  Sinds vandaag mogen sociale huurwoningen met een vijfjaarscontract aan jongeren worden verhuurd. Thijs Janssen (22) was de symbolische eerste jongere die het contract ondertekende van zijn nieuwbouwwoning in het appartementencomplex Costa Rica aan de Oostelijke Handelskade. Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) was aanwezig bij de ondertekening. Zij stond aan de basis van de initiatiefwet die deze tijdelijke contracten mogelijk maakt. In Costa Rica worden 57 woningen met een jongerencontract verhuurd.

 • 28.06.16
  Update 15 juli
 • 21.06.16

  De Amsterdamse corporaties kunnen een premie van 20.000 euro per sociale nieuwbouwwoning tegemoet zien van minister Blok. Formeel gaat het om aftrek van de verhuurderheffing. Voor elke nieuwe sociale huurwoning in schaarstegebieden is de aftrek 20.000 euro; in de rest van het land is het 10.000 euro. Het gaat om woningen die tussen 2017 en 2021 worden gebouwd. Voorwaarde is dat de huur onder de aftoppingsgrens blijft (ongeveer 600 euro).

 • 21.06.16

  Voor een fundamentele herziening van de verhuurderheffing is geen aanleiding. Dat schrijft minister Blok (Wonen) bij de evaluatie van de heffing die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze conclusie staat diametraal tegenover een recente evaluatie van de heffing door de COELO.

 • 09.06.16

  Wetenschappers zeggen het nu ook. De verhuurderheffing is een onding. Het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) constateert dat de heffing zorgt voor perverse prikkels en uit rechtvaardigheidsoogpunt moeilijk te verdedigen valt. De belasting drijft de huren van sociale huurwoningen op zorgt ervoor dat vooral huurders opdraaien voor het vullen van de staatskas. De heffing voldoet niet aan het draagkrachtbeginsel, is het vernietigende oordeel van de COELO. Daarbij heeft de heffing ervoor gezorgd dat de investeringen van corporaties sterk zijn teruggelopen.

 • 18.04.16

  Morgen trekken de Amsterdamse en Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA, SP en verschillende huurdersorganisaties naar Den Haag om zich te verzetten tegen de 'Blokhokken'. Minister Blok wil de puntentelling in die steden zodanig aanpassen dat kleine nieuwbouwwoningen (tot 40m2) al in de vrije sector vallen. Blok hoopt zo de nieuwbouwproductie te bespoedigen. De steden zelf zijn faliekant tegen omdat ze vooral een prijsopdrijvende werking van de maatregel verwachten.

 • 18.04.16
  Arjan Vliegenthart

  De vier grote steden dreigen een afspraak met het rijk over de huisvesting van bijna achtduizend statushouders te verscheuren. Volgens de steden wil het Rijk maar niet met voldoende financiële compensatie over de brug komen. Na maanden overleg zou er nog altijd een gat zijn van honderden miljoenen tussen wat de gemeenten denken nodig te hebben en wat het Rijk biedt.

 • 13.04.16

  De Eerste Kamer heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Dat betekent dat op 1 januari 2017 de huursombenadering wordt ingevoerd. Ook komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten.

 • 07.04.16

  De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. De netto woonuitgaven van eigenaren-bewoners zijn gedaald door lagere hypotheekuitgaven en lagere andere woonuitgaven. De netto woonquote voor kopers is gedaald van 30,1 procent in 2012 naar 27,2 in 2015. In dezelfde periode steeg de netto woonquote voor huurders van 33,9 naar 36,0 procent, aldus het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON2015)

 • 30.03.16

  Het kabinet wil in 2017 forse bezuinigen op de huurtoeslag. De reden is dat de uitgaven blijven oplopen en de ramingen overstijgt. Volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, schat de regering de uitgaven al jaren bewust te laag in. Het grote tekort wordt zo gecreëerd. Aedes benadrukt dat ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens broodnodig is.

 • 16.03.16
  Huursombenadering: simpeler wordt het niet, wel eerlijker

  Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt, lijkt de introductie van een nieuwe systematiek voor de jaarlijkse huurverhogingen aanstaande. Simpeler gaat het er met de huursombenadering niet op worden, wel eerlijker. De enorme verschillen tussen huren van nieuwe en bestaande huurders zullen afnemen.

 • 16.03.16
  Leidt nieuw puntenstelsel tot vloedgolf aan bezwaarschriften?

  Sinds 1 oktober vorig jaar telt de WOZ-waarde mee bij het vaststellen van de maximale huur die verhuurders van gereguleerde woningen mogen vragen. Daarmee zijn huurders belanghebbenden en kunnen ze bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar hoe zinvol is dat?

 • 07.03.16

  De Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Ook blijft voor 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging bestaan. Dat is de uitkomst van een debat vorige week in de Tweede Kamer over de wet Gegevensverstrekking Belastingdienst.

 • 24.02.16
  PakhuisNUL20-debat 22-02-2016

  Bij het PakhuisNUL20-debat over tijdelijke verhuur raakten de gemoederen maandagavond flink verhit. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) kwam in aanvaring met een actiegroep die in de Kolenkitbuurt strijdt tegen tijdelijke huurcontracten. Onderwerp van het debat was nieuwe wetgeving die meer tijdelijke huur mogelijk maakt.

 • 24.02.16
  Nieuwe wetgeving zorgt voor meer tijdelijke huur

  Met de wet Doorstroming Huurmarkt en de initiatiefwet Schouten worden de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verder verruimd. Goed voor de doorstroming zegt de ene partij, een uitholling van het huurrecht zegt de andere.

 • 20.02.16
  Update 22-02-2016

  Minister Blok wil de bouw van kleine vrijesector huurwoningen lucratiever maken en hoopt daarmee de woningproductie in de regio's Amsterdam en Utrecht te stimuleren. Zijn plan stuit op scepsis in die steden. Wethouder Ivens van Amsterdam vraagt zich af welk probleem Blok wil oplossen.

 • 10.02.16

  Vanaf 2017 wordt de jaarlijkse huurverhoging gereguleerd via een huursombenadering. Een uitzondering wordt gemaakt voor huurders met een inkomen boven de 39.000 euro. Er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer op 9 februari aannam.

 • 23.12.15

  Minister Blok heeft het wetsvoorstel 'Doorstroming Huurmarkt' ingediend bij de Tweede Kamer. De wet beperkt de gemiddelde huurstijgingen van woningcorporaties en breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

 • 16.11.15
  Vijf corporatiedirecteuren schetsen hun prioriteiten

  Na de invoering van de nieuwe Woningwet treden corporaties in dialoog met de stakeholders over de toekomstige koers. Of breken zij zich het hoofd over koersdocumenten en ondernemingsplannen. Wat tekent zich af? Vijf directeuren over hun doelgroep, de investeringsagenda en de dringende noodzaak de efficiëntie van de eigen organisatie verder te verbeteren.

 • 26.10.15

  De uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten corporaties en huurders komt in gevaar door weer nieuwe maatregelen van minister Blok. Dat zeggen de wethouders van Utrecht, Den Haag en Amsterdam in een brief aan de Tweede Kamer. Zij pleiten voor meer ruimte voor lokaal beleid. Dat doen ook de Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) in een andere brief aan minister Blok en de Kamer.

 • 16.10.15

  Eén van de grootste woningcorporaties van Nederland, De Key, zegt dat het snel opvangen van vluchtelingen in tijdelijke woningen helemaal niet kan. "Je hebt minimaal een jaar nodig," aldus bestuursvoorzitter Leon Bobbe. Er moet infrastructuur aangelegd, je moet heien en er moeten vele vergunningen geregeld.

 • 13.10.15

  Airbnb verwacht dit jaar zo'n 5,5 miljoen euro toeristenbelasting te betalen aan de gemeente Amsterdam. Dat maakte de woningverhuursite zelf bekend. Met een gemiddelde prijs van 134 euro per nacht zou dat neerkomen op ruim 820 duizend overnachtingen per jaar, aldus berekeningen van de Volkskrant.

 • 12.10.15
  update 15 oktober

  Het kabinet wil statushouders geen voorrang meer geven bij de verdeling van sociale huurwoningen. Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra toch te verbeteren, willen VVD en PvdA de asielzoekers met een verblijfsvergunning plaatsen in "sobere, maar rechtvaardige" huisvesting.

 • 12.10.15

  Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om criminelen of mensen die overlast veroorzaken te weren uit probleemwijken. Ze mogen woningzoekenden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen of screenen op basis van politiegegevens. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok. Het gaat om een uitbreiding van de 'Rotterdamwet'. Die wet maakte het al mogelijk om inkomenseisen te stellen als er veel mensen met een uitkering of laag inkomen in een wijk wonen.

 • 30.09.15

  Van enkele duizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat per 1 oktober de huur omlaag, zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Vanaf oktober telt als gevolg van een wetswijziging de WOZ-waarde mee in de bepaling van de waardering van alle huurwoningen en daarmee ook van de hoogte van de huur. Duizenden sociale huurwoningen van Amsterdamse corporaties hebben daardoor nu minder punten in het woningwaarderingsstelsel dan voorheen.

 • 25.09.15

  In de meerjarenramingen van het kabinet wordt uitgegaan van een verdere verhoging van de verhuurderheffing na 2018. Minister Blok wil bovendien de stijgende uitgaven aan huurtoeslag gaan doorberekenen aan de woningcorporaties. En volgens de site Follow the Money smeedt het ministerie ook plannen om premie te gaan heffen op de staatsgaranties die corporaties op hun leningen krijgen.

 • 16.09.15
  Wooncoöperatie uit Noord wil twee woonblokken overnemen

  Een groeiend aantal huurders wil de eigen woning en woonomgeving beheren. Nu minister Blok de wooncoöperatie wettelijk heeft verankerd in de Woningwet zou dat makkelijker moeten worden. Maar dan is er altijd nog het probleem van de financiering. Wooncoöperatie Copekcabana wijkt daarvoor wellicht naar Duitsland uit.

 • 15.09.15

  Bewonersbedrijven zijn in Nederland sterk in opkomst en veelbelovend, maar hebben vaak nog last van kinderziektes. Het vinden van een succesvol verdienmodel is lastig en starre wetgeving is vaak fnuikend. Gemeenten lijken nog niet klaar voor omgang met bewonersorganisatie van onderop. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de TU Delft (Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB) in hun rapport Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven.

 • 09.09.15

  De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) doen een oproep aan de Tweede Kamer om commerciële verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden niet de ruimte te geven de huren extra te verhogen. Zij maken zich ernstig zorgen over een huurexplosie in de commerciële huursector. Minister Blok wil deze verhuurders toestaan om 2,5 procent boven inflatie te vragen, waar corporaties vanaf volgend jaar de huren gemiddeld 1 procent boven inflatie mogen verhogen.

 • 03.07.15

  Minister Blok wil vanaf juli 2016 de jaarlijkse huurverhogingen via een huursombenadering reguleren. Hij neemt in grote lijnen de voorstellen uit het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes over. Vandaag heeft hij zijn voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. De huurstijgingen worden beperkt en de huurprijs wordt sterker gekoppeld aan de kwaliteit van het huis. Wel wil de minister een periodieke inkomenstoets.

 • 01.07.15

  Een meerderheid van de leden van Aedes (63 procent) heeft afgelopen week tijdens een extra verenigingscongres ingestemd met het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond. Corporaties stemden in met de huurmatiging omdat ze hun huurders betaalbare woningen willen blijven bieden.

 • 19.06.15

  Amsterdamse corporaties mogen ook hun eigen woningbezit niet slopen en vervangen door marktwoningen zonder markttoets. Dat betekent dat als een marktpartij wil bouwen, de corporatie dat niet mag doen. Dat staat expliciet in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) dat de minister op de valreep voor de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet publiceerde. De minister negeert daarmee een motie van de Eerste Kamer. Zowel Woningwet als BTIV treden per 1 juli in werking.

 • 10.06.15
  update 17 juni
 • 09.06.15

  Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014. De betere positie is het resultaat van bezuiniging op de organisatie en het terughoudend investeringsbeleid van de afgelopen jaren. Volgens Rochdale ontstaat daardoor in de komende periode ruimte de huren te matigen, meer te investeren in bestaand bezit, maar ook voor het ophogen van de budgetten voor onderhoud en leefbaarheid.

 • 09.06.15

  De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft in 2014 een netto bedrijfsresultaat geboekt van 129 miljoen euro. Het resultaat is met name te danken aan waardestijging van het vastgoed door een opbloeiende woningmarkt. De papieren winst biedt geen ruimte voor extra investeringen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook huurmatiging is niet aan de orde."Stadgenoot moet vasthouden aan zijn strakke begrotingsdiscipline," zo verklaart bestuursvoorzitter Marien de Langen.

 • 03.06.15
  update 09 juni

  Als het aan Aedes en de Woonbond ligt komt er vanaf 2016 een huursombenadering met een beperkte jaarlijkse huurstijging van maximaal 1 procent boven inflatie, inclusief huurverhoging bij huurderswisseling. Dat staat in het 'sociaal huurakkoord' dat beide partijen hebben gesloten. Minister Blok komt na de zomer met een voorstel voor wijziging van het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen.

 • 29.05.15
  update 1 juni 13.40 uur

  De gemeente Amstelveen wil meer grip op de investeringen van onder meer woningcorporatie Eigen Haard. Garantiestellingen worden voortaan eerst in en met het college van burgemeester en wethouders besproken. Op die manier denkt het college beter zicht te krijgen op financiële risico’s.

 • 22.05.15

  De verhuurderheffing leverde de rijksoverheid 1,224 miljard euro op in 2014. Dat is volgens de Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties 38 miljoen euro meer dan begroot. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk.

 • 23.04.15
  Update 29 april 2015

  "In de afgelopen twee jaar heeft de PvdA deze sociaal democratische parel laten vallen als een baksteen." Dat stelt bestuurder Mieke van den Berg van Eigen Haard over het kabinetsbeleid rond sociale huisvesting. In een opiniebijdrage in het Financieel Dagblad trekt zij fel van leer tegen de PvdA en met name Kamerlid Jacques Monasch.

 • 22.04.15

  De Tweede Kamer is tegen een fusie tussen Woonzorg en Habion. De Kamer heeft minister Blok via drie moties opgeroepen om al het mogelijke te doen om een fusie of personele unie tegen te gaan. De zorghuisvesters Woonzorg Nederland en Habion kondigden eind 2014 aan een fusie te onderzoeken om de "uitdagingen van de seniorenhuisvesting beter op te kunnen pakken."

 • 30.03.15

  De leegstandverordening helpt niet om leegstand tegen te gaan. In de praktijk blijken eigenaren van leegstaande panden eindeloos procederen tegen een leegstandsbeschikking. En anders kunnen hypotheekgevers een verplichte gemeentelijk voordracht voor bewoningn wel blokkeren, aldus de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens.

 • 17.03.15
  update 18 maart 16.00 uur

  De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet. Wel heeft de senaat om twee wijzigingen gevraagd. De verplichte markttoets bij erfpacht moet van tafel en wooncoöperaties moeten meer kansen krijgen.

 • 16.03.15

  Volgens de organisatie protesteerden afgelopen zaterdag in Amsterdam zo'n 2000 huurders tegen de 'huurexplosie' en het verdwijnen van de sociale huurvoorraad.
  Op het Jonas Daniel Meijerplein ageerde Marieke Gorter van de Huurderskaravaan tegen het proces van 'sociale stadszuivering' in de populaire stadswijken. Daarna ging Ruud Kuin, vice voorzitter van de FNV, in op de koopkrachtvermindering voor huurders die extra wordt aangetast door de hoge huren.

 • 10.03.15
  Onzekere toekomst van bedrijfsonroerend goed corporaties

  Met de discussie over de kerntaken van woningcorporaties dreigt één onderwerp onder te sneeuwen: het bedrijfsonroerend goed. Wat zijn de gevolgen van de herziening van de Woningwet? Corporaties en deskundigen geven hun kijk op de zaak.

 • 26.02.15

  Gemeente en woningcorporaties moeten zelf afspraken kunnen maken over het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Dat moet niet met een landelijke norm worden geregeld, zo schrijft het samenwerkingsverband van 32 grote gemeenten (G32) in een brief aan de Eerste Kamer.

 • 26.02.15

  Bij meer dan driekwart van de woningcorporaties zullen de huren op 1 juli minder stijgen dan het kabinet toestaat. Corporaties willen zo hun huurwoningen betaalbaar houden, vooral voor huurders met lage inkomens. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties.
  Voor huishoudens met een inkomen onder de sociale huurwoninggrens (34.229 euro) wordt de huurverhoging in 2015 gemiddeld 1,8 procent. Dat is lager dan de 2,5 procent verhoging die het kabinet dit jaar toestaat. En het is lager dan de huurverhoging van deze groep vorig jaar (3,6 procent).

 • 12.02.15

  De nieuwe Autoriteit Woningcorporaties wordt een organisatieonderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo heeft minister Blok de Tweede Kamer laten weten. De Autoriteit wordt verantwoordelijk voor zowel het financieel toezicht op woningcorporaties, als voor het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit. Tot het takenpakket hoort de implementatie van de nieuwe Woningwet, risicogericht toezicht en bijdragen aan de professionalisering van de sector.

Pagina's