Grondbeleid/Erfpacht

 • 16.06.15
  Slag om bouwlocaties bedreigt middensegment huurmarkt

  De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.

 • 26.02.15
  Tom Berkhout

  Professor Tom Berkhout van de Nyenrode Business Universiteit wordt voorzitter van grondwaardecommissie die de gemeente gaat adviseren over de waarde van eeuwigdurende erfpacht en de methode om van het huidige voortdurende stelsel over te stappen naar het nieuwe. De commissie bestaat verder uit professor Piet Eichholtz van universiteit Maastricht en professor Dirk Brounen van de Universiteit Tilburg. Naar verwachting wordt het advies voor de zomer openbaar gemaakt.

 • 30.09.16

  De gemeente Amsterdam heeft in 2014 voor in totaal 288 miljoen euro aan bouwgrond uitgegeven. Hiervan heeft 151 miljoen euro betrekking op grond voor woningbouw, 85 miljoen euro betreft andere functies zoals winkels, hotels en bedrijfsruimten en 52 miljoen euro is grond ten behoeve van kantoren. De inkomsten uit gronduitgifte zijn weer gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis in 2008 werd behaald. De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling.

 • 12.02.15
  wethouder van der burg

  Kopers krijgen vanaf de zomer van 2016 zelfbouw- en nieuwbouwgrond in eeuwigdurende erfpacht. Daarnaast werkt Amsterdam aan een overstapregeling voor de huidige erfpachters. Het college van burgemeester en wethouders heeft na een consultatieronde het officiële startsein gegeven het 119-jaar oude erfpachtstelsel fundamenteel te wijzigen.

 • 20.11.14

  Amsterdam hervormt het erfpachtstelsel. Het college heeft ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel. Vanaf medio 2016 kunnen Amsterdammers de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit betalen. Canonherzieningen zijn dan verleden tijd.

 • 08.10.14
  Henk Mulder

  De gemeente Almere heeft een vijfde van zijn grondposities afgeboekt. Dat komt neer op een verlies van 104 miljoen euro. Door de crisis op de woningmarkt slaagt Almere er niet in om alle ingekochte grond door te verkopen aan particuliere woningbouwers, corporaties en ontwikkelaars.

 • 31.03.14
  Maarten van Poelgeest

  Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders stelt voor het raadsbesluit over de vernieuwing van het erfpachtstelsel in te trekken. Het nieuwe bestuur krijgt zo de ruimte de vernieuwing zelf vorm te geven. Met dit besluit vervalt ook de grond voor het in mei geplande referendum.

 • 10.03.14

  Voor het eerst in negen jaar bereikt het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam weer een positief resultaat. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een saldo van 103 miljoen euro. Ook de komende vijf jaar zal deze positieve lijn zich voortzetten, zo verwachten de wethouders van Grondzaken en Financiën.

 • 03.02.14

  De bewoners van appartementencomplex Andros in Amsterdam-Oost hebben de grond onder hun woning overgenomen van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee komt er een einde aan een voor hen problematische erfpachtconstructie.

 • 20.12.13

  Bij het referendum over de erfpacht mag alleen voor of tegen de moderniseringsplannen van het college worden gestemd. Het gaat om een correctief referendum. Daarbij blijft de meest heikele kwestie buiten beschouwing: het recht om de grond onder de woning te kopen. Volgens Het Parool zou de gemeenteraad na een pleidooi van burgemeester Van der Laan unaniem hebben besloten niet aan het beginsel van het correctief referendum te tornen.

 • 19.12.13

  De inwoners van Amsterdam mogen zich op 22 mei 2014 uitspreken over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft voldoende geldige handtekeningen verzameld voor het houden van een referendum, zo heeft burgemeester Van der Laan de gemeenteraad afgelopen nacht laten weten. Bureau Onderzoek en Statistiek heeft een steekproef van de aangeleverde handtekeningen genomen en komt uit op 28.259 geldige handtekeningen. Het referendum valt samen met de Europese Verkiezingen.

 • 13.11.13
  Wijken met erfpacht zijn rood gekleurd

  In het nieuwe erfpachtstelsel moet de hoogte van het canonpercentage worden gebaseerd op de reële rente. Zo schrijft wethouder Van Poelgeest in een brief aan de gemeenteraad. Om investeringen in de eigen woning niet te ontmoedigen introduceert Amsterdam bovendien een investeringsaftrek. De VVD reageert tevreden.

 • 18.09.13

  Amsterdam ziet geen aanleiding voor tussentijdse correctie van de grondprijzen voor de bouw van marktwoningen. Zo schrijft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken in een brief aan de raadscommissie. De prijsbewegingen zijn daarvoor te gering. Bovendien zijn het afgelopen half jaar de stichtingskosten met een tot anderhalf procent gedaald, wat de daling van de grondprijzen nog verder dempt.

 • 17.07.13

  Dankzij de steun van de Vereniging Eigen Huis heeft de Stichting Erfpachters Belang (SEBA) in korte tijd bijna 7000 steunbetuigingen opgehaald voor een referendum over de modernisering van het erfpachtstelsel. Daarmee lijkt de eerste hobbel genomen. De indiener heeft op 9 september 6750 steunbetuigingen nodig van Amsterdamse kiesgerechtigden om een inleidend referendumverzoek in te dienen. Voor het daadwerkelijk doorgaan van een referendum zijn vervolgens in totaal 27.000 stemmen nodig.

 • 27.06.13

  Het Amsterdamse college bracht eind mei een voorstel naar buiten om de erfpacht in Amsterdam minder complex, onduidelijk en onvoorspelbaar te maken. Daarin staat niet wat collegepartij VVD eigenlijk wil: eigenaren de mogelijkheid geven hun grond te kopen. Ook CDA en D66 willen af van de verplichte erfpacht. 

 • 22.05.13

  De VVD is niet heel erg te spreken over de voorstellen van het college voor wijziging van het erfpachtstelsel. Er komt geen mogelijkheid voor eigenaren om voortdurende erfpacht om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht. Evenmin kunnen huizenbezitters de grond onder hun woning straks kopen. De PvdA daarentegen is veel positiever gestemd.

 • 22.05.13
  Rode gebieden hebben erfpacht

  Het Amsterdamse erfpachtstelsel wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt vanaf 2014 bij aankoop van de woning op basis van de transactieprijs vastgesteld. En wijzigt pas weer bij het aantreden van een nieuwe eigenaar. Zo ontstaat volgens wethouder Van Poelgeest van Grondzaken veel meer duidelijkheid over de canon. Ook verdwijnt de langjarige afkoop.

 • 10.04.13

  Het gemak waarmee kon worden geleend heeft in de jaren negentig en begin deze eeuw de vraag naar koopwoningen aangewakkerd en daarmee de huizenprijzen doen exploderen. Terwijl het aanbod achterbleef bij de vraag. Zo concludeert de Tijdelijke commissie huizenprijzen in het woensdag gepresenteerde rapport 'Kosten koper'.

 • 26.03.13

  Amsterdam gaat de erfpachtbepaling van zo'n 12.000 inwoners opnieuw bekijken, zo meldt de vereniging Eigen Huis. Aanleiding hiervoor zijn de gegrond verklaarde bezwaren van enkele bewoners uit stadsdeel Zuid.

 • 21.03.13
  update

  In Amsterdam dalen de grondprijzen gemiddeld tien tot vijftien procent. Zo schrijft het college in de Grondprijzenbrief 2013. Mocht de woningmarkt verder dalen, dan volgt mogelijk later dit jaar nog een prijsverlaging.

 • 18.12.12
  Ewout Irrgang

  Er moet wederom fors worden gewied in het Vereveningsfonds. Een team van gerenommeerde experts gaat Amsterdam adviseren over maatregelen en voorstellen om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaande te houden. Zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken aan de gemeenteraad laten weten.

 • 10.07.12

  Erfpachtaanbiedingen van de gemeente Amsterdam zijn onvoldoende voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar. Zo concludeert de Rekenkamer Amsterdam in een onderzoek naar nieuwe aanbiedingen. Meer dan de helft van de erfpachters wijst de aanbieding af. Vervolgens gaat bij acht op de tien erfpachters de vergoeding voor het gebruik van de grond met gemiddeld zeshonderd euro omlaag.

   

 • 18.07.12

  NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam

  De CDA-gemeenteraadsfractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het Amsterdamse erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie. Burgers  hebben geen alternatief.  De gemeente wijzigt tijdens de looptijd van het contract eenzijdig de voorwaarden. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over toekomstige canonverhogingen.

 • 18.07.12

  Debat over erfpacht zwelt aan

  De erfpachtdiscussie is weer terug in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Afgelopen najaar kondigde het college aan het erfpachtstelsel te willen moderniseren. De coalitiepartijen VVD enerzijds en PvdA en GroenLinks anderzijds staan daarbij lijnrecht tegenover elkaar. Wel vinden beide kampen dat het erfpachtbeleid transparanter moet worden en dat huiseigenaren die door stijging van de erfpachtcanon in financiële nood komen moeten worden geholpen.

 • 18.07.12

  Mogelijk einde afkoop erfpacht

  Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken laat onderzoeken of afkoop van erfpacht voor een periode van vijftig of 75 jaar niet beter kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zou de erfpachter een jaarlijkse canon moeten gaan betalen.

 • 10.09.12

  Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde

  Het huidige erfpachtstelsel bemoeilijkt de invoering van Koopgarant in Amsterdam. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD. Toch is de coalitie niet bereid het huidige erfpachtstelsel om te ruilen voor een systeem gebaseerd op eeuwigdurende erfpacht.

 • 02.01.19
  Staatssecretarissen, projectontwikkelaars, corporaties. Wie heeft er de laatste jaren niet publiekelijk zijn ergernis geuit over het grondbeleid van Amsterdam? Remkes betitelt de hoge grondprijzen en erfpachtopbrengsten in dit blad als ‘de eenarmige fruitautomaat van Amsterdam’. Maar kan het anders? Voor Amsterdam bepaalt de waarde van de woning de waarde van de grond. Dat lijkt vreemd, maar daarmee wijkt Amsterdam niet af van de praktijk in andere gemeenten. Het probleem is alleen dat de woningen de grond zo duur maken. De wondere wereld van de grondprijs.
 • 19.10.20
  “Reorganiseren hoort er tegenwoordig gewoon bij”

  Vanaf 1 januari heeft Amsterdam een nieuwe organisatiestructuur op het gebied van bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling. De Dienst Ruimtelijke Ordening blijft wat hij is, maar verder verandert alles. Het huidige Grondbedrijf fuseert met de ‘bouwpoot ‘ van de Stedelijke Woningdienst (SWD); de SWD-onderdelen die te maken hebben met vergunningverlening en inspectie (bouw- en woningtoezicht) worden ondergebracht bij de Milieudienst. Die dienst gaat Dienst Milieu en Bouwen (DMB) heten; de leiding blijft bij Joke Goedhart. Het ‘restant’ van de SWD wordt de Dienst Wonen.

Pagina's