AEDES NIEUWS

 • 06.01.20

  Verduurzamen van huurwoningen is kostbaar voor corporaties. Er moet van alles gebeuren, van beter isoleren tot overstappen op een andere warmtebron. De Friese corporatie Thús Wonen wil de kosten daarvan niet doorbelasten aan haar huurders.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Heeft uw corporatie woningen die zijn aangesloten op een warmtenet? Dan kunnen uw huurders niet van energieleverancier wisselen. De Warmtewet beschermt deze consumenten sinds 1 januari 2014. De wet is op 1 juli 2019 en op 1 januari 2020 gewijzigd.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningcorporaties hebben vanuit het Klimaatakkoord ingewikkelde energievraagstukken op te lossen. De toolkit Energietransitierekenmodellen van Netbeheer Nederland helpt corporaties om dat sneller en effectiever te doen. De toolkit koppelt partijen met een energievraagstuk aan instrumenten om oplossingen te vinden.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Met de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050 hebben corporaties in beeld gebracht hoe zij richting 2050 een CO2-neutrale energievoorziening van hun woningen gaan realiseren. Om in de uitvoering van de plannen beter te kunnen sturen op CO2-reductie hebben corporaties instrumenten nodig.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningen verduurzamen is kostbaar. Bij nul-op-de-meter-woningen (NOM) kan de corporatie aan de zittende huurder een energieprestatievergoeding (EPV) vragen. De EPV is een aparte maandelijkse vergoeding, naast de huur en servicekosten. Corporaties kunnen de EPV toepassen bij zowel nieuwbouw als renovatie.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Huurwoningen verduurzamen kost veel geld, maar leidt tot besparing op de energierekening van huurders. Corporaties kunnen meer huizen verduurzamen als ze die besparing (deels) kunnen doorberekenen in de huur. De totale woonlasten van de huurder (huur en energierekening) gaan dan niet omhoog. Dat noemen we de woonlastenbenadering.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Nederland moet in 2030 minimaal 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990 en voor 2050 moet die uitstoot met 95 procent gedaald zijn. Dit zijn de belangrijkste doelen van het Klimaatakkoord dat het kabinet-Rutte op 28 juni 2019 presenteerde. Wat betekent dit voor de corporatiesector?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Corporaties hebben als doel dat al hun huurwoningen CO2-neutraal zijn in 2050. Dit betekent dat de energievoorziening van die woningen dan CO2-neutraal is. In het duurzaamheidsbeleid legt een corporatie vast hoe zij dit langetermijndoel strategisch gaat realiseren. Bij het uitvoeren van het strategisch duurzaamheidsbeleid is samenwerking met onder meer andere corporaties, bewoners, gemeenten en marktpartijen essentieel.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Verduurzaming van een woning leidt vaak tot een lagere energierekening voor de huurder. De meeste corporaties vragen daarom om een huurverhoging die is gebaseerd op deze besparing. Op die manier kan een corporatie verduurzamingsmaatregelen gedeeltelijk financieren. De huurverhoging is dus een vergoeding voor de kosten van de verduurzaming.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Volgens Europa daalt het energiegebruik van gebouwen onvoldoende om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarom stemden het Europees Parlement en de Raad in met de herziening van de Energie Prestatie van Gebouwen richtlijn (EPBD). Wat betekent dit voor corporaties?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningcorporaties krijgen per 1 januari 2021 te maken met een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA8800.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Het Klimaatakkoord bevat concrete plannen voor de opwekking van duurzame energie en voor de warmtetransitie van de bebouwde omgeving. Om dit akkoord in de regio vorm te geven, ontwikkelen gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven en provincies een Regionale Energie Strategie. Voor corporaties is het belangrijk om mee te praten.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  In de komende jaren gaan steeds meer huurwoningen over op duurzame energiebronnen. Wat zijn de lokale alternatieven als gasaansluitingen uit wijken verdwijnen? Welke kansen zijn er in de omgeving voor bodem- en zonne-energie? Om de juiste keuzes te maken, hebben corporaties inzicht nodig in de bestaande en potentiële natuurlijke energiebronnen in de omgeving.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Warmtenetten kunnen een belangrijk en betaalbaar alternatief zijn voor aardgas en daarmee een aantrekkelijke manier om bestaande woningen op termijn CO₂-neutraal te maken. Wat is een warmtenet en welke partijen werken daarbij samen? En wat betekent aansluiting op een warmtenet voor de woning én voor de huurder?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  In de energietransitie kunnen woningcorporaties ervoor kiezen om cv-installaties te vervangen door warmtepompen. Daarbij moeten corporaties erop letten dat de woningen goed zijn geïsoleerd. Welke warmtepomp geschikt is, hangt af van de mate van isolatie.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  In 2017 spraken corporaties de ambitie uit al hun woningen voor 2050 CO2-neutraal te maken: dit betekent met een CO2-neutrale energievoorziening. De eerste stap in deze opgave was het invullen van de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050. Het overgrote deel van de corporaties heeft de routekaart ingevuld. Wat zijn de resultaten en hoe gaat het verder?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Corporaties die zonnepanelen aanbrengen vragen daar vaak een vergoeding voor via de huur, servicekosten of energieprestatievergoeding (EPV). De stroom die de zonnepanelen terugleveren aan het net, wordt afgetrokken van het energieverbruik. Deze salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2023 afgebouwd. De opgewekte stroom brengt straks minder op, waardoor de woonlasten van huurders stijgen.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Nederland wil in 2050 grondstoffenneutraal zijn. Hierover staan bindende afspraken in het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Woningcorporaties krijgen hier ook mee te maken. Zij zullen het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw moeten beperken. Steeds meer corporaties formuleren doelstellingen voor circulariteit.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  De Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen. Dat is het doel van de Startmotor. De ambitie: tot en met 2022 minimaal 100.000 corporatiewoningen versneld van het aardgas afhalen en aansluiten op bestaande warmtenetten. Aedes neemt het voortouw in de uitvoering van het project. Via twee routes: gecoördineerde aansluitingen op warmtenetten én gezamenlijke uitvraag van isolatie of warmtepompen. Die tweede route is de Renovatieversneller.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  In het Klimaatakkoord staan afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. Eén van de voornemens is dat woningen geen aardgas meer gebruiken voor verwarming, warm water en koken. Voor woningen die corporaties blijven verhuren tot na 2050 zijn alternatieven nodig. Wat is de relatie van de energietransitie met de vastgoedaanpak? En waar moeten corporaties op letten voor een no-regret aanpak gebaseerd op woningtypologie en standaarden die in ontwikkeling zijn?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Het verduurzamen van woningen kost geld. Met een aantal landelijke subsidieregelingen komt de overheid corporaties tegemoet in de kosten. Daarnaast zijn er lokale, provinciale en Europese regelingen.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Bij het verduurzamen van huurwoningen spelen ook ontwikkelingen in het opdrachtgeverschap een belangrijke rol. Corporaties schrijven in aanbestedingen vaak niet meer precies voor welke maatregelen nodig zijn. In plaats daarvan formuleren zij de energieprestatie die een woning moet leveren: regisserend opdrachtgeverschap.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningcorporaties die zonnepanelen plaatsen, kunnen de huurders daarvoor een vergoeding vragen. Hoe ze die vergoeding verrekenen, hangt af van de manier waarop de panelen zijn geplaatst. Kosten voor panelen die als roerende goederen zijn geplaatst, kan de corporatie alleen verrekenen via de servicekosten. Zijn de panelen als onroerend goed geplaatst, dan mag dat niet.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Om wijken los te koppelen van het aardgas kunnen gemeenten subsidie krijgen van het rijk: de subsidie proeftuinen. De proeftuinen zijn bedoeld om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken, zodat andere gemeenten daar in de toekomst van kunnen leren. In de proeftuinwijken werken gemeenten vaak samen met corporaties.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Het geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze gebruiken om hun huurwoningen te verduurzamen. Daarmee verminderen ze CO2-uitstoot en helpen ze tegelijkertijd huurders aan een lagere energierekening. Dit voorstel komt van Urgenda en ruim 150 corporatiebestuurders.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Met zonnepanelen en zonneboilers kan op een duurzame manier elektriciteit of warmte worden opgewekt. Woningcorporaties die hiermee aan de slag willen, lopen vaak met vragen rond. Hoe financier je bijvoorbeeld zonnepanelen en hoe zit het met beheer en onderhoud?

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Het eerste ijkpunt op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050 is 2021: dan hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is afgesproken in het Convenant Energiebesparing Huursector uit 2012, een onderdeel van het Energieakkoord. Dit Energieakkoord is een overeenkomst uit 2013 tussen 47 maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder Aedes.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Iedere gemeente maakt een Transitievisie Warmte. Daaruit volgt een gedetailleerde uitwerking per wijk. Dit zijn de wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat onder andere de definitieve keus voor een alternatieve energiestructuur. Voor woningcorporaties staat betaalbaarheid van alternatieve energiebronnen centraal. Om die betaalbaarheid te garanderen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Gemeenten bepalen wanneer ze woningen wijk voor wijk loskoppelen van het aardgas en leggen dit vast in de Transitievisie Warmte. Deze transitievisie heeft gevolgen voor de duurzaamheidsstrategie van woningcorporaties. Corporaties moeten er dan ook voor zorgen dat ze vanaf de start met de gemeenten meepraten.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Huizen gebouwd voor 1964 vormen een lastige categorie: te goed om te slopen, maar duur om te isoleren. Dat isoleren gebeurt steeds meer aan de buitenkant: het hele huis wordt warm ingepakt. Door de isolatie is het behaaglijk in de woonkamer, maar in de slaapkamer is het snel te warm. Zonde van de isolatie op die plek. In Enschede pakt corporatie Domijn het anders aan.

  Aedes Net
 • 01.01.20

  De afdeling Sectorontwikkeling en -professionalisering stimuleert samen met leden en partners de ontwikkeling, professionalisering en innovatie in de sector.

  Aedes Net
 • 01.01.20

  De afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt.

  Aedes Net
 • 24.12.19

  Het kantoor van Aedes is gesloten van woensdag 25 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020. Op donderdag 2 januari zijn wij weer bereikbaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start van 2020.  

   

  Aedes Net
 • 23.12.19

  Housing Europe heeft veel belangstelling voor de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. In haar laatste nieuwsbrief besteedde de Europese Federatie van sociale woningbouw uitgebreid aandacht aan dit initiatief waarbij zes teams een jaar op een vernieuwende manier werkten aan innovatieve oplossingen voor hardnekkige vraagstukken van corporaties.

  Aedes Net
 • 22.12.19

  De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor een stabiele en professionele ondersteuning van de werkorganisatie. Het betreft ICT, Financiële zaken, Personeelszaken en de gehele Facilitaire ondersteuning.

  Aedes Net
 • 20.12.19

  Het kabinet komt met een wetsvoorstel waardoor mede-eigenaren van huurwoningen weer verhuurderheffing moeten betalen. Dat was gestopt na een uitspraak van de Hoge Raad. De wetswijziging heeft gevolgen voor woningcorporaties die samen met andere eigenaren woningen verhuren.

  Aedes Net
 • 20.12.19

  Van een te duur en enigszins log bolwerk is Mitros de afgelopen jaren veranderd in een simpele, klantgerichte en innovatieve organisatie. Eén van de eerste maatregelen om de organisatie ‘simpeler’ te maken, was het terugbrengen van het aantal vestigingen naar één. Dit bracht niet alleen financiële voordelen, maar bevorderde ook de teamgeest.

  Aedes Net
 • 20.12.19

  Asbestsaneringen kunnen sneller en goedkoper, maar het asbeststelsel laat dat niet toe. Daar moet staatssecretaris Van Ark (SZW) verandering in brengen. De Tweede Kamer heeft een motie met deze strekking van de Kamerleden Stoffer (SGP) en Von Martels (CDA) aangenomen. Aedes heeft al eerder aandacht gevraagd voor innovatie in de asbestsector en gaat ervan uit dat staatssecretaris Van Ark daar werk van zal maken.

  Aedes Net
 • 20.12.19

  Woningcorporaties krijgen per 1 juli 2020 te maken met een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA8800.

  Aedes Net
 • 20.12.19

  Woningcorporaties krijgen per 1 januari 2021 te maken met een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA8800.

  Aedes Net

Pagina's