AEDES NIEUWS

 • 22.04.20

  De coronacrisis heeft ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven. Aannemers en bouwbedrijven zien hun portefeuille leeglopen. Om te voorkomen dat bedrijven mensen moeten ontslaan, plannen woningcorporaties bepaalde bouw- en renovatiewerkzaamheden anders in. In Enschede halen ze onderhoudswerkzaamheden waar mogelijk naar voren. De gemeente Den Bosch houdt de vaart in bouwplannen met online informatie- en inspraakavonden.

  Aedes Net
 • 22.04.20

  Het eerste webinar van het ambassadeursnetwerk risicomanagement van donderdag 16 april 2020 ging over de risico’s rondom de coronacrisis. Met meer dan 120 deelnemers was het webinar van Aedes, adviesbureau NARIS en AON Global Risk Consulting een succes. Corporaties uit heel Nederland deden mee.

  Aedes Net
 • 22.04.20

  Een nieuw stelsel voor toezicht  op de kwaliteit in de bouw is aanstaande. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht.  Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet.

  Aedes Net
 • 21.04.20

  Een plek om te wonen staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject, oftewel: herstel begint bij een huis. Dat is de kern van het rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving dat verscheen op dinsdag 21 april 2020. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en woningcorporaties helpen hen daarbij.

  Aedes Net
 • 21.04.20

  Op Koningsdag naar de Vrijmarkt, barbecueën op straat en massaal feestvieren, dat zit er dit jaar niet in. We blijven allemaal thuis. Koningsdag 2020 is vanwege de coronacrisis omgedoopt tot Woningsdag. Wij willen deze maandag 27 april 2020 extra kleur geven en hebben vast een kleurplaat laten maken die jullie kunnen verspreiden onder huurders. Wat doen jullie?

  Aedes Net
 • 21.04.20

  De woningcorporaties hebben afgesproken om de komende jaren minimaal 100.000 woningen versneld van het aardgas af te halen, onder andere via aansluitingen op warmtenetten. Aedes biedt daarom aan haar leden verschillende instrumenten die kunnen helpen in het proces.

  Aedes Net
 • 20.04.20

  Anderhalf jaar lang jonge veelbelovende starters aan de slag in uw organisatie? Mensen in huis die met een frisse blik kijken naar complexe vraagstukken en creatieve oplossingen bedenken? Meld uw corporatie aan voor Talent in Huis. Inschrijven voor deze dertiende editie van het traineeprogramma kan tot 15 mei 2020.

  Aedes Net
 • 20.04.20

  Woningcorporaties nemen maatregelen om huishoudens te helpen die relatief te duur wonen, het zogenoemd specifiek maatwerk. Eerder dit jaar inventariseerde Aedes hoe corporaties dit maatwerk vormgeven. De resultaten van deze inventarisatie zijn nu gebundeld in de Handreiking: Lokale voorbeelden van specifiek maatwerk.

  Aedes Net
 • 17.04.20

  Woningcorporaties laten huurders tijdens de coronacrisis niet in de steek. Zij zoeken een oplossing op maat voor elke huurder die minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft om zijn woonlasten te betalen. Zeker in deze uitzonderlijke periode leveren corporaties maatwerk, juist voor de mensen die het hardst zijn getroffen.

  Aedes Net
 • 17.04.20

  Op verzoek van Aedes heeft Johan Conijn (Finance Ideas) mogelijke consequenties van de coronacrisis voor de woningmarkt en de corporatiesector in kaart gebracht. Een inschatting die uiteraard nog met grote onzekerheden gepaard gaat. Zoals Conijn zegt: ‘We kijken nog door een dichte mist, maar toch, een eerste schets’.

  Aedes Net
 • 17.04.20

  Hier vindt u de woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Peildatum is 1 april 2020. U kunt zoeken op naam van de corporatie en op (hoofd)vestigingsplaats. In deze pdf een lijst met Antilliaanse woningcorporaties geassocieerd met Aedes.

  Aedes Net
 • 17.04.20

  Stel je een naoorlogse wijk voor met praktisch alleen gestapelde bouw. Voor 60 procent in handen van één corporatie, met bezit in 17 van de in totaal 29 Verenigingen van Eigenaren (VvE). Om aardgas uit te faseren en een haalbare en betaalbare transitie naar het warmtenet mogelijk te maken, is instemming van álle eigenaren nodig. Besluitvorming bij VvE’s duurt lang en is complex. Weinig marktpartijen richten zich op deze doelgroep. Terwijl een passend aanbod voor álle bewoners nodig is om een warmtenet te kunnen realiseren.

  Aedes Net
 • 15.04.20

  Woningcorporaties werken met het protocol Samen veilig doorwerken om bouw en onderhoud tijdens de coronacrisis te laten doorgaan. De Helpdesk Corona Bouw & Techniek geeft corporaties antwoord op acht praktische vragen.

  Een uitgebreid overzicht van veel gestelde vragen staat op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

  Aedes Net
 • 15.04.20

  De Woonbond en Aedes pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande bouwimpuls-regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.

  Aedes Net
 • 15.04.20

  Woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om ongeveer 55.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te krijgen: het Startmotorkader. De aansluiting op het warmtenet is woonlastenneutraal; de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening.

  Aedes Net
 • 15.04.20

  De afgelopen maanden hebben steeds meer woningcorporaties aangegeven dat ze willen meedoen aan het Startmotorkader. Dat wil zeggen dat zij graag de mogelijkheden willen onderzoeken om woningen aan te sluiten op een warmtenet.

  Aedes Net
 • 15.04.20

  In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen hebben warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee partijen op projectniveau gezamenlijk sneller tot afspraken kunnen komen.

  Aedes Net
 • 14.04.20

  Huurders die financieel het hardst worden geraakt door de coronacrisis, krijgen individueel hulp van woningcorporaties. Uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli zou voor iedere huurder gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties kiezen daarom bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door inkomensverlies.

  Aedes Net
 • 14.04.20

  Bij Woonstad Rotterdam gaat het werk zoveel mogelijk door. Zo blijven de kwaliteit van hun woningen én de werkgelegenheid in de bouw op peil. ‘Corporaties spelen een belangrijke rol tijdens de coronacrisis’, zegt de projectleider van een aannemersbedrijf. De veiligheid van de bewoners en de medewerkers staat daarbij voorop. Daarbij helpt het protocol Samen veilig doorwerken.

  Aedes Net
 • 14.04.20

  Woningcorporaties moeten blijven functioneren, ook bij een ramp of crisis. CrisisProfs biedt diverse workshops en maatwerktrainingen om hierbij te ondersteunen. De advies- en trainingsorganisatie voor crisismanagement helpt bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van crisismanagement. Deze aanpak sluit aan bij het 7 Stappenplan Crisismanagement dat CrisisProfs samen met Aedes en corporaties ontwikkelde.

  Aedes Net
 • 14.04.20

  ‘Werken aan arbeidsmobiliteit associëren veel werknemers met een dreigend ontslag. Die angst moeten we wegnemen en verruilen voor een houding waarin loopbaanontwikkeling vanzelfsprekend is.’ Die boodschap was de rode draad in een bijeenkomst van FLOW op 4 februari 2016. Zo'n honderd corporatiebestuurders en HRM'ers deelden deze middag hun ervaringen met deskundigen van buiten de sector.

  Aedes Net
 • 14.04.20

  Met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkkelen Wooncorporaties (FLOW) werken de woningcorporaties in elf regio’s samen aan de arbeidsmobiliteit van hun medewerkers.

  Aedes Net
 • 10.04.20

  Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners is gegarandeerd. Dat is in een notendop het corona-protocol Samen veilig doorwerken, dat een aantal partijen in de bouw- en technieksector onlangs vaststelde.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Het Referentie GrootboekSchema voor corporaties is in 2019 opgeleverd. Ook is een aantal softwareleveranliers RGS Ready geworden. Met online workshops ondersteunt Aedes woningcorporaties bij het gebruik van het RGS.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Stel er zijn meerdere corporaties actief in een gebied dat geschikt is voor een warmtenet. En dat warmtenet kan er alleen komen als alle corporatiebezit wordt aangesloten. Dan is het belangrijk dat die woningcorporaties gezamenlijk optrekken.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de besluitvorming binnen woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren (VvE). Een spoedwet moet zorgen dat die besluitvorming toch door kan gaan.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Partijen in de bouw- en technieksector hebben met het protocol Samen veilig doorwerken werkafspraken gemaakt die passen bij de coronamaatregelen. Aedes onderschrijft dit protocol en heeft de afspraken samengevat op een poster voor corporaties. Het past bij de oproep aan woningcorporaties om bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk door te laten gaan als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Wij zijn blij met het protocol Samen veilig doorwerken, zegt Herman van Plateringen, teamcoördinator Renovatie en Verduurzaming bij Eigen Haard. De Amsterdamse woningcorporatie gaat zoveel mogelijk door met nieuwbouw, renovaties, onderhoud en verduurzamingsprojecten. Het protocol geeft duidelijkheid hoe dat tijdens de coronacrisis veilig kan.  

  Aedes Net
 • 09.04.20

  In Den Haag heeft woningcorporatie Staedion besloten tot verlenging van het contract voor een tijdelijke daklozenopvang in een voormalig verzorgingshuis. De locatie biedt plek voor ongeveer 250 daklozen. In deze tijd van coronamaatregelen helpt de verlenging om de druk te verlichten op de opvang van daklozen.

  Aedes Net
 • 08.04.20

  Woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle wil betekenis geven aan wonen en merkt dat de maatschappij gebaat is bij gemengde wijken. Met een magische mix in heel haar woningbezit wil de corporatie het aandeel kwetsbare huurders in bepaalde buurten in de hand houden.

  Aedes Net
 • 08.04.20

  Woningcorporaties leveren altijd al maatwerk voor huurders met betalingsproblemen. In de huidige uitzonderlijke periode zoeken corporaties dan ook ruimhartig naar individuele oplossingen. Daarbij richten corporaties zich op de mensen die het hardst worden getroffen. Onderstaande informatie geeft antwoord op mogelijke vragen die u kunt hebben bij het bepalen van dit maatwerk in het huurbeleid.

  Aedes Net
 • 07.04.20

  Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020 verlengen met een, twee of drie maanden als de huurder daarom vraagt. Dat stelt minister Van Veldhoven (Wonen) voor in een spoedwet. Als de coronacrisis langer duurt, volgt mogelijk verlenging van de spoedwet.

  Aedes Net
 • 06.04.20

  In Amsterdam komen dit jaar 200 extra tijdelijke woningen beschikbaar voor daklozen. Het gaat om woningen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie. Op deze manier hoopt de hoofdstad zo’n 500 à 600 economische daklozen een tijdelijk dak boven het hoofd te bieden. Extra belangrijk nu door de coronamaatregelen de druk op de opvang van daklozen groot is. ‘De contracten worden aangeboden voor korte duur, maximaal een jaar’, vertelt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

  Aedes Net
 • 06.04.20

  De coronacrisis zorgt voor veel onverwachte problemen. Huurders mogen hun huis niet meer uit, corporatiemedewerkers moeten hun werk veelal op afstand doen. Hoe help je kwetsbare buren en zorg je op afstand voor een prettige woonomgeving? Met creatieve ideeën en ludieke acties. Aedes verzamelt ze, deelt ze op sociale media en houdt ze bij in dit overzicht.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Klimaatverandering heeft gevolgen voor de manier waarop we onze steden inrichten en onze huizen bouwen. Heftige regenbuien, langdurige droogte en flinke hitte zullen steeds vaker voorkomen. In Rotterdam werken de gemeente, drie waterschappen en vier corporaties samen aan oplossingen.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Aedes sloot met een aantal partijen in de bouw- en technieksector het protocol Samen veilig doorwerken. Onderdeel van het protocol is een Helpdesk Corona Bouw & Techniek, met allerlei informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Aedes en een aantal partijen in bouw- en technieksector ondertekenden op 27 maart 2020 het protocol Samen veilig doorwerken. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden in de bouw. De coronacrisis en het protocol kunnen consequenties hebben voor lopende en nieuwe opdrachten.

  Aedes Net
 • 03.04.20
  Aedes Net
 • 02.04.20

  In 2019 is het stappenplan Datakwaliteit voor woningcorporaties gepresenteerd. De belangstelling hiervoor was groot. Om corporaties op weg te helpen met het stappenplan ontwikkelde Aedes de leergang Aan de slag met het Stappenplan Datakwaliteit. Tijdens deze leergang gaan corporaties aan de slag met een zelf gekozen thema om zo het stappenplan echt in praktijk te brengen.

  Aedes Net
 • 02.04.20

  Bij bestaande warmtenetten is het praktijk om de eenvoudigste en daarmee goedkoopste gebouwen als eerste aan te sluiten. Nieuwbouw ligt daarbij voor de hand. Maar vooral ook woongebouwen van corporaties met gasgestookte blokverwarming op korte afstand van dat bestaande warmtenet. Het laaghangende fruit. Optimalisatie op gebiedsniveau en forse opschaling blijven daardoor achterwege. 

  Aedes Net

Pagina's