AEDES NIEUWS

 • 19.11.20

  Heeft u behoefte aan uitleg over de Aedes-benchmark bij uw woningcorporatie? Dat is mogelijk, want Aedes biedt weer in-company benchlearningsessies aan. Dit jaar in een vernieuwd online jasje. Tijdens deze sessie komen de resultaten van uw corporatie uitgebreid aan bod.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Met de Aedes-benchmark kunt u de cijfers van uw corporatie vergelijken met die van andere corporaties. Dit biedt inzicht om uw prestaties te verbeteren. Om u op weg te helpen organiseert Aedes vanaf januari 2021 een uitgebreid digitaal benchlearningprogramma. Hierbij gaat het vooral over ‘het verhaal achter de cijfers’.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  De tweede aflevering van 'Meer dan een huis' gaat over de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen die in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij moeten zijn. Dit is niet alleen een gigantisch getal, het is ook een gigantische opgave. Voor corporaties betekent het dat ze voor al hun woningen moeten bedenken hoe ze die gaan verduurzamen. In elk van die woningen moeten bouwvakkers aan de slag. En alle huurders moeten overtuigd zijn van de voordelen.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Door het coronavirus werken we dit jaar voor langere periodes vanuit huis, als dat kan. Bij veel woningcorporaties bestaat de behoefte om daarover beleidsafspraken te maken in hun organisatie, ook voor de periode na corona. Dat blijkt uit de vele vragen die het team werkgeverszaken van Aedes daarover op het moment krijgt. Daarom is er nu een notitie beschikbaar met bouwstenen voor de ontwikkeling van een thuiswerkbeleid voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Deze maand ontvangen woningcorporaties een uitnodiging van adviesbureau Companen om een online vragenlijst in te vullen over het aantal standplaatsen voor woonwagens. Deze vragenlijst inventariseert hoe het gaat met de ontwikkeling van het aantal standplaatsen in Nederland en wat mogelijke obstakels zijn. Aedes roept corporaties op om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2021 ten hoogste 209.000 euro verdienen. In 2020 was de maximumbeloning 201.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 16 november 2020 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Veel corporaties hebben te maken met asbesthoudende tegellijm in natte ruimten, zoals badkamers. Veilige sanering kan in veel gevallen waarschijnlijk eenvoudiger dan nu gebeurt. Woningcorporaties en enkele inventarisatiebedrijven zijn een project gestart om van kleine  en grote onderhouds- of saneringswerkzaamheden data te verzamelen over blootstelling aan asbest. Voor deze inventarisatie zijn proeflocaties nodig.

  Aedes Net
 • 13.11.20

  Woningcorporaties krijgen vanaf 1 januari 2021 te maken met NTA 8800, de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit betekent onder andere dat energielabels volgens een andere systematiek worden vastgesteld. De regelgeving hiervoor is nu openbaar.

  Aedes Net
 • 12.11.20

  Een jonge vrouw woont alleen met haar kat. De gemeente sluit haar huis na een inval van de politie waarbij veel harddrugs en een wapen zijn gevonden. Zij kreeg wekelijks begeleiding aan huis van een zorginstelling. De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale wist hier niets van. Volgens de zorginstelling heeft een criminele bende ernstig misbruik van haar gemaakt.  

  Aedes Net
 • 12.11.20

  Het kabinet stelt volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor ouderen. Deze middelen zijn bedoeld om geplande projecten naar voren te halen of een laatste zetje te geven. Corporaties zetten zich al jaren in voor passende woonvormen voor ouderen. Het extra geld komt hierbij goed van pas.

  Aedes Net
 • 11.11.20

  De bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen gaat in 2020 en 2021 versneld van start. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 50 miljoen euro extra in 123 concrete projecten. Dat betekent snel goede huisvesting voor dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers.

  Aedes Net
 • 11.11.20

  De Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft plek voor een nieuw commissielid. De onafhankelijke commissie toetst - op verzoek van belanghebbenden - het gedrag van corporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezichthouden. Aedes en VTW nodigen kandidaten met bestuurlijke ervaring in het lokale of provinciale bestuur uit om te solliciteren. Dat kan met een motivatiebrief en CV tot uiterlijk zondag 6 december 2020.

  Aedes Net
 • 10.11.20

  Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Woningcorporaties maken hier al jaren werk van. Lagere schulden zijn namelijk makkelijker oplosbaar en leiden tot minder problemen. Daarom tekenen de vereniging van geldontzorgers NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, Energie Nederland, vereniging van waterbedrijven Vewin en Zorgverzekeraars Nederland het Landelijk Convenant Vroegsignalering (pdf).

  Aedes Net
 • 09.11.20

  50PLUS heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 09.11.20

  Praat vandaag over morgen is de campagne van de branchevereniging van zorgorganisaties Actiz om mensen te laten nadenken over hun toekomst. Woningcorporaties moeten daarbij helpen, stelt Marien de Langen, bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. ‘Ouderen weten dat er verandering komt, maar het is ingewikkeld om dat onder ogen te zien.’

  Aedes Net
 • 09.11.20

  VVD heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 06.11.20

  Aedes is positief over een aantal van de aanvullende voorstellen die minister Ollongren heeft gedaan voor de woonbegroting. Zo komt er 450 miljoen euro extra om met investeringen in woningen de leefbaarheid in kwetsbare wijken en regio’s te verbeteren. Ook is de verlaging van de inkomensgrens voor alleenstaanden van de baan. Nieuw is ook dat het kabinet een maximum wil stellen aan huurverhogingen van één procent boven inflatie, ook in de vrije sector. Corporaties besloten eerder zelf al tot lagere huurstijging.

  Aedes Net
 • 06.11.20

  Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

  Aedes Net
 • 05.11.20

  Onlangs heeft de Commissie CAO-zaken een uitspraak gedaan de hoogte van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Wat gebeurt daarmee als een werknemer minder gaat werken?

  Aedes Net
 • 05.11.20

  Een corporatiemedewerker heeft een bezichtiging in de gemeente Rucphen. Als omwonenden erachter komen dat de Brabantse woningcorporatie bewoners van buiten de gemeente wil plaatsen, belagen zij de corporatiemedewerker en intimideren hem. De aanvoerder van de belagers was bij de gemeente bekend, maar niet bij de woningcorporatie.  

  Aedes Net
 • 05.11.20

  CDA heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 05.11.20

  PvdA heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 05.11.20

  Hoe ziet het stelsel van sociale woningbouw er uit en welke uitdagingen zijn er? De podcastserie 'Meer dan een huis' gaat in op de maatschappelijke relevantie van sociale huur in Nederland. In elke aflevering gaat presentator Quintin Wierenga op zoek naar antwoorden op prangende vragen over leefbaarheid, duurzaamheid, woningnood, wonen en zorg en andere aspecten van het sociale huurstelsel.

  Aedes Net
 • 05.11.20

  Corporaties en werknemers (of ondernemingsraden) die een verschil van mening hebben over bepalingen in de CAO-Woondiensten, kunnen de Commissie CAO-zaken vragen om een oordeel. In de Commissie zijn zowel Aedes als de vakbonden vertegenwoordigd.

  Aedes Net
 • 04.11.20

  Breng de basishuur binnen het systeem van huurtoeslag, dit is een van de aanbevelingen die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) doet in de studie Betaalbaarheid op de woningmarkt. Over deze basishuur wordt nu geen huurtoeslag toegekend. Zou dit wel gebeuren, dan profiteren vooral lagere inkomens hiervan.

  Aedes Net
 • 04.11.20

  Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit de voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en het verminderen van risico’s. Woningcorporaties hebben niet altijd een beschrijving van alle dagelijkse processen. Daarom zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart.

  Aedes Net
 • 04.11.20

  Woningcorporaties werken samen met partners aan het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Informatie delen tussen verschillende partijen kan echter lastig zijn. Woningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of bij overlast informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente.

  Aedes Net
 • 03.11.20

  De Huurcommissie gaat verzoeken van huurders en verhuurders schriftelijk afhandelen. Deze snelle procedure kan als er na onderzoek geen twijfel bestaat over de afhandeling van een geschil. Een zitting is dan niet nodig en dat bespaart tijd.

  Aedes Net
 • 03.11.20

  Grote groepen Nederlanders komen niet of nauwelijks aan een woning in de huidige wooncrisis. Woningcorporaties kunnen een deel daarvan oplossen, als middeninkomens ook in aanmerking komen voor een huurwoning en corporaties meer kunnen bouwen. Daarvoor doet Aedes-voorzitter Martin van Rijn voorstellen tijdens het rondetafelgesprek over het woningtekort voor starters en middeninkomens in de Tweede Kamer op 4 november 2020.

  Aedes Net
 • 02.11.20

  Met geld uit het Europees Coronafonds kan Nederland de isolatie van gebouwen voortvarend aanpakken. Via een motie is de regering opgeroepen hiervan gebruik te maken. Aedes heeft, samen met andere partijen, de fractievoorzitters en de commissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in een brief opgeroepen deze motie te steunen.


   

  Aedes Net
 • 02.11.20

  Prestatieafspraken: een jaarlijks terugkerend ritueel. In juni organiseerde Aedes samen met Atrive webinars over prestatieafspraken in het algemeen en voor Leefbaarheid, Duurzaamheid en Voorraad en Nieuwbouw. De meest in het oog springende vragen tips en inspirerende lokale voorbeelden uit deze webinars hebben we op een rijtje gezet.

  Aedes Net
 • 02.11.20

  Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 30 oktober 2020 het Handboek Marktwaardering 2020 en een nieuw accountantsprotocol

  Aedes Net
 • 01.11.20

  Het team Werkgeverszaken van Aedes heeft verschillende modellen en schema’s ontwikkeld die woningcorporaties kunnen gebruiken in hun arbeidsvoorwaardenbeleid.

  Aedes Net
 • 01.11.20

  De Aedes-benchmark maakt de prestaties van een corporatie vergelijkbaar met die van andere corporaties. Op deze manier wordt uw verbeterpotentieel op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Op corporatieniveau zijn alle data beschikbaar via het Aedes-datacentrum. Daardoor is deze databank hét startpunt voor allerlei vormen van benchlearning. 

  Aedes Net
 • 29.10.20

  Een huurder woont met zijn gezin in een ruime eengezinswoning in een stad. Beide hoofdbewoners komen uit criminele families en ze besturen de buurt, tot het aanleggen van een hennepplantage bij de oude overbuurvrouw aan toe. Toen jonge gezinnen de buurt verlieten, kreeg de lokale corporatie door dat er iets niet klopte. Hierna liep het uit de hand. 

  Aedes Net
 • 29.10.20

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 28.10.20

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. Het protocol heeft verschillende keren een update gekregen. In de versie van 28 oktober 2020 zijn de regels voor het gebruik van mondkapjes uitgebreid.

  Aedes Net
 • 27.10.20

  CAO-partijen hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op maandag 26 oktober 2020 weer stappen gezet om te komen tot een nieuwe CAO Woondiensten. De partijen hebben uitgesproken wat ze van elkaars voorstellen vinden.

  Aedes Net
 • 26.10.20

  Een kostenbesparing van 25 procent: dat willen zes woningcorporaties. Daarom bundelen ze de krachten in Bouwstroom Drenthe. Samen kopen ze de komende vijf jaar 1000 betaalbare woningen in bij marktpartijen.

  Aedes Net
 • 22.10.20

  Door het hele land is er een tekort aan betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor de Limburgse corporatie Wonen-Zuid en de Brabantse corporatie Area reden om de markt uit te dagen met betaalbare oplossingen te komen.

  Aedes Net

Pagina's