AEDES NIEUWS

 • 30.01.20

  Woningcorporaties kunnen meteen aan de slag met innoveren. Gewoon doen, was het devies tijdens het eerste Innovatielab op donderdag 30 januari 2020. Een dag vol vernieuwing en inspiratie voor woningcorporaties, met als motto ‘Kom dromen en doen’, waarbij de klant en dienstverlening centraal stond.

  Aedes Net
 • 30.01.20

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doet onderzoek naar het ervaringen met het gebruik (van gegevens) uit basisregistraties. Denk bijvoorbeeld aan de basisregistratie adressen en gebouwen of het kadaster.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  Ben je tijdens het Innovatielab#1 geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan met innovatie? En loop jij al een tijdje rond met dat ene idee: een idee waar de sector, de huurder, en je collega’s erg mee geholpen zijn? Een idee dat net even anders is dan anders, net even verder doordacht is? En ben je bereid tijd te steken in de realisatie? Lees dan vooral even de onderstaande informatie, en doe mee!

  Aedes Net
 • 29.01.20

  Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Dit wil zeggen dat de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) per woningcorporatie is vastgesteld op maximaal inflatieniveau. De huren van sociale huurwoningen stijgen daarom minder snel.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  Ouderen van nu zijn actiever dan die van vroeger. Dat betekent ook dat zij andere woonwensen hebben. Tussen thuis en het verpleeghuis in zijn daarom meer alternatieve woonvormen nodig, ook van woningcorporaties. Aedes heeft ter inspiratie in de publicatie Samen Oud tien voorbeelden beschreven.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  Er is een groot tekort aan woningen. En voor de middeninkomens zijn de weinige woningen die er zijn ook nog eens onbetaalbaar. Woningcorporaties kunnen voor meer middenhuur-woningen zorgen als ze daarvoor meer ruimte krijgen. Dit bepleit Aedesbestuurder Rob Haans op 29 januari 2020 tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode Woningcorporaties. Door zich aan de code te binden laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan en waarop zij aan te spreken zijn. Zij willen kwaliteit bieden en zich verantwoorden naar de omgeving waarin zij hun werk doen.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 29.01.20

  De Commissie Governancecode (voorheen Commissie AedesCode) toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 23.01.20

  Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

  Aedes Net
 • 22.01.20

  Meer variatie in woonvormen, inzet van digitale hulpmiddelen en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Dat adviseert de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen aan de Tweede Kamer. De commissie onderzocht hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst kan verbeteren. Aedes onderschrijft de adviesrichtingen en corporaties willen graag aan de slag. Maar die opties moeten betaalbaar zijn en wetgeving voor ouderenhuisvesting moet worden versoepeld.

  Aedes Net
 • 22.01.20

  De Brabantse Woonstichtingen St. Joseph en Kleine Meierij fuseerden op 1 juli 2019 tot JOOST. Directeur-bestuurder Rob Dekker vervolmaakt hier zijn kantelproject, ingezet bij St. Joseph. Regels zijn niet langer heilig. Medewerkers krijgen meer ruimte om naar eigen inzicht te handelen bij de oplossing van problemen en geven daarbij huurders meer eigen verantwoordelijkheid.

  Aedes Net
 • 21.01.20

  Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. En één ding is duidelijk: Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er zit een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De komende twee jaar stimuleert en ondersteunt de Taskforce Wonen en Zorg lokale partners bij het overbruggen van dit gat. 

  Aedes Net
 • 20.01.20

  In de geactualiseerde Praatplaat inkoopproces voor woningcorporaties staan de stappen van het inkoopproces beschreven, door wie deze stappen worden uitgevoerd en welke instrumenten Aedes beschikbaar heeft ter ondersteuning. 

  Aedes Net
 • 17.01.20

  Vijftien tiny houses in de Vogelbuurt in Hardenberg zijn beschikbaar voor mensen die met spoed een tijdelijke woning zoeken. Drie maanden geleden lag dit terrein nog braak, maar in goede samenwerking met de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel en omwonenden heeft de Overijsselse corporatie Vechtdal Wonen nu deze tiny houses opgeleverd.

  Aedes Net
 • 17.01.20

  Het Europees Parlement heeft meteen tijdens de eerste plenaire zitting van het jaar aandacht gevraagd voor sociale huisvesting en de toename van dakloosheid in Europa. Europarlementariërs vroegen  Eurocommissaris Schmit (Sociale Zaken) om een plan voor de aanpak van de wooncrisis in Europa.

  Aedes Net
 • 17.01.20

  Oost Flevoland Woondiensten (OFW) wil een groene corporatie zijn. Het gaat haar niet alleen om energiebesparing en milieu, maar ook om waardevermeerdering van haar bezit en lagere woonlasten voor de huurders. Duurzaamheid is het leidende principe bij al haar activiteiten. Ze behoort tot de best presterende corporaties op dit gebied en is daarvoor diverse malen bekroond.

  Aedes Net
 • 16.01.20

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Hierbij kwamen in de nieuwjaarsnacht twee mensen om het leven en raakten twee mensen gewond. Daarnaast is woningcorporatie Vivare, eigenaar van de flat, gestart met een eigen onderzoek. Daarvoor heeft Vivare een onafhankelijke onderzoeker ingehuurd.

  Aedes Net
 • 16.01.20

  Niet alleen woningcorporaties proberen meer maatwerk te bieden aan hun klanten. Dat doen ook organisaties in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Kunnen zij elkaar versterken in die transitie van proces-gedreven naar meer vraaggestuurd werken? De eerste ervaringen bij Woonbedrijf ieder1 laten zien dat het loont om over de heg van je eigen sector te kijken.

  Aedes Net
 • 16.01.20

  Maandag 25 november 2019 was de eerste Collegetour Veranderkracht in een nieuwe reeks van drie.  Wouter Hart (Verdraaide Organisaties) en Rob Dekker (directeur-bestuurder Woonstichting JOOST) hadden de hoofdrol. Wouter Hart sprak over leiderschap en veranderen volgens ‘de bedoeling’. Bij ‘Verdraaide Organisaties’ staan niet de procedures (het systeem) maar de klant centraal, onder het mom: wat was ook al weer de bedoeling.  Rob Dekker deelde zijn praktijkervaring met veranderen van regulering terug naar de bedoeling. Die kanteling startte hij in 2016, geïnspireerd door de filosofie van Wouter Hart. 

  Aedes Net
 • 16.01.20

  De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken voor de waardering van hun vastgoed zijn gereed voor certificering. De waarderingen van verschillende pakketten zijn beoordeeld en voldoen aan de eisen om in de jaarrekening toe te passen. Binnen enkele weken is de certificering van de softwarepakketten afgerond.

  Aedes Net
 • 16.01.20

  Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen. 

  Aedes Net
 • 14.01.20

  Hoe kunnen we de huidige woningmarkt verbeteren, hoe pakken we duurzaamheid aan en hoe werken we aan een stad waar iedereen zich thuis voelt? Over deze thema’s ging het congres Wonen in Vernieuwde Steden, dat De Vernieuwde Stad (samenwerkingsverband van 27 grote woningcorporaties) eind november 2019 organiseerde.

  Aedes Net
 • 14.01.20

  De acht Brabantse corporaties uit het samenwerkingsverband Lente zoeken duurzame oplossingen voor de vervanging van individuele cv-ketels. Dat doen ze met een uitdaging: De WarmteWissel. Marktpartijen die goede alternatieven hebben met aanzienlijk lagere CO2-uitstoot en minder of geen aardgasgebruik kunnen meedoen. Ook andere corporaties kunnen zich bij de uitdaging aansluiten.

  Aedes Net
 • 10.01.20

  De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe energielabels. Minister Knops (BZK) heeft dit besloten nadat Aedes en andere partijen hadden gevraagd om uitstel van de nieuwbouweisen.

  Aedes Net
 • 10.01.20

  De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe energielabels. Minister Knops (BZK) heeft dit besloten nadat Aedes en andere partijen hadden gevraagd om uitstel van de nieuwbouweisen.

  Aedes Net
 • 09.01.20

  Er zijn nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging. De maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 vervallen en er is nieuw beleid voor huurbevriezing/huurverlaging voor wie te duur woont. Er valt dus nogal wat uit te leggen aan uw huurders. De Huurkrant 2020 is hiervoor hét middel.

  Aedes Net
 • 08.01.20

  Tonny van de Ven is waarnemend voorzitter van Aedes tot een nieuwe voorzitter is gevonden. Zij is sinds 2015 bestuurslid van Aedes en vanaf november 2019 ook vicevoorzitter.

  Aedes Net
 • 08.01.20

  Verandert een directeur-bestuurder van een woningcorporatie van baan of is er een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen? Dat lees je op deze pagina.

  Heb je informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 08.01.20

  Aedes lanceerde in december 2019 de spendanalysetool, waarmee woningcorporaties op eenvoudige wijze zelf een spendanalyse kunnen uitvoeren. Maar wat kan een corporatie nu eigenlijk met een spendanalyse?

  Aedes Net
 • 07.01.20

  Maasvallei veranderde van een hiërarchische, verticale naar een proces-gestuurde, horizontale organisatie. De nieuwe werkwijze leidde tot meer autonomie voor de medewerkers en meer maatwerk voor de huurders.

  Aedes Net
 • 07.01.20

  De Warmtewet is op 1 januari 2020 gewijzigd. Dit heeft een aantal gevolgen voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Hoe maken we de energietransitie uitvoerbaar én betaalbaar? Met die vraag gingen gemeenten, woningcorporaties, het warmtebedrijf en verschillende marktpartijen in de regio Drechtsteden aan tafel. Eerste conclusie: er moeten warmtenetten komen.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Een soepel communicatie- en participatieproces. Dat had de hoogste prioriteit voor corporatie Alwel bij de renovatie van Moerwijkzicht. Met 241 galerijwoningen is dit één van de grootste appartementencomplexen in Breda. Om draagvlak te creëren werkte Alwel intensief samen met de bewoners.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Met de Isolatie Uitdaging daagden de drie Utrechtse woningcorporaties de markt in 2019 uit om te komen met betere oplossingen voor gevelisolatie. Ook andere corporaties zijn als sympathisant bij deze innovatiewedstrijd betrokken. De winnende oplossingen kunnen daardoor in veel woningen worden getest en vervolgens toegepast. Door deze opschaling kunnen corporaties straks samen tienduizenden sociale huurwoningen hoogwaardig isoleren.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Corporaties zijn druk bezig om het gebruik van aardgas af te bouwen. Is waterstof een duurzaam alternatief om (huur)woningen te verwarmen? Netbeheerders in Nederland zien het als waardevolle brandstof, naast groen gas, elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet. Sinds kort worden in Rozenburg de eerste huurwoningen verwarmd met hr-ketels op waterstof.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  De bewoners van acht seniorenwoningen van de Friese corporatie Elkien hadden last van vocht, tocht en kou. De woningen uit de jaren zeventig waren duidelijk aan een opknapbeurt toe. Dit greep Elkien aan voor een innovatieve pilot met warmteglas en infraroodpanelen.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningcorporatie Woonkwartier realiseert zich dat zij andere partijen nodig heeft om in 2050 CO2-neutraal en betaalbaar wonen te realiseren. Daarom heeft de corporatie uit Zevenbergen informatie opgehaald bij de huurdersorganisaties, de gemeenten, energiecoöperaties en netbeheerder Enexis. Ook heeft de corporatie zich zelf een spiegel voorgehouden door het onderwerp te bespreken met de Raad van Advies en de medewerkers. Zo is de Duurzaamheidsvisie 2019 – 2050 tot stand gekomen.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  Woningen succesvol verduurzamen lukt alleen als zo veel mogelijk huurders achter de plannen staan. Corporaties streven er daarom altijd naar dat alle huurders vrijwillig deelnemen. Hoe krijgt een corporatie dat voor elkaar? Woningcorporatie Goed Wonen uit Gemert maakt onder andere gebruik van storytelling.

  Aedes Net
 • 06.01.20

  De vraag naar bouw- en renovatiewerk neemt enorm toe. De capaciteit van de bouwmarkt staat dan ook onder druk. Corporaties staan voor de uitdaging om hun woningen toch zo efficiënt mogelijk te verduurzamen. In Brabant werken woningcorporaties en bouwbedrijven daarom op een nieuwe manier met elkaar samen.

  Aedes Net

Pagina's