AEDES NIEUWS

 • 06.05.20

  Eerst enkele aandachtspunten. Waaraan moet je denken bij het aansluiten op een nieuw of bestaand warmtenet?

  Aedes Net
 • 06.05.20

  De verschillende vormen van warmtenetten waarop aangesloten worden hebben elk andere juridische componenten. Om duidelijkheid te geven over wat er afgesproken moeten worden zijn voorbeeldovereenkomsten opgesteld voor een exploitatie- en een samenwerkingsovereenkomst. Hieronder wordt eerst een nadere toelichting gegeven op de verschillende typen warmtenetten en de daarbij behorende contracten. Daarna wordt kort ingegaan op het doel van de voorbeeld­overeenkomsten.  

  Aedes Net
 • 06.05.20

  De uitgangspunten, met name de eigenschappen in de woningen en van het warmtenet, van een warmteproject kunnen sterk verschillen van project tot project. Deze bepalen de mate van complexiteit om woningen aan te sluiten op het warmtenet. De collectiviteit van de woningen, het type afleverset en de huidige status van het warmtenet vormen de belangrijkste uitgangspunten.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Allereerst geven we inzicht in de globale verschillen van warmteprojecten, en volgen aantal adviezen voor corporaties omtrent het aansluiten van bestaande woningen op een warmtenet. Hierin maken we onderscheid tussen het aansluiten op een bestaand warmtenet en het meewerken aan het realiseren van een nieuw warmtenet. Ook wordt ingegaan op de huurdersbetrokkenheid en de mogelijke financieringsstromen.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  De wet en regelgeving op het gebied van warmte is in 2014 in werking getreden en heeft sindsdien de nodige veranderingen ondergaan. De huidige Warmtewet is per 1 januari 2020 volledig in werking getreden. Inmiddels heeft de Minister alweer een nieuwe herziening van de Warmtewet aangekon­digd die in 2022 in werking zou moeten treden. Terecht wijst de Minister erop dat de huidige warmte­wet in het kader van de energietransitie een gebrekkig instrument is.

   
  Aedes Net
 • 06.05.20

  In veel warmteprojecten is het rondkrijgen van de financiering een uitdagende opgave. Vaak is het lastig om overeenstemming te krijgen over de verdeling van de financiële kosten en baten van een project. Hier wordt kort ingegaan op het algeheel rendement van warmtenetten in Nederland en de verschillende kostencomponenten van een warmtenet.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Bij warmtenetten wordt een nieuwe infrastructuur aangelegd in de verwachting dat deze nog vele decennia warmte zal transporteren. Het is daarom van belang voor de zekerheid van het warmtenet dat de warmtelevering voor langere tijd gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Voor gemeenten en woningcorporaties is de duurzaamheid van een warmtebron een belangrijk onderwerp. Een warmtenet kan verschillende bronnen hebben. Veel bestaande netten zijn aangesloten op grote gasgestookte installaties, afvalverbrandingsinstallaties of restwarmte uit energiecentrales. Hiernaast zijn er in Nederland diverse projecten voor biomassacentrales (verbranden van biomassa) en geothermie (warmte uit de diepe ondergrond) in ontwikkeling. Al deze bronnen hebben verschillende milieueffecten.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Aedes, VNG, IVBN, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, Energie Nederland en de warmtebedrijven hebben in het klimaatakkoord afgesproken om zo snel mogelijk bestaande woningen te verduurzamen via de Startmotor huursector. Deze partijen hebben met elkaar de ambitie om tot en met 2022 minimaal 100.000 woningen aardgasvrij(-ready) te maken.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  U vindt hier een overzicht van warmteprojecten. Ook leest u hier meer over het temperatuurniveau van toekomstige warmtenetten, over mogelijke bronnen van warmtenetten en over open warmtenetten.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  U leest hier meer over de onderdelen waaruit een warmtenet bestaat en over de rolverdeling van eigenaars van het warmtenet.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Dit onderdeel behandelt de techniek van een warmtenet en de actuele ontwikkelingen. Hierna kijken we naar de duurzaamheid van warmtenetten en gaan we kort in op het vraagstuk van kostenverdeling en wettelijke regelgeving.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Aansluiten op warmtenetten is één van de mogelijkheden om de warmtevoorziening in woningen te verduurzamen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Hier staan we stil bij de verschillende mogelijkheden en de rol van de gemeente en netbeheerder bij het maken van een afweging tussen duurzame warmteopties.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  U leest hier meer over de rol van de netbeheerder en de rol van de gemeente. 

  Aedes Net
 • 06.05.20

  In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat alle woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Aedes heeft deze doelstelling overgenomen in de Woonagenda. Hierin is afgesproken dat alle corporaties een plan maken om hun woningbezit voor 2050 CO2-neutraal te maken. In het Klimaatakkoord is deze ambitie overgenomen. Corporaties hebben hierbij in het plan de Startmotor afgesproken om aanvullend op de afspraken uit het Energieakkoord nog 100.000 woningen aardgasvrij(-ready) te maken.

  Aedes Net
 • 06.05.20

  Het is vaak lastig organisaties in beweging te krijgen: veranderen, koers wijzigen, of een innovatieopgave zijn niet makkelijk te realiseren. In een tijd waarin het draait om innovatie en organisatieontwikkeling, is het interessant om stil te staan bij de ervaringen van bestuurders van woningcorporaties met veranderen.

  Aedes Net
 • 01.05.20

  De verhuurderheffing gaat ten koste van de kwantiteit, kwaliteit en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, vindt Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van de Noord-Hollandse woningcorporatie Wooncompagnie. ‘De 12,6 miljoen euro die mijn woningcorporatie hieraan jaarlijks kwijt is, komt linksom of rechtsom voor rekening van huurders met een laag inkomen. Dit brengt ons steeds verder van het ideaal van een brede, gevarieerde, betaalbare en toegankelijke huursector.’ 

  Aedes Net
 • 01.05.20

  De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes. ‘In de huidige crisis kan dat echt niet meer’.

  Aedes Net
 • 01.05.20

  De verhuurderheffing past niet in de Nederlandse belastingstructuur en is in strijd met het woningmarktbeleid. De belastingdruk voor woningcorporaties wordt aanzienlijk zwaarder dan voor commerciële partijen. Hiermee komt betaalbaar wonen voor lager betaalden in gevaar. Dat schrijft hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen (Universiteit van Amsterdam) in een essay waarin hij de verhuurderheffing als belastingmaatregel beoordeelt.

  Aedes Net
 • 30.04.20

  De huurtoeslag is onmisbaar voor vele huurders. De verantwoordelijkheid voor deze inkomensondersteuning ligt bij de rijksoverheid. Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huizen, maar horen niet verantwoordelijk te zijn voor inkomenspolitiek. Dat zegt Aedes in reactie op een onderzoek van het kabinet naar het huidige stelsel van toeslagen voor zorg, kinderen en wonen.

  Aedes Net
 • 30.04.20

  De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 30.04.20

  Woningcorporaties moeten prestatieafspraken maken met bijvoorbeeld gemeenten. Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen, met antwoorden, over de prestatieafspraken.

  Aedes Net
 • 30.04.20

  Het ministerie van BZK heeft de maximale huurprijzen voor zelfstandige woonruimten gepubliceerd. Deze maximale huurprijzen worden jaarlijkse op 1 juli ge-update. In de tabel is te lezen wat de maximale huurprijs van een woning is, afhankelijk van het aantal punten uit het woningwaarderingsstelsel (WWS).

  Aedes Net
 • 30.04.20

  Wat zijn de lopende- en toekomstige ontwikkelingen rondom de digitale inkomenstoets? Hoe staat het met de pilots die corporaties doen met het digitaliseren van de inkomenstoets? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u tijdens het webinar Initiatieven rond de digitale inkomenstoets op maandag 25 mei 2020. 

  Aedes Net
 • 29.04.20

  De Brabantse woningcorporaties Tiwos en Thuisvester hebben met vijf bouwbedrijven een raamovereenkomst getekend om in vier jaar tijd ruim 4.500 sociale huurwoningen in West-Brabant te verduurzamen. Nog in 2020 wordt een start gemaakt met 378 woningen.

  Aedes Net
 • 29.04.20

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) publiceren het financieel kader met ratio’s en grenswaarden. Deze zijn per direct van toepassing. Het kader is onderdeel van het project Verticaal Toezicht.

  Aedes Net
 • 29.04.20

  Woningcorporaties houden in 2020 een Week van het Huren, in plaats van een dag. Ter inspiratie delen we verhalen van corporaties die de afgelopen jaren leuke en interessante activiteiten organiseerden voor hun huurders. Marijke Hoogeland, communicatieadviseur bij woningcorporatie De Kernen uit Hedel geeft een aantal tips en tops. 

  Aedes Net
 • 29.04.20

  Woningcorporaties verhogen de huur op 1 juli 2020 met gemiddeld 2,5 procent. Dat is lager dan het inflatiepercentage van 2,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 166 corporaties. Corporaties en huurders hebben in het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond afgesproken dat de huur gemiddeld met inflatie mag stijgen. 

  Aedes Net
 • 29.04.20

  Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom biedt het ministerie van BZK de subsidieregeling De Renovatieversneller. Met deze regeling kunnen corporaties of andere woningeigenaren samen met een aanbieder op grote schaal voor langere tijd renovaties uitvoeren. De subsidie is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. De regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar.

  Aedes Net
 • 29.04.20

  Weet iedereen in uw organisatie wie wat moet doen als er zich een crisissituatie voordoet? Bijvoorbeeld bij een brand, explosie, stormschade of grootschalige nutsuitval? Het 7-stappenplan crisismanagement van Aedes en CrisisProfs biedt stapsgewijs inzicht in wat een woningcorporatie nodig heeft om zich voor te bereiden op een crisissituatie.

  Aedes Net
 • 29.04.20

  Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

  Aedes Net
 • 28.04.20

  Heeft u als woningcorporatie subsidie aangevraagd voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grootschalige duurzame energieproductie? Dan krijgt u mogelijk extra tijd om het project uit te voeren. Het kabinet verlengt de realisatietermijn van SDE+-projecten in 2020 vanwege de coronacrisis. 

  Aedes Net
 • 24.04.20

  ‘Bouwen, bouwen, bouwen’: was het motto voor de coronacrisis. Er is een groot tekort aan huizen, zowel huur- als koopwoningen. Landelijk hebben we meer dan 300.000 woningen te weinig, in grote delen van ons land kunnen veel mensen geen betaalbaar huis vinden. Gewone mensen: verplegers, onderwijzers, agenten, ov-bestuurders, winkelpersoneel. Levens van mensen staan stil als ze geen huis kunnen vinden. Ze kunnen niet op zich zelf of juist samen gaan wonen. Ze worden gedwongen gezinsuitbreiding uit te stellen of kunnen niet kleiner gaan wonen.

  Aedes Net
 • 24.04.20

  Woningcorporaties in negen Brabantse gemeenten, waaronder Eindhoven, Helmond en Nuenen, werken samen om dakloosheid tegen te gaan. Dat gaat gemakkelijker nu de gezamenlijke urgentieregeling van deze gemeenten is aangescherpt en opgenomen in de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordeningen die op 1 januari 2020 ingingen. Zeker in het licht van de huidige coronacrisis is deze aanscherping een welkome verbetering ten opzichte van voorheen.

  Aedes Net
 • 23.04.20

  In het Klimaatakkoord is afgesproken de komende jaren 100.000 huurwoningen van het aardgas af te halen. Dat kan bijvoorbeeld door woningen aan te sluiten op een warmtenet. Maar wanneer is het interessant om een warmtenet te ontwikkelen? Het Expertisecentrum Warmte (ECW) biedt een gevalideerd template, ontwikkeld door TNO. De template geeft inzicht in de businesscase van warmtebedrijven.

  Aedes Net
 • 23.04.20

  Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De aanpak richt zich vooral op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep. Gemeenten kunnen nu beginnen met de voorbereidingen voor een aanpak samen met partners, zoals woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 23.04.20

  Steeds vaker wonen mensen met een beperking zelfstandig en vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Platform31 maakte een handreiking met goede voorbeelden van woonzorgonderzoek in gemeenten en de vertaling daarvan in werkafspraken met partners.

  Aedes Net
 • 23.04.20

  Vocht en schimmel in woningen: iedere woningcorporatie heeft er mee te maken. Vaak zijn er verschillende oorzaken waardoor het probleem niet in een handomdraai is opgelost. Om huurders bewust te maken van de aard van het probleem én van hun eigen invloed op vocht en schimmel, startte de Groningse corporatie Acantus een campagne.

  Aedes Net
 • 23.04.20

  De Woningwet bevat sinds 2015 de mogelijkheid voor saneringssteun als een woningcorporatie vanwege ernstige financiële problemen de noodzakelijke publieke taak niet meer kan uitvoeren. Minister Ollongren (Wonen) gaat deze regeling verbeteren naar aanleiding van een evaluatie van de Woningwet.

  Aedes Net
 • 22.04.20

  Woningen blijven bouwen is voor Nederland belangrijker dan ooit. Met elkaar moeten we voorkomen dat, door de coronacrisis, het woningtekort verder oploopt. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen, waaronder Aedes, hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld.
   

  Aedes Net

Pagina's