AEDES NIEUWS

 • 16.11.18

  Er moeten woningen bijgebouwd worden. Huizen moeten verduurzaamd worden. Er is behoefte aan woningen voor ouderen, jongeren, studenten en andere doelgroepen. Taken waar woningcorporaties veel aan bij kunnen dragen, maar hebben ze daar wel voldoende geld voor? De vier Tweede Kamer-fracties van de coalitie hebben die vraag in een motie voorgelegd aan het Kabinet.

  Aedes Net
 • 16.11.18

  Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren de huren verder gematigd. Daarnaast investeren ze steeds meer in duurzaamheid. Door de toenemende lastendruk moeten corporaties wel keuzes maken en daardoor komt de nieuwbouw steeds verder onder druk te staan. Dit zijn de belangrijkste bevindingen over de sociale huursector in de Staat van de Woningmarkt 2018. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

  Aedes Net
 • 13.11.18

  Hoe toekomstbestendig is het woonruimteverdeelsysteem? Steeds vaker krijgen wij deze vraag van corporaties en andere organisaties. De corporatiesector kent ook vele varianten. Graag verkennen wij samen met u of het systeem professioneler kan. Wilt u met ons meedenken? Kom dan naar de bijeenkomst voor directeur-bestuurders op 22 november 2018, meteen na afloop van het verenigingscongres.

  Aedes Net
 • 13.11.18

  Op donderdag 22 november 2018 organiseert Aedes het verenigingscongres in het Bomencentrum Nederland in Baarn. Daar bespreken we met directeur-bestuurders een aantal belangrijke, actuele onderwerpen: het Klimaatakkoord, het Sociaal Huurakkoord en de evaluaties van de sectoradviescommissie saneringen en van de Woningwet. Ook presenteren we de resultaten van de vijfde Aedes-benchmark. Directeur-bestuurders kunnen zich nog aanmelden.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Samen met een aannemer en twee installateurs onderzoekt Woonwaard alternatieve, betaalbare, innovatieve alternatieven voor nul-op-de-meter-renovaties. Bijvoorbeeld voor rijtjeswoningen die nog ten minste 40 jaar meegaan.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid geven minder te gaan werken, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor instroom van jongeren in de branche. Dit is het Generatiepact Woondiensten in een notendop. Het generatiepact maakt onderdeel uit van de CAO Woondiensten 2017-2018 en is inmiddels door CAO-partijen uitgewerkt in een reglement. Deze ligt nu ter goedkeuring bij de Belastingdienst.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Ilse Hontelé is zonder twijfel een van de actiefste bewoners in de Bredase wijk Kesteren Muizenberg. Via het project Wonen+ kreeg ze voorrang op een woning. In ruil daarvoor doet ze vrijwilligerswerk in de wijk en heeft ze een maatjesproject voor 65-plussers opgezet. ‘Het is een heel mooie manier om nieuwe contacten op te doen in de wijk.’

  Aedes Net
 • 09.11.18

  Hoe staat het met onze eigen CO2-voetafdruk? Met de verduurzaming van huurwoningen zijn corporaties volop aan de slag. Wat kunnen we ondertussen doen aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de corporatiekantoren? Medewerkers van ruim 25 corporaties bogen zich over deze vraag tijdens een kennissessie van WonenBreburg en Portaal. Ze maakten meteen vervolgafspraken. Doet uw corporatie ook mee?

  Aedes Net
 • 09.11.18

  'Nederlandse woningcorporaties staan de komende decennia voor grote uitdagingen, op het gebied van nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Daarom is professioneel opdrachtgeverschap een centraal thema binnen de corporatiewereld. Contractmanagement is daarbij essentieel', zegt Tonny van de Ven, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Alwel uit Roosendaal en bestuurslid van Aedes. 

  Aedes Net
 • 08.11.18

  Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold en Waard te Leek en Ger Peeters, directeur-bestuurder van Wonen Limburg te Roermond zijn definitief de twee kandidaten voor het bestuur van Aedes. Zij volgen Elles Dost en Wim Hazeu op.

  Aedes Net
 • 08.11.18

  De Aedes-benchmark geeft woningcorporaties inzicht in hun prestaties, maar u kunt er veel meer uithalen. Wilt u verdiepend aan de slag met uw benchmarkresultaten? Meld u dan snel aan voor ons uitgebreide benchlearningprogramma op basis van de benchmark 2018. 

  Aedes Net
 • 08.11.18

  Woningcorporaties kunnen voor de aanlevering van de Prognose-informatie (dPi2018) vanaf 9 november gebruikmaken van het nieuwe portaal van SBR-wonen. Dit besluit is genomen door de stuurgroep waarin Aedes, het ministerie van BZK, AW en WSW zijn vertegenwoordigd.

  Aedes Net
 • 08.11.18

  ‘De achterstandswijken zijn terug. Woningcorporaties en gemeenten zien het, bewoners merken het. Elke dag. De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders komen ervoor in de plaats.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op een onderzoek van RIGO Research en Advies. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen.

  Aedes Net
 • 07.11.18

  Het programma Langer Thuis is een van de onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg. Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben sinds het begin van het programma in juni 2018 met het Rijk en andere partijen gewerkt aan een plan van aanpak

  Aedes Net
 • 06.11.18

  Woningcorporaties maken gebruik van de voordelen die Aedes met verschillende samenwerkingspartners heeft afgesproken. Deze voordelen zijn onder meer korting en gratis instrumenten. De samenwerkingspartners en de mantelovereenkomsten veranderen per 1 januari 2019. Wat betekent dit voor het ledenvoordeel?

  Aedes Net
 • 06.11.18

  Aedes heeft het functioneren van de sectoradviescommissies bij de saneringen van woningcorporaties Humanitas (SHH) en WSG laten evalueren. Praktische aanbevelingen voor een effectievere werkwijze worden meteen opgepakt. Andere aanbevelingen worden besproken binnen de vereniging. 

  Aedes Net
 • 05.11.18

  De belangrijkste conclusie na de eerste acht bijeenkomsten van de Aedes-Roadshow De Routekaart: van ambitie naar aanpak: Verduurzamen doe je samen. En soms betekent dat minder ruimte voor maatwerk, zeggen corporatiebestuurders Corry Keulen en Wim Hazeu. Zij geven een impressie van het bezoek aan het netwerk van Limburgse corporatiebestuurders.

  Aedes Net
 • 05.11.18

  Samenwerking is noodzakelijk om de verduurzamingsopgave uit te kunnen voeren. Hier leest u daarvan voorbeelden uit de verschillende regio’s.

  Aedes Net
 • 02.11.18

  Aedes krijgt de laatste tijd veel vragen over de reparatie van het derde WW/WGA jaar. De duur van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) is per 1 januari 2016 verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. CAO-partijen hebben al eerder afgesproken dit gat te repareren. In dit artikel leest u de stand van zaken hierover.

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Woningbouwstichting Cothen kan nieuwe woningen bouwen dankzij de steun van Heuvelrug Wonen. Zo kan solidariteit er in de praktijk uit zien. 80 procent van de corporaties vindt dat onderlinge collegiale ondersteuning kan helpen de verschillen tussen beschikbare middelen en regionale opgaven te verkleinen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes en Platform31

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Zo’n 3.000 huurdaken zijn dankzij het samenwerkingsproject Zonnig-Limburg van zonnepanelen voorzien. Het project is afgerond. Welke lessen zijn er geleerd?

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Er zijn ondertussen al veel verschillende verduurzamingsoplossingen. Hoe gebruiken bewoners die verschillende systemen? Hoe weet je wat het beste werkt? In Zwolle gaat deltaWonen op zoek naar de optimale combinaties.

  Aedes Net
 • 01.11.18

  In Deventer leggen corporaties Rentree en Woonbedrijf Ieder1 samen met onder andere de gemeente en netbeheerder Enexis hun afzonderlijke plannen naast elkaar. Samen onderzoeken ze vervolgens of projecen en investeringsplannen te combineren zijn. Hoe pakken ze dat aan?

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Welke complexen willen we vanuit duurzaamheidsperspectief na 2050 nog expoiteren? Hoe krijgen we snel inzicht in de opgave als uitgangspunten wijzigen? De 'knoppensessie' van KleurijkWonen geeft antwoord op deze en andere vragen. 

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Jouw Thuis is een voorbeeld van zowel bewonersparticipatie als  vernieuwend opdrachtgeverschap. Portaal ontwikkelt de aanpak samen met bewoners, fabrikanten en leveranciers. De corporatie vindt het belangrijk om eerst op kleine schaal ervaring op te doen. Dat gebeurt in het Soesterkwartier in Amersfoort.

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 31 oktober 2018 het Handboek Marktwaardering 2018

  Aedes Net
 • 01.11.18

  Woningcorporatie Kennemer Wonen heeft de ‘BIK challenge Oudorp’ uitgezet. De corporatie heeft de markt uitgedaagd met een goede oplossing te komen voor de verduurzaming van 280 portiekflats. De vraag was beknopt en prestatiegericht: minimaal label A, verbeteren toegankelijkheid woningen, bewoners moeten tevreden zijn over verbouwing en resultaat, het bouwkostenbudget is vooraf gefixeerd.

  Aedes Net
 • 01.11.18

  De stapsgewijze aanpak van woningcorporatie de Alliantie is een overzichtelijk en gestructureerd programma om het eindresultaat uit de Routekaart CO2-neutraal 2050 te halen. Deze werkwijze vraagt om een andere samenwerking met de marktpartijen en biedt de huurders verschillende voordelen.

  Aedes Net
 • 31.10.18

  ‘Het is noodzakelijk dat gemeenten doortastender gaan optreden nu de grote vraagstukken van nieuwbouw en verduurzaming op tafel liggen.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in een artikel in Focus,  een magazine voor gemeenten en waterschappen. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Een meneer met een ernstige verstandelijke beperking heeft heel veel problemen met de buren, notoire overlastgevers. Zijn buurvrouw had hem verleid om drugs te gaan halen en hij kon zich niet verweren. Hij liet zich uitdagen en veroorzaakte overlast. Door tussenkomst van de wijk-GGD kreeg hij uiteindelijk een ander huis van woningcorporatie Woonwijze in Vught. Overlast weg, iedereen blij.

  Aedes Net
 • 30.10.18

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft woningcorporaties in een brief medegedeeld dat ze scherper gaan toezien op leefbaarheid. De Aw benadrukt dat zij geen nieuwe maatregelen afkondigt, maar de Woningwet volgt. Diverse corporaties hebben hierover al vragen gesteld. Aedes maakt zich zorgen over de administratieve regellast voor corporaties die hierdoor toeneemt.  

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 6 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt aan de startvraag: hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 4 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt aan de vraag: hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare groepen en leefbare wijken voor iedereen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 3 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 2 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende aanpak met alle betrokkenen, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 1 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe komen we - in de ruimtes die nu ontstaan - tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen samenhangende aanpakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 30.10.18

  Team 5 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe krijgen we - vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid - onze huurders in een andere rol waardoor er ander gedrag ontstaat dat bijdraagt aan fijne, leefbare en veilige wijken?  Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

  Aedes Net
 • 29.10.18

  Een selectie uit de meest recente nieuwsbrief van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  Aedes Net
 • 26.10.18

  Het is 18 oktober en ik rij naar Alkmaar. Misschien moet ik zeggen: naar ‘Van Alckmaer’, want dat is de naam van de corporatie. Deze corporatie onderscheidt zich door haar extra aandacht voor monumenten. Is de naam daarom zo historisch gekozen? In elk geval zie je op hun website direct op de homepage, dat ze zich hiervoor inzetten. Ze hebben ongeveer 30 monumenten onder hun hoede en zorgen dat ze niet alleen behouden blijven, maar ook deels geschikt zijn voor betaalbaar wonen.

  Aedes Net
 • 24.10.18

  Gemeenten moeten in de eerste helft van 2019 8.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders, die in de Staatscourant is gepubliceerd.

  Aedes Net

Pagina's