AEDES NIEUWS

 • 25.05.18

  Vandaag is het 25 mei 2018. Voor mensen met kennis van de privacywetgeving voelt deze dag als een D-Day. Vanaf vandaag is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een wet die voorschrijft hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Organisaties die structureel gegevens van hun klanten, cliënten, patiënten, leden, werknemers, deelnemers en andere geïnteresseerden verwerken, moeten aan deze wet voldoen. Dus ook woningcorporaties, want zij verwerken gegevens van huurders, woningzoekenden en werknemers.

   

  Aedes Net
 • 24.05.18

  De Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een initiatief van het Rijk en bevat ambities voor de komende vier jaar op thema’s zoals wonen, cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving. Aedes is een van de ondertekenaars en trekker op het onderdeel wonen. Dat gaat in dit geval niet alleen over de beschikbaarheid van woningen maar ook over passende zorg en opvang in de wijk.

  Aedes Net
 • 23.05.18

  Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ‘naar het zich laat aanzien de financiële positie van woningcorporaties niet voldoende om de maatschappelijke opgaven op te pakken’. De vereniging vraagt de Tweede Kamer duidelijkheid te bevorderen over de financiële positie van corporaties. Dat staat in een brief aan Tweede Kamerleden die op 7 juni 2018 vergaderen over huuraangelegenheden.

  Aedes Net
 • 23.05.18

  Aedes heeft vandaag samen met negen andere woningmarktpartijen de Nationale woonagenda 2018 - 2021 van minister Ollongren van Wonen ondertekend. De Nationale woonagenda is een agenda in de letterlijke zin van het woord: deze bestaat uit woningmarktthema’s die vragen om een gezamenlijke aanpak. De ondertekenende partijen hebben afgesproken dat zij samen op zoek gaan naar oplossingen, ook bij conflicterende belangen. 

  Aedes Net
 • 23.05.18

  Aedes roept met vijf organisaties de Tweede Kamer op om de KAN-bepaling in de huurtoeslag niet te schrappen. De Tweede Kamer bespreekt donderdag 24 mei 2018 het wetsvoorstel hiervoor. De eigen bijdrage in de huurtoeslag stijgt mogelijk sneller de komende jaren als deze bepaling verdwijnt en dat is onwenselijk voor de betaalbaarheid. 

  Aedes Net
 • 23.05.18

  Woningcorporatie Woongoed Zeist organiseert op vrijdag 29 juni 2018 de Volkshuisvestersloop in Zeist. De Volkshuisvestersloop is een jaarlijks evenement voor medewerkers en relaties van woningcorporaties. 

  Aedes Net
 • 23.05.18

  ‘De corporatiesector raakt steeds meer klem tussen maatschappelijke wensen en oplopende lastenverzwaringen.’ Dat stelt Johan Conijn, directeur Ortec Finance en bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), in een opinie in het Financieele Dagblad van 23 mei 2018. ‘Gezien de grote maatschappelijke opgaven waar corporaties voor staan is dat wrang.’

  Aedes Net
 • 22.05.18

  Het kabinet heeft besloten dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Aedes en andere partijen uit de bouwsector trapten vorige maand nog op de rem. Deze partijen delen de uitgangspunten dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos moet zijn, maar vinden de invoering overhaast. De Tweede Kamer heeft in een debat op 17 mei 2018 ook kanttekeningen geplaatst bij de datum van 1 juli 2018. 

  Aedes Net
 • 22.05.18

  Een aantal Kamerleden heeft tijdens overleggen in de Tweede Kamer op 17 mei 2018 aandacht gevraagd voor de maatregel tegen belastingontwijking die het kabinet wil invoeren. Diverse woningcorporaties hebben al berekend wat dat in de praktijk voor hen gaat betekenen, onder meer het CDA vroeg daar expliciet naar. 

  Aedes Net
 • 18.05.18

  Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ondertekenden eind 2017 het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Voor de uitvoering is het samenwerkingsverband SBR-wonen in het leven geroepen en die presenteert de eerste nieuwsbrief met aankondiging van een reeks bijeenkomsten voor managers.

  Aedes Net
 • 17.05.18

  De maatregel tegen belastingontwijking door multinationals, zorgt ervoor dat Amsterdamse corporaties 10 procent minder woningen kunnen bouwen in een stad met woningnood. ‘We hebben dat gezamenlijk berekend, waarbij we uitgaan van het bouwen van woningen met financiering. In totaal krijgen onze leden in 2022 een extra belasting van 30 miljoen euro’, zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). 

  Aedes Net
 • 17.05.18

  In 2018 organiseert Aedes voor de vijfde keer de Aedes-benchmark. Inhoudelijk sluit de benchmark van dit jaar aan bij de editie van 2017. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark. Een planning met de belangrijkste mijlpalen in 2018 vindt u hier

  Aedes Net
 • 17.05.18

  Corporaties kunnen vanaf 1 juni 2018 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering. De meeste corporaties doen dit via de softwarepakketten VABI en EPAview. Tussen 1 juni en uiterlijk 31 juli kunt u deze gegevens aanleveren via shaere@aedes.nl

  Aedes Net
 • 17.05.18

  We vragen u een huurdersonderzoek uit te voeren om mee te doen aan de Aedes-benchmark. Hiermee worden gegevens verzameld voor zowel het prestatieveld Huurdersoordeel als voor de deelscore ‘ervaren woningkwaliteit‘ van het prestatieveld Onderhoud & verbetering.

  Aedes Net
 • 17.05.18

  In de Aedes-benchmark zijn het prestatieveld Bedrijfslasten en de deelscore Instandhoudingskosten van het prestatieveld Onderhoud & verbetering gebaseerd op de dVi. Uit onderzoek blijken deze cijfers onvoldoende geschikt om een goede vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Uiterlijk 31 augustus kunt u deze gegevens aanleveren. 

  Aedes Net
 • 16.05.18

  Aspirant-huurders kunnen de inkomensverklaring die zij nodig hebben voor de toewijzing van een sociale huurwoning digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst. Voorheen zaten er verschillen tussen de papieren variant en de digitale variant. Veel van deze verschillen zijn in de vernieuwde digitale inkomensverklaring verdwenen. Voor woningcorporaties is de digitale versie handiger om te gebruiken bij passend toewijzen. 

  Aedes Net
 • 16.05.18

  Minder huizen kunnen bouwen, minder woningen kunnen verduurzamen en huren minder betaalbaar kunnen houden dreigt voor woningcorporaties. Aanleiding is de maatregel tegen belastingontwijking die het kabinet wil nemen. ‘Niemand betaalt graag belasting, maar de dupe worden van een belasting die een heel ander doel moet dienen is wel heel zuur’, schrijft Aedes-voorzitter Norder aan de Tweede Kamerleden die op 17 mei 2018 debatteren over fiscale zaken waaronder deze maatregel. 

  Aedes Net
 • 15.05.18

  Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn, moeten woningcorporaties met de huurder voor ogen hun kennis, geld en processen zo slim en efficiënt mogelijk inzetten. En in staat zijn om continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierover buigt zich de coalitie Verbeteren van bedrijfsvoering en veranderkracht in de Vernieuwingsagenda.

  Aedes Net
 • 15.05.18

  Woningcorporatie WormerWonen nodigde bewoners van de Plantsoenenbuurt in Wormerland uit om in een projectgroep mee te beslissen over de renovatie en het onderhoud aan hun woningen. ‘Wij vonden het als bewoners fijn dat er naar ons geluisterd werd en dat we onze wensen kenbaar konden maken en mee mochten denken over de uitvoering van de werkzaamheden’, vertelt huurder en projectgroepslid Agnes Hussaarts.

  Aedes Net
 • 11.05.18

  Huurders zijn over het algemeen tevreden over hun nul-op-de-meter (NOM) of zeer energiezuinige woning. De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen aan de woningcorporatie in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. De communicatie over zowel de EPV als de installaties in de woning vinden huurders vaak ingewikkeld. Dat blijkt uit het Eindrapport quickscan huurderstevredenheid EPV van Atrivé.

  Aedes Net
 • 09.05.18

  Het ministerie van BZK stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In deze proeftuinen leren gemeenten hoe samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen een wijk succesvol van het gas afgehaald kan worden. Gemeenten kunnen tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van BZK voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een proeftuin. Daarnaast is er een leerprogramma voor proeftuinen die later starten. 

  Aedes Net
 • 08.05.18

  Woningcorporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun regionale woningmarkt. Een ruime meerderheid van de corporaties kiest daarbij voor variaties in hun huuraanpassingen, blijkt uit een enquête van Aedes. Vaak is daarvoor de kwaliteit van de woning bepalend. Bij de Harderwijkse woningcorporatie UWOON leidt dat bijvoorbeeld tot een maximale huurverhoging van 0,8 procent. 

  Aedes Net
 • 08.05.18

  Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties.

  Aedes Net
 • 08.05.18

  Wat kunnen corporaties doen om een stad, wijk of buurt ‘inclusief’ te maken? Inclusief wil zeggen dat er echt voor iedereen een plek is om te wonen, te leven en te presteren. Daarover gaan de gesprekken met vijf deskundigen van de Rijksbouwmeester tot een burgemeester in de bundel Waardevol Wonen. Investeren in een inclusieve stad van De Vernieuwde Stad, een samenwerking van diverse grootstedelijke corporaties. 

  Aedes Net
 • 08.05.18

  Gesjoemel, slechte controles, ruziënde overheidsinstanties over asbest. Regelmatig zijn deze zaken in het nieuws. Woningcorporaties twijfelen ook over de doelmatigheid en kosten van het huidige asbeststelsel. Aedes heeft daarom zijn visie op het asbeststelsel gestuurd aan staatssecretaris van Ark (SZW). Zij kan dit gebruiken voor haar komende beleidsreactie aan de Tweede Kamer die zij eerder heeft toegezegd

  Aedes Net
 • 07.05.18

  Bent u leverancier van een app, e-learning of spel waarmee je bewustwording bevordert over informatiebeveiliging en privacy? Dan vraagt CorpoNet u om voor woensdag 9 mei aanstaande te laten weten of u deze tool wilt presenteren tijdens een kennissessie voor corporatiemedewerkers over Awareness Informatiebeveiliging op 31 mei in Ede. 

  Aedes Net
 • 04.05.18

  De bouwsector schaart zich achter het verzet van woningcorporaties tegen de ATAD-regeling die belastingontwijking van multinationals tegen moet gaan. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, stelt in De Telegraaf dat de maatregel leidt tot minder geld voor verduurzaming van woningen, bouwen van nieuwe huizen en infrastructurele werken. Verhagen: ‘Absurd als een regeling die bedoeld is om belastingontwijking tegen te gaan in Nederland zo ruim wordt geïnterpreteerd.’

  Aedes Net
 • 04.05.18

  Het accountantsprotocol voor woningcorporaties is erg uitgebreid en vereist nogal wat werk voor accountants, in aanvulling op de jaarrekeningcontrole. Onlangs is het overleg over het accountantsprotocol 2018 opgestart met onder meer het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Aedes kan goed gemotiveerde voorstellen in deze werkgroep inbrengen voor aanpassingen in het protocol. Aedes wil dit graag doen in overleg met de sector en houdt daarom een bijeenkomst op 7 juni 2018. Kom ook en praat mee.

  Aedes Net
 • 03.05.18

  ‘Corporatiebestuurders, maak werk van veiligheidsbewustzijn als opmaat naar optimale informatiebeveiliging.’ Die oproep doet Albert van Heugten, teamleider Informatisering en Automatisering bij woningcorporatie Wonen Zuid. Hij presenteerde op 19 april 2018 bij CorpoNet de resultaten van zijn literatuur- en praktijkonderzoek over informatiebeveiliging (IB) in het boek Veiligheidsbewustzijn en informatiebeveiliging bij woningcorporaties

  Aedes Net
 • 02.05.18

  Woningcorporaties bouwen steeds meer sociale huurwoningen. In 2018 en 2019 komen er naar verwachting 30.000 nieuwe woningen bij. Bouwprogramma’s zijn aangepast om voldoende woningen te hebben met een huurprijs onder de aftoppingsgrens (rond de 600 euro). Daarvoor bouwen ze wel kleinere huizen dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit de door minister Ollongren van Wonen gepubliceerde Staat van de Volkshuisvesting 2018 en bijbehorende rapporten. 

  Aedes Net
 • 02.05.18

  De Twentse woningcorporaties kunnen hun ambities niet waarmaken zonder samenwerking met gemeenten en huurdersorganisaties. Vandaar dat zij de colleges in wording een brief hebben gestuurd met een overzicht van wat corporaties in de regio doen. Zij hopen hiermee dat er voldoende aandacht komt voor het woonbeleid in de collegeprogramma’s en bij de toekomstige colleges van burgemeester en wethouders. 

  Aedes Net
 • 01.05.18

  De Stuurgroep Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft beslist de prognose informatie van woningcorporaties (dPi) 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uit te vragen. De stabiliteit van CorpoData is onvoldoende om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen. Dat meldt de Stuurgroep in een nieuwsbericht.

  Aedes Net
 • 01.05.18

  De huurder weet straks beter wat woningcorporatie Woonkracht10 doet en daarmee gaat ook de klanttevredenheid omhoog. ‘In de Aedes-benchmark scoorden wij een C op klanttevredenheid. Dat kan hoger. Een reden voor ons om de klantgerichtheid te vergroten. Daarom willen we zicht krijgen op de risico’s die onze doelstellingen bedreigen, aldus Sander Berkelmans , concerncontroller van woningcorporatie Woonkracht10. 

  Aedes Net
 • 01.05.18

  De AVG Routeplanner voor woningcorporaties van Aedes helpt Eigen Haard in de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 ingaat. Dit instrument maakt deel uit van de Vernieuwingsagenda van Aedes en geeft corporaties inzicht in de belangrijkste verplichtingen en noodzakelijke maatregelen. Senior-medewerker Regiemanagement Tom Jurgens bij Eigen Haard licht de voorbereidingen op de AVG toe.

  Aedes Net
 • 30.04.18

  Voor de verduurzaming van ruim 82.000 corporatiewoningen is inmiddels al STEP-subsidie aangevraagd. Zo is voor 3.410 woningen van woningcorporatie Gooi en Omstreken 3,5 miljoen euro STEP-subsidie toegekend. Corporaties kunnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector nog aanvragen tot en met 31 december 2018. 

  Aedes Net
 • 26.04.18

  Aedes Net
 • 26.04.18

  Bestuurders van woningcorporaties spraken eind 2014 op het Aedes-congres samen af om structureel aan Permanente Educatie (PE) te doen. Vanaf 1 januari 2015 is PE een lidmaatschapseis en dient iedere bestuurder in drie jaar 108 Permanente Educatie-punten te behalen. De eerste driejaarsperiode is inmiddels verstreken en Aedes bekijkt nu hoeveel punten individuele bestuurders hebben behaald.

  Aedes Net
 • 25.04.18

  Werkgeversorganisatie Aedes en de vakbonden zijn het eens over een nieuwe CAO Woondiensten over 2017 en 2018. Aedes bereikte dinsdag 24 april 2018 een onderhandelingsresultaat na een periode van intensief overleg met FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. De nieuwe CAO voorziet in een structurele loonsverhoging van 3 procent met ingang van 1 augustus 2018. Ook ontvangen corporatiemedewerkers in juni 2018 een eenmalige uitkering van 1,5 procent. 

  Aedes Net
 • 25.04.18

  Er ligt een onderhandelingsresultaat voor een tweejarige CAO Woondiensten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat op dinsdag 24 april 2018, na een lang en intensief traject en stakingsacties. Henk Peter Kip, eerste onderhandelaar voor de werkgevers, is er tevreden over: ‘Er ligt nu een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor alle leeftijden dat bovendien past bij onze sociale opdracht als branche.’

  Aedes Net
 • 24.04.18

  Het kabinet wil meer prioriteit voor woningbouw. De trage productie van nieuwe woningen heeft voor een deel te maken met ambtelijke werkprocessen, (gemeentelijke) regels en procedures, de opstelling van private partijen en de manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het Expertteam Versnellen Woningmarkt helpt bij woningbouwplannen die om dit soort redenen stagneren. Ook woningcorporaties en marktpartijen kunnen de hulp van het team inschakelen.

   

  Aedes Net

Pagina's