AEDES NIEUWS

 • 21.01.19

  Minister Ollongren en de VNG hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Daarmee is de weg vrij voor een stemming over deze wet in de Eerste Kamer. Aedes is blij met dit bestuursakkoord en dringt aan op een vlotte behandeling door de Senaat, zodat de bouwkwaliteit in Nederland verhoogd kan worden.

  Aedes Net
 • 21.01.19

  Vroeg u subsidie van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan en heeft u de renovatie voor verduurzaming al afgerond? Dan kunt u RVO.nl vragen uw subsidie eerder vast te stellen. Daardoor krijgt RVO.nl meer inzicht in het resterende budget. RVO.nl hoopt zo aanvragen op de wachtlijst eerder te kunnen behandelen.

  Aedes Net
 • 21.01.19

  SBR-wonen nodigt woningcorporaties uit om te reageren op een voorstel om de definities van onderhoud en beheer. Het voorstel is afgestemd met het ministerie van BZK, WSW, Aw en besproken met accountants. Met een consultatie vraagt SBR nu ook om input van woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 21.01.19

  Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De wijzingen waren nodig vanwege een aantal wetswijzigingen en een verduidelijking op een aantal punten. Aedes roept haar leden op de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten.

  Aedes Net
 • 18.01.19

  Aedes heeft op verzoek van woningcorporatie Vestia een sectoradviescommissie (SAC) ingesteld. Aanleiding is dat Vestia mogelijk een tweede saneringsaanvraag indient. De commissie gaat bestaan uit Mieke van den Berg (voorzitter), Sander Heinsman, Harro Eppinga, Dick Mol, Wim Corsten en Jan van der Schaar. De commissie start op 4 februari 2019.

  Aedes Net
 • 18.01.19

  De Huurcommissie behandelt vanaf 1 januari 2019 meer soorten geschillen tussen huurder en verhuurder dan eerder. Verder geldt er sinds augustus 2018 een verhuurdersbijdrage voor woningcorporaties. Aedes vroeg de Huurcommissie wat dit concreet betekent voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 17.01.19

  De Aedes-benchmark geeft woningcorporaties inzicht in hun prestaties, maar u kunt er veel meer uithalen. Wilt u verdiepend aan de slag met uw benchmarkresultaten? Bezoek de verdiepende themasessies. Tijdens deze sessies bespreken we de individuele resultaten van deelnemers, leren we van elkaar en van de aanwezige experts. Nieuwsgierig? Onderstaand leest u wat u kunt verwachten tijdens de verdiepende sessies en de specifieke onderwerpen.
   

  Aedes Net
 • 15.01.19

  Nieuw: de kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Met dit praktische instrument sturen woningcorporaties op schoon, heel en veilig. Corporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun bezit meten, monitoren, beheren en verbeteren. Vanaf 15 januari 2019 is beeldsystematiek voor corporaties beschikbaar. De systematiek wordt kosteloos aangeboden aan alle Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 15.01.19

  Hier vindt u de woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Peildatum is 1 januari 2019. U kunt zoeken op naam van de corporatie en op (hoofd)vestigingsplaats. In deze pdf een lijst met Antilliaanse woningcorporaties geassocieerd met Aedes.

  Aedes Net
 • 14.01.19

  Stichting OpMaat heeft een correctiemethode ontwikkeld om fouten te herstellen bij de verkoop van Koopgarantwoningen. Corporaties die daarmee te maken hebben, blijken niet altijd bekend met deze methode, reden om die hierbij nogmaals onder de aandacht te brengen.

  Aedes Net
 • 11.01.19

  Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling.

  Aedes Net
 • 10.01.19

  Tijdens de tweede onderhandelingsronde op 9 januari 2019 voor een nieuwe CAO Woondiensten is door CAO-partijen onder andere gesproken over de loonontwikkeling van corporatiemedewerkers. Net als de eerste onderhandelingsronde vond het overleg plaats in een constructieve sfeer. 

  Aedes Net
 • 10.01.19

  Het kabinet wil de marktoets voor het bouwen van vrije sector woningen (niet-DAEB) door woningcorporaties vereenvoudigen. Alleen als commerciële partijen geen belangstelling hebben voor een bouwproject, mogen corporaties dat doen. De gemeente toetst dat. Om de toets te vereenvoudigen moet wet- en regelgeving aangepast worden.

  Aedes Net
 • 10.01.19

  Aedes brengt actuele informatie en inspirerende artikelen over de sector. Het nieuwe jaar is net begonnen, maar we kijken nog even terug naar de best gelezen artikelen in 2018.

  Aedes Net
 • 10.01.19

  Volgende week is het zo ver: de lancering van de nieuwe kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Richard Sitton, voorzitter Raad van Bestuur Woonbron en bestuurslid Aedes, kijkt tevreden terug op de totstandkoming van een instrument gemaakt door de sector voor de sector.

  Aedes Net
 • 10.01.19

  ‘Elke huurder, kwetsbaar of niet, moet goed kunnen wonen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Daar moeten we aan werken’, zo vat Walter Hamers, bestuurder van woningcorporatie Talis, het vraagstuk samen waar hij met zijn team aan werkt in de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019.

  Aedes Net
 • 08.01.19

  De Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros dagen met De Isolatie Uitdaging de markt uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler. Iedereen kan tot en met 3 april een idee indienen via www.isolatieuitdaging.nl. Winnaars krijgen in totaal 70.000 euro aan innovatiegeld om hun oplossing verder te ontwikkelen in proefwoningen van de woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 07.01.19

  In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een proef om 24 appartementen van woningstichting Ressort Wonen te verwarmen met 100 procent waterstof. Tijdens het experiment is het verwarmen van hun huis voor de bewoners deels gratis. De proef is een samenwerking van de corporatie, marktpartijen, netbeheerder Stedin en de gemeente Rotterdam. 

  Aedes Net
 • 02.01.19

  Over de uitleg en toepassing van de Governancecode Woningcorporaties 2015 ontvangen Aedes en de VTW regelmatig vragen van leden. In dit artikel leest u antwoord op een aantal vaak gestelde vragen.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties ingesteld door Aedes en de VTW is ingesteld om regels uit de Governancecode te handhaven. Aan de Commissie kunnen klachten of toetsingsverzoeken worden voorgelegd. In dit artikel leest u aan welke eisen zo’n verzoek of klacht moet voldoen. 

  Aedes Net
 • 02.01.19

  De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode Woningcorporaties. Door zich aan de code te binden laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan en waarop zij aan te spreken zijn. Zij willen kwaliteit bieden en zich verantwoorden naar de omgeving waarin zij hun werk doen.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  In 2019 bestaat Aedes twintig jaar: tijd voor een feestje!

  Aedes Net
 • 02.01.19

  Als u een klacht heeft over een woningcorporatie kunt u een klachtenformulier invullen.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  Als u een klacht heeft over een woningcorporatie kunt u een klachtenformulier invullen.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  De Commissie Governancecode (voorheen Commissie AedesCode) toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  De Commissie Governancecode (voorheen Commissie AedesCode) toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 02.01.19

  Marc Eggermont is sinds 1 januari 2019 directeur-bestuurder van Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Gerard Erents is sinds dezefde datum voorzitter van de RvC. Zij nemen de afwikkeling van de sanering van WSG op zich.

  Aedes Net
 • 21.12.18

  Woningcorporaties kunnen de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan de Startmotor gemaakt samen met gemeenten en partijen uit de huur-, bouw- en energiesector. Om het plan mogelijk te maken voegt het kabinet 500 miljoen euro toe aan de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

  Aedes Net
 • 21.12.18

  Een ‘Kijkje in de keuken’ op het snijvlak van data & leefbaarheid. Hoe kan data ondersteunen en sturing geven bij het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Trivire ontwikkelde hiervoor bijvoorbeeld een meetinstrument. Benieuwd naar hoe zij dit instrument hebben ontwikkeld? Hoe zij dit in de praktijk hebben aangepakt? Op 21 februari deelt Trivire hun aanpak en werkwijze tijdens de eerste van drie kennissessies kijkje in de keuken leefbaarheid.

   

  Aedes Net
 • 21.12.18

  Het Sociaal Huurakkoord is een feit, nadat op 21 december 2018 ook de verenigingsraad van de Woonbond instemde met de afspraken over nieuw huurbeleid. Eerder deze week schaarden woningcorporaties zich al achter het akkoord tussen de Woonbond en Aedes.

  Aedes Net
 • 21.12.18

  De Eerste Kamer heeft op 19 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel ATAD1. Hiermee wordt de mogelijkheid tot renteaftrek beperkt. Het kabinet stelt dat ze woningcorporaties er niet van kan uitzonderen, maar biedt wel compensatie via een korting op de verhuurderheffing. Aedes heeft grote vraagtekens bij deze benadering.

  Aedes Net
 • 21.12.18

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurgrenzen en maximale huurstijging voor 2019 bekendgemaakt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten. Meer informatie is te vinden in de circulaire en de publicatie in de Staatscourant.

  Aedes Net
 • 20.12.18

  Het Schakelteam Personen met Verward gedrag blijft de komende twee jaar bestaan om gemeenten en hun partners in regionaal verband verder te helpen bij adequate hulp aan kwetsbare personen. Vooral de samenwerking tussen de verschillende domeinen (zorg, veiligheid, sociaal domein en wonen) moet beter, vindt het Rijk.

  Aedes Net
 • 20.12.18

  ‘Het uitvoeren van kerntaken wordt voor woningcorporaties een steeds groter probleem. Dat overschat je niet snel’ zegt hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. Hij reageert op de analyse van de toezichthouder dat lastenverzwaringen en stijgende kosten de investeringscapaciteit van corporaties uithollen. Conijn: ‘Het lijkt wel of ze in Den Haag niet zien wat er wordt aangericht in de corporatiesector’.

  Aedes Net
 • 20.12.18

  Overheden en de maatschappij verwachten veel van woningcorporaties, maar hun financiële mogelijkheden zijn de afgelopen jaren afgenomen. Niet alle ambities zijn haalbaar. In een aantal regio’s knelt het al en er is een risico dat ook in andere gebieden gewenste investeringen in de woningmarkt niet haalbaar zijn. Dit blijkt uit het Sectorbeeld van de toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw concludeert ook dat corporaties hun basis op orde hebben en voldoen aan de Woningwet.

   
  Aedes Net
 • 20.12.18

  Bij deze brengen wij u op de hoogte dat het traject omtrent de certificering van de software voor de bepaling van de marktwaarde en beleidswaarde inmiddels is gestart. Onderdeel van dit traject betreft, net als voorgaand jaar, een onderzoek van het ministerie van BZK naar de resultaten uit de diverse softwarepakketten.

   

  Aedes Net
 • 20.12.18

  Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 19 december 2018 hebben de delegaties van de werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen (FNV Bouwen & Wonen, CNV Woondiensten en De Unie) opnieuw met elkaar kennisgemaakt. Alle partijen hebben hun voorstellen in een constructieve sfeer toegelicht. Aedes beperkt het aantal werkgeversvoorstellen tot twee, omdat er in de huidige CAO Woondiensten al veel nieuwe ingrijpende afspraken zijn gemaakt en corporaties beperkt de tijd hebben gehad deze te implementeren.

  Aedes Net
 • 20.12.18

  De geplande nieuwbouw van 130 Nul-Op-de-Meter-woningen door de Zeeuwse woningcorporatie RWS ligt al een half jaar stil. Binnen één jaar tijd zijn de kosten van het project met bijna 30 procent gestegen. 'Met deze prijzen is het onverantwoord om opdrachten te verstrekken', zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. 

   

  Aedes Net
 • 20.12.18

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

  Aedes Net

Pagina's