AEDES NIEUWS

 • 15.08.18

  Op 24 april 2018 is de CAO Woondiensten afgesloten. De CAO loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De tekst is nu online beschikbaar.

  Aedes Net
 • 14.08.18

  Meer dan 20 woningcorporaties hebben op 7 juni 2018 het manifest Passend Wonen aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Veertien andere corporaties presenteerden op 7 augustus 2018 het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis. Een goed moment om met elkaar te spreken over beide visies. Aedes nodigt alle leden uit deel te nemen aan informatiebijeenkomsten hierover.

  Aedes Net
 • 09.08.18

  De Dag van het Huren organiseren wij op zaterdag 13 oktober 2018. De vierde editie van de Dag van het Huren staat in het teken van: een duurzame relatie. Nog niet aangemeld? Meld je dan snel aan. Dan kunnen wij onder andere rekening houden met het aantal presentjes. Organiseren jullie de Dag van het Huren op een ander moment? Geen probleem! Ook dan vragen wij om je aan te melden.   

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Zes van de tien woningen van Mooiland bevinden zich in Noordoost-Brabant en Gennep. De overige vier zijn verspreid over het land. De fusiecorporatie heeft besloten zich te focussen op het kerngebied. Ze verwacht haar lokale rol daardoor beter te kunnen spelen en haar huurders beter te kunnen bedienen. Begin 2017 nam de nieuwe leiding de organisatie op de schop en sindsdien schieten de waarderingscijfers omhoog.

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Bij de corporatiesector hoort een verantwoord financieel beleid, waarbij woningcorporaties hun bedrijfslasten zo laag mogelijk houden en de financiële risico's zo veel mogelijk worden afgedekt. Woningcorporaties werken immers met maatschappelijk bestemd vermogen. 

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Hoe kijken huurders tegen corporaties aan? Komt dat overeen met hoe corporaties zichzelf zien? De door Aedes ontwikkelde TRIAS Legitimatiecheck  biedt inzicht. Woningcorporatie Pré Wonen uit Velserbroek voerde het onderzoek in het voorjaar van 2018 uit. 

  Aedes Net
 • 08.08.18

  Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed voor het verhuren van zorgvastgoed door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst is aangepast aan onder meer eisen van de Woningwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2013.

  Aedes Net
 • 07.08.18

  Is de sociale huursector alleen een tijdelijk vangnet voor wie verder niets te kiezen heeft? Of een betaalbaar marktsegment voor een breder publiek? In het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis pleiten 14 woningcorporaties voor de laatste benadering. ‘Huurders zijn geen “tijdelijk verblijfsgerechtigden”, maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken.’

   
  Aedes Net
 • 07.08.18

  ‘Het is hier echt heel mooi. Het is nog steeds een kamp, maar met een rij huizen in het midden’, zegt bewoonster Marie Geven. Zij huurt een woning bij woningcorporatie WoonGoed Zeist, middenin woonwagenkamp Beukbergen. ‘Ik woonde eerst hier aan de rand, tot ik 35 jaar geleden naar Den Haag verhuisde. Ik ben heel blij dat ik nu hier in een huis woon’. 

  Aedes Net
 • 03.08.18

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 02.08.18

  Er moet een streep door de belastingen op sociale huurwoningen. Dat geld is hard nodig voor het wegwerken van wachtlijsten. ‘Als dit beleid niet verandert, betaalt de huurder de rekening’, stelt Henk Krol, 50PLUS-fractievoorzitter, in The Post Online. Hij gaat na het zomerreces ‘met gestrekt been’ het debat in met het kabinet. 

  Aedes Net
 • 01.08.18

  Verduurzaming en betaalbaarheid zijn speerpunten van woningcorporatie Veluwonen. Hiervoor is inzicht in de energiekosten essentieel. Enkele jaren geleden ontwikkelde netbeheerder Liander een Energie-atlas waarmee aangesloten corporaties het feitelijke energieverbruik van hun woningen kunnen aflezen. Sprengenland Wonen – vorig jaar gefuseerd met Woningstichting Brummen en sindsdien Veluwonen – deed mee aan een proef met dit instrument.

  Aedes Net
 • 31.07.18

  Er komt een nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. De nieuwe catalogus – opgesteld door een werkgroep waar ook Aedes deel van uitmaakt – ligt in december 2018 ter visie. 

   

  Aedes Net
 • 30.07.18

  De financiële verduurzamingswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt woningcorporaties handreikingen om het verduurzamen van hun woningen te versnellen. U leest hoe andere corporaties de verduurzamingsopgave organiseren. Hoe voeren ze hierover het gesprek met hun toezichthouders? Hoe sturen ze op de vastgoedportefeuille om onderbouwde keuzes te maken op complexniveau? Vijf corporaties die aan de publicatie meewerkten, vertellen hier meer over op een RVO-bijeenkomst op 4 oktober 2018 in Utrecht.

  Aedes Net
 • 27.07.18

  Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een handelingsbank gemaakt. Het is een website met concrete tips, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen in het contact met personen met verward gedrag. Ook corporatiemedewerkers kunnen deze raadplegen. 

  Aedes Net
 • 27.07.18

  Een maatregel (ATAD) om belastingontwijking door multinationals te voorkomen, gaat woningcorporaties jaarlijks zo’n 300 miljoen euro kosten. Iedere euro die woningcorporaties extra aan de schatkist afdragen, kunnen ze niet gebruiken voor betaalbare huurwoningen. Dus kunnen ze minder huurders en woningzoekenden helpen. Iedere woningcorporatie krijgt ermee te maken. Wat kunnen corporaties niet meer doen? Een aantal verhalen uit de praktijk.

  Aedes Net
 • 26.07.18

  Er is een tussentijdse versie van het referentie grootboekschema (RGS) voor corporaties beschikbaar. Meer dan 20 woningcorporaties gaven gehoor aan de oproep tot review en leverden hun input. Daarmee is de tussentijdse versie uitgebreid getoetst aan de praktijk.
   

  Aedes Net
 • 25.07.18

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 25.07.18

  Achter elke huisuitzetting schuilt een persoonlijk drama. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Daarom is er in de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen van Stichting Eropaf! bijzondere aandacht voor de positie van kinderen in een (dreigende) huisuitzetting. 

  Aedes Net
 • 25.07.18

  Eerder en rustig kunnen oriënteren op een nieuwe woning en buurt zorgt ervoor dat senioren makkelijker verhuizen. Dat blijkt uit het Innovatielab van woningcorporatie de Alliantie. Om het vinden van een geschikte woning in een goede wijk makkelijker te maken is de Alliantie begonnen met het project Vind uw (t)huis. Corporatiemedewerkers die hier graag over willen meedenken kunnen zich aanmelden bij het Innovatielab van de Alliantie. Met het Innovatielab bekeek de Alliantie samen met senioren hoe corporaties hen kunnen helpen een passende en comfortabele woning te vinden.

  Aedes Net
 • 24.07.18

  Studentenhuisvester Idealis in Wageningen heeft de contacten met haar klanten volledig gedigitaliseerd. Via het portaal ‘Mijn Idealis’ kunnen (potentiële) huurders zich in- en uitschrijven, een aangeboden woning accepteren of afwijzen, een huurcontract ondertekenen, de huur betalen en reparatieverzoeken indienen. Alleen voor het ophalen en inleveren van de sleutel moeten ze nog een afspraak maken met de beheerder. 

  Aedes Net
 • 24.07.18

  Meer dan 20 corporaties hebben op 7 juni 2018 het manifest Passend Wonen aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Het manifest is een pleidooi voor het sturen op passend wonen in plaats van passend toewijzen. De betaalbaarheid kan verbeteren voor wie dat nodig heeft en corporaties kunnen de volkshuisvestelijke middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn en op die manier kan de woningmarkt beter functioneren.

  Aedes Net
 • 24.07.18

  In De Breeakker in Son is woningcorporatie Woonbedrijf bijna klaar met het groot onderhoud en energiebesparende maatregelen. Daarbij had de corporatie te maken met de Wet Natuurbescherming die veel planvoorbereiding vergt. Een bosrijke omgeving als De Breeakker vraagt extra aandacht voor plant en dier. Aedes heeft overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en antwoorden over de wet. Ook is er een Gedragscode Flora & Fauna in ontwikkeling voor onder andere verduurzamingswerkzaamheden.

  Aedes Net
 • 24.07.18

  ‘Dit zijn bijvoorbeeld verschillende isolatieproducten. Voor onder de vloer of tussen de muren.’ Huurder Nel de Neeling (62) demonstreert de duurzaamheidsproducten van woningcorporatie Portaal. Dat doet ze iedere donderdagochtend in de Jouw Thuis winkel, door de corporatie ingericht in een woning in het Amersfoortse Soesterkwartier. Zij weet waar ze het over heeft. ‘In mijn eigen huis heb ik ook alles. Het bevalt ons prima.’

  Aedes Net
 • 23.07.18

  Woningcorporaties zijn hard bezig met de ontwikkeling en verbetering van bijvoorbeeld hun woningen en dienstverlening. Hoe doen ze dat? Waar lopen corporaties tegenaan en wat levert het op?

  Aedes Net
 • 23.07.18

  De Aedes-benchmark biedt de mogelijkheid tot benchlearning: corporaties leren op basis van hun benchmarkresultaten hun prestaties te verbeteren. Hieronder een overzicht van praktijkvoorbeelden: corporatiemedewerkers vertellen over hun ervaringen met benchlearning.

  Aedes Net
 • 20.07.18

  Een selectie uit de meest recente nieuwsbrief van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  Aedes Net
 • 19.07.18

  Onverhoopt kan er in een Raad van Commissarissen (RvC) een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC hun functie niet kunnen uitoefenen. Dat kan tijdelijk zijn (belet) of permanent (ontstentenis). Art. 30 lid 11 van de Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de RvC wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele RvC.

  Aedes Net
 • 19.07.18

  De marktwaarde in verhuurde staat van huurwoningen van woningcorporaties nam in 2017 toe met 7,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance onder 102 woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 18.07.18

  In juni en juli 2018 ontving de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dusdanig veel aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) dat deze is uitgeput. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

  Aedes Net
 • 18.07.18

  Belanghebbenden kunnen tot 7 september 2018 reageren op het concept Besluit Servicekosten. Minister Ollongren (BZK) stelt het concept open voor consultatie. Het Besluit Servicekosten verduidelijkt dat woningcorporaties de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties kunnen blijven doorberekenen in de servicekosten.

  Aedes Net
 • 18.07.18

  Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

  Aedes Net
 • 17.07.18

  Woningcorporaties zijn volop bezig om hun woningen te verduurzamen. Met het oog op de energietransitie een belangrijke activiteit. Maar tegelijkertijd een bedreiging voor een aantal beschermde diersoorten. De Wet Natuurbescherming stelt hiervoor regels. Het is belangrijk om die in acht te nemen: overtreding kan leiden tot vertraging van projecten, flinke boetes en zelfs een strafblad voor de projectleider. Gelukkig zijn er ook kansen, mits je tijdig begint met de benodigde voorbereidingen. Lees in deze vragen en antwoorden wat elke projectleider van een woningcorporatie moet weten over de Wet Natuurbescherming.

  Aedes Net
 • 17.07.18

  Het voorstel voor de ATAD-regeling gaat pas na het zomerreces naar de Tweede Kamer, uiterlijk op Prinsjesdag. Dat schreef staatssecretaris Snel (Financiën) op 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer. Veel gemeenten maken zich grote zorgen over de invloed van de maatregel op de financiële positie van woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 13.07.18

  Marc Eggermont presenteerde op 10 juli 2018 tijdens een bijeenkomst over het sturingsmodel voor woningcorporaties het rapport Minimaal sturingsmodel. Onderzoeksbureau Naris presenteerde daarna de in opdracht van Aedes ontwikkelde strategiekaart

  Aedes Net
 • 13.07.18

  Het ministerie van BZK heeft op 12 juli 2018 het nieuwe beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Uitgangspunt is dat het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Woningcorporaties hebben een rol bij het bouwen en verhuren van standplaatsen en woonwagens voor mensen die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, als daaraan behoefte is en er afspraken over gemaakt zijn met de gemeente. 

  Aedes Net
 • 13.07.18

  Twee derde van de corporatiemedewerkers die direct contact hebben met huurders krijgt dagelijks of meermaals per maand te maken met personen met verward gedrag. Zij missen naar eigen zeggen kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarom maakten Aedes en het Verwey-Jonker Instituut samen de Toolkit Omgaan met verward gedrag. Aedes wil daarnaast dat gemeenten meer regie nemen bij complexe situaties.

  Aedes Net
 • 13.07.18

  De Toolkit Omgaan met verward gedrag (pdf, 1,77 MB) is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes (pdf). Het overzicht van hulpmiddelen kan helpen ze hier beter op voor te bereiden.

  Aedes Net
 • 13.07.18

  Een huurder loopt schreeuwend door het huis, tikt op de verwarmingsbuizen, belt aan bij verkeerde woningen, blijft gaten boren in de muren. Dan gaat de telefoon bij Clementine Grashoff, woonconsulent bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. ‘Buren bellen met de vraag of wij iets kunnen doen aan ‘de gek’ en dat komt steeds vaker voor’. Daarom liet Aedes de Toolkit omgaan met personen met verward gedrag (alleen toegankelijk voor leden) ontwikkelen.

  Aedes Net
 • 13.07.18

  Een commissie met voormalig Tweede Kamerlid Van Bochove (voorzitter) en voormalig minister Spies gaat de Woningwet uit 2015 evalueren. Aedes heeft de commissie gevraagd de evaluatie uit te voeren. De commissie kiest zelf haar onderzoeksvragen en werkwijze. Van Bochove: ‘We analyseren het functioneren van de Woningwet, maar kijken ook vooruit: hoe kan de sector haar opgaven in de toekomst uitvoeren en waar zitten de grenzen van de wet.’ De evaluatie moet eind dit jaar klaar zijn.

  Aedes Net

Pagina's