‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

01.03.21
‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

Zelfs wanneer de politiek in staat blijkt de woningproductie significant te versnellen, dan nog zal er over vier jaar een woningtekort zijn. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de maandag gepubliceerde analyse van zes verkiezingsprogramma’s.

Voor het eerst heeft het PBL het thema wonen in de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Uit de voorstellen van CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Christenunie blijkt dat politieke partijen doordrongen zijn van het woningtekort. Veelal kiezen zij voor dezelfde oplossingsrichtingen: meer regie, stimulering van de bouwproductie, slimmer gebruik van gebouwen en meer geld en meer taken voor woningcorporaties. VVD en PVV en de kleine partijen lieten hun programma's niet analyseren.

Vaak wordt gedacht aan de komst van een aparte minister, maar volgens het PBL is het maar de vraag of die minister het verschil kan maken. “Alles wat de partijen wensen kan binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. Daar is geen aparte minister voor nodig”, aldus de analyse. Ook plaatst het PBL grote vraagtekens bij het stimuleren van de woningproductie. Partijen kiezen voor vereenvoudiging van procedures, een actievere rol van gemeenten en nieuwe investeringsfondsen. Procedures zijn volgens de onderzoekers vaak niet de meest knellende factor. Een actief grondbeleid levert niet alleen goede resultaten op. En het is volgens het PBL maar de vraag of extra subsidies een publiek doel dienen.
De zes onderzochte partijen blijken vaak voorstander van tijdelijk gebruik en transformatie van bestaande gebouwen voor specifieke doelgroepen. Dat kan volgens het PBL helpen, maar dan moet de capaciteit die de komst van tijdelijke woningen vraagt niet ten koste gaan van het realiseren van permanente woningen.

Verder staat het PBL uitvoerig stil bij de toekomstige rol van woningcorporaties. Partijen doen twee voorstellen: afschaffing van de verhuurderheffing en corporaties ook laten bouwen voor middeninkomens. "Een ding is zeker: van corporaties wordt verwacht dat ze meer gaan bouwen. En dat niet alleen voor de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Maar inzet op het middensegment mag niet ten koste gaan van de huidige kerntaak voor de lagere inkomensgroepen.” Volgens het Planbureau kunnen de voorstellen wel betekenen dat er meer huurwoningen bij komen, maar dat betekent niet dat er in totaal meer woningen worden gebouwd. De capaciteit van de bouwsector en de beschikbaarheid van grondposities zijn daarvoor bepalend.
Daarom geeft het PBL een ‘winstwaarschuwing’: “De schaarste aan middelen (grond en arbeid) bepaalt op korte termijn wat er kan. Oplossingen die bepaalde groepen vooruit helpen, gaan daarom ten koste van het helpen van andere groepen en andere opgaven, zoals het verduurzamen van woningen en ruimte voor de energie-transitie.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.